สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,802.3312,609.00-162.6 %0.01,706.75258.9584.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,269.73233.0094.5 %5.0197.9047.5076.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี62,565.3352,538.3616.0 %5.0227.98532.26-133.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี14,919.1216,491.36-10.5 %0.085.80226.10-163.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,992.722,611.0062.7 %5.070.7185.44-20.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,719.401.00100.0 %5.01,379.020.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 82,367.112,759.12-16.6 %0.0766.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,264.7881.0097.5 %5.0825.6445.9594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1114,274.436,076.4057.4 %5.04,634.88298.3593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 215,385.368,206.2046.7 %5.01,723.22220.2087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี21,213.2921,967.80-3.6 %0.02,940.25354.3987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,592.591,769.0061.5 %5.0216.52115.0746.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0347.9364.6081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,171.85397.0090.5 %5.0261.020.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,848.86335.0091.3 %5.0319.320.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง5,693.45900.0084.2 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,401.40277.0094.9 %5.0342.8642.6687.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,759.841,032.0072.6 %5.0461.3338.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก5,872.62358.0093.9 %5.0337.3152.7784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,811.77769.0086.8 %5.0510.690.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,817.87555.0085.5 %5.0316.7942.6786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,954.84136.0097.7 %5.0310.2560.9680.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,804.43297.0092.2 %5.0319.880.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,977.40562.0090.6 %5.0243.0324.6189.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,804.90659.0082.7 %5.0234.710.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,897.28286.0095.2 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,340.54766.0082.4 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,985.94741.0081.4 %5.0386.6642.7588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,792.66119.0097.9 %5.0198.520.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,719.237,797.0033.5 %5.0768.32127.3083.4 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,448.791.00100.0 %5.0601.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,340.549,832.80-126.5 %0.01,592.32804.6549.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี31,196.699,139.8070.7 %5.09,804.97539.6094.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,808.001.00100.0 %5.0381.87188.1050.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,873.821,735.0039.6 %5.0467.96292.6037.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,248.041,152.0064.5 %5.0627.75413.2534.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,532.931,910.0045.9 %5.0521.66199.5061.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,152.731,998.0036.6 %5.0386.95181.4553.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,630.606,252.19-11.0 %0.01,377.081,365.160.9 %0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,638.301,557.2057.2 %5.08,074.0090.2598.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,357.811,399.0058.3 %5.0897.36238.4573.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,350.571,135.0066.1 %5.0891.60480.2546.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,087.894,947.00-21.0 %0.01,072.82784.7026.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,362.574,897.42-12.3 %0.01,954.94785.2559.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,077.935,325.30-4.9 %0.01,962.551,562.6220.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี39,522.9310,342.0173.8 %5.01,779.891,195.1032.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,738.725,323.28-94.4 %0.0627.68464.5526.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,993.752,194.0056.1 %5.01,643.30346.0078.9 %5.0
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,305.843,021.0043.1 %5.01,374.03409.3270.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,728.882,552.356.5 %3.01,020.081,033.03-1.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,121.0621,111.00-244.9 %0.01,624.29364.8077.5 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี226,132.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)8,645.689,421.20-9.0 %0.02,633.27188.1092.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,752.482,054.0045.3 %5.01,038.15309.7070.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,673.388,636.00-135.1 %0.01,341.64117.4691.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)11,115.447,554.3632.0 %5.04,148.022.8599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 109,024.637,935.5312.1 %5.03,368.962,874.1514.7 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี7,185.524,792.0033.3 %5.0110.560.9599.1 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,901.46850.0055.3 %5.081.1633.4158.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,901.46689.0063.8 %5.089.6152.4441.5 %5.0
สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,107.80706.0077.3 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,321.791,266.0070.7 %5.01,224.940.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,159.45862.0072.7 %5.0787.57250.8068.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,018.442,892.0028.0 %5.0701.21220.4068.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,834.2645,672.00-364.4 %0.02,502.381,565.1737.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,642.783,161.0013.2 %5.0901.69236.5573.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,416.1314,537.80-96.0 %0.01,605.2842.6797.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,019.2214,703.00-4.9 %0.02,320.363,277.50-41.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,266.752,680.0078.2 %5.01,415.111,294.858.5 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,075.035,966.00-46.4 %0.01,148.90294.5074.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,168.622,872.0031.1 %5.01,205.94279.3076.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,461.345,665.00-3.7 %0.01,624.31615.6062.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,932.024,751.873.7 %1.5920.7282.6591.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 26,332.0318,980.0027.9 %5.0837.66275.0667.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,156.5111,682.00-27.6 %0.0621.64104.5083.2 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี71,973.0068,245.645.2 %2.51,467.31819.0244.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,232.2314,460.00-1.6 %0.02,429.03510.4079.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,517.844,688.0028.1 %5.0711.53164.8376.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,162.613,887.0036.9 %5.01,905.21438.9077.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี14,645.8817,035.00-16.3 %0.0833.92377.6354.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,093.571,900.0053.6 %5.0643.00184.8471.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,520.4910,563.12-200.0 %0.01,624.30152.0090.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,124.287,759.00-88.1 %0.0958.741,601.70-67.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,760.314,407.84-17.2 %0.0681.01322.9652.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 121,382.979,241.2056.8 %5.01,151.52290.7074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 245,843.9411,269.0075.4 %5.02,164.57265.0087.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 39,962.4116,884.34-69.5 %0.01,702.88357.8379.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)52,913.6011,049.1579.1 %5.04,195.24407.8190.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,507.993,748.9616.8 %5.0146.05180.50-23.6 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้12,253.155,142.9558.0 %5.0382.01301.0021.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี233,413.2340,355.0082.7 %5.01,295.12165.3087.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ไม่ครบ12,013.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ180.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี38,039.695,699.4985.0 %5.01,111.22168.1584.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี17,996.1329,047.00-61.4 %0.0989.401,047.50-5.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี31,454.1112,607.0059.9 %5.0819.32342.0058.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา18,893.928,968.0052.5 %5.01,015.02344.8066.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ46,286.5513,872.0070.0 %5.01,000.42374.6562.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี70,893.9222,674.1968.0 %5.025,819.145,513.0578.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี30,229.4327,085.0010.4 %5.01,162.46245.7878.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,045.851.00100.0 %5.01,266.2949.2496.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,781.772,948.0022.0 %5.0744.55638.4014.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,202.217,831.00-50.5 %0.01,541.3189.9994.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,723.431,196.0056.1 %5.0483.0736.9092.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,342.05729.0068.9 %5.0695.86155.2177.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี24,775.6121,866.0011.7 %5.07,438.683,285.7555.8 %5.0
รวม 1,367,624 800,644 41.46 % 158,106 46,333 70.69 %