สรุปผลประเมินจังหวัดภูเก็ต เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,995.69725.0075.8 %5.0306.49363.97-18.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11413.80-349.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,427.838,977.7053.8 %5.063.33145.31-129.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,768.1315,234.00-304.3 %0.0572.71170.1970.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,356.731,324.0060.6 %5.0458.6280.7982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต31,913.1518,334.2042.5 %5.03,063.81359.1288.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 113,918.503,480.0075.0 %5.0401.5754.1586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,388.242,348.0056.4 %5.0382.5594.2375.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,130.191,356.0073.6 %5.0348.3716.1595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,605.751,252.0072.8 %5.0390.2657.0085.4 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,610.935,645.0014.6 %5.0629.7664.7389.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0865.6657.4093.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,514.066,880.00-52.4 %0.0800.90336.3058.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต5,185.981,448.0072.1 %5.01,124.16266.1076.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,360.702,125.0051.3 %5.0838.94326.2861.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,444.692,478.0028.1 %5.0439.60157.9964.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,149.741,324.0058.0 %5.0382.55170.8055.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,393.272,123.0037.4 %5.0458.62403.5212.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,721.632,134.00-24.0 %0.0331.590.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,058.612,040.0049.7 %5.0705.82132.2781.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,370.442,559.0024.1 %5.0439.60143.5967.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,632.7815,022.00-126.5 %0.01,409.42210.1285.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,067.723,287.0019.2 %5.0724.84184.8074.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,924.225,148.00-31.2 %0.0743.86959.46-29.0 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,633.2116,196.7521.5 %5.0242.8590.9162.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,736.91314.0081.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,787.241,415.0062.6 %5.0629.7654.7991.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,246.65319.5090.2 %5.0401.57253.2736.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,375.304,059.007.2 %3.5762.87154.0379.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,376.8920,747.00-285.9 %0.01,200.241,094.758.8 %4.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,436.46601.0088.9 %5.01,276.30720.7443.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต4,714.081,775.0062.3 %5.0991.06221.8277.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,526.7813,912.80-151.7 %0.01,124.18104.7290.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,038.711,664.0045.2 %5.0306.49241.8521.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,953.973,860.482.4 %1.0610.74186.2069.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,989.241,649.0058.7 %5.0705.82120.1083.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,456.771,776.0048.6 %5.0496.6571.5485.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,768.895,249.00-39.3 %0.0591.7323,848.23-3,930.3 %0.0
สพ.ภูเก็ต10,080.133,517.0065.1 %5.0332.45218.8534.2 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 70,990.28105,048.00-48.0 %0.0933.92710.6923.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,846.25149.8394.7 %5.0268.4692.0165.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต4,010.852,781.0030.7 %5.0667.79222.1166.7 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต4,959.946,837.14-37.8 %0.0991.06193.8580.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,337.532,640.0039.1 %5.0838.9481.5890.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,958.64661.0077.7 %5.0258.27122.9352.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,348.232,601.0022.3 %5.0420.58572.24-36.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต46,078.4012,876.0172.1 %5.0639.83430.9432.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,994.012,990.130.1 %0.5271.86122.0055.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง45,529.3521,960.0051.8 %5.0317.47380.00-19.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต44,077.9334,671.6021.3 %5.0640.16110.0082.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต157,849.7730,222.9680.9 %5.0464.04249.0646.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,905.4316,520.007.7 %3.5335.3698.9670.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,072.1917,316.00-32.5 %0.0978.631,260.93-28.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,471.303,784.00-9.0 %0.0477.63225.5252.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,914.27731.0074.9 %5.0249.4468.2272.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,744.4412,240.0067.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 693,149 456,329 34.17 % 34,401 37,492 -8.98 %