สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,446.03686.2071.9 %5.0347.66128.6063.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนองไม่ครบ458.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง188,565.2034,972.1081.5 %5.01,285.3481.6193.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,017.081,555.4048.4 %5.0537.82243.2054.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,051.311,220.2060.0 %5.0537.822.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,169.8712,798.002.8 %1.01,945.00596.9169.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง4,083.16528.0087.1 %5.0260.7856.8078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,080.18147.0096.4 %5.0337.2547.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,060.45335.0091.7 %5.0321.1451.3084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,791.98250.0093.4 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง9,677.4310,225.20-5.7 %0.01,241.41204.1283.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,646.554,075.91-11.8 %0.0766.01415.8245.7 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,643.81383.0085.5 %5.0458.67174.8061.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง4,229.182,379.0043.7 %5.0747.01726.852.7 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,205.931,546.2051.8 %5.0613.92212.6265.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,110.341,121.9063.9 %5.0575.86349.4139.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,009.021,278.0057.5 %5.0575.85399.2430.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,318.022,228.003.9 %1.5432.09146.2266.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,947.80968.0075.5 %5.0918.17567.8738.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,214.49314.7090.2 %5.0613.90115.6981.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,555.275,050.6959.8 %5.01,133.32167.3085.2 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง47,757.6339,894.1016.5 %5.0362.76509.00-40.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,343.241,561.0053.3 %5.0472.59278.8341.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,827.682,534.5033.8 %5.062.3283.74-34.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,253.301,138.2065.0 %5.0632.900.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,879.94883.2069.3 %5.0480.77218.1254.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,718.392,382.0035.9 %5.0651.91171.0073.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง7,314.7725,439.39-247.8 %0.01,304.67742.2243.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,272.825,147.80-20.5 %0.0937.15375.1760.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,464.321,468.1057.6 %5.0632.90104.7983.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,900.445,846.99-49.9 %0.0823.06173.3078.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,086.801,687.1045.3 %5.0556.83636.30-14.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,215.883,225.80-0.3 %0.0594.86547.717.9 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,206.182,056.5035.9 %5.0461.66334.4427.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,618.731,637.0064.6 %5.0746.99164.8677.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,944.331,141.5061.2 %5.0461.750.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,563.822,575.0093.3 %5.012,023.48212.2898.2 %5.0
รจจ.ระนอง 966,268.0622,699.8897.7 %5.08,994.19340.9896.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,600.94404.9084.4 %5.0366.6747.8187.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง7,555.393,714.0050.8 %5.01,374.52579.0157.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,354.32767.0077.1 %5.0670.95179.0673.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,455.174,903.95-41.9 %0.0689.95253.3263.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,144.042,006.4036.2 %5.0451.10322.1328.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง2,962.052,294.0022.6 %5.0575.85166.2571.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง23,968.7014,486.0139.6 %5.02,747.15313.9188.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,995.322,926.0026.8 %5.0114.8581.0829.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง34,853.671,553.4595.5 %5.0885.77512.0842.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง13,576.169,096.5733.0 %5.0484.45787.55-62.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี10,466.0318,184.82-73.8 %0.0593.67118.0580.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง3,507.7714,722.99-319.7 %0.01,465.131,062.1027.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,652.981,927.0047.2 %5.0746.99414.3744.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,868.431,535.0046.5 %5.0423.7230.6892.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง16,148.396,875.1957.4 %5.03,091.432,242.0227.5 %5.0
รวม 1,519,569 288,778 81.00 % 58,772 16,694 71.60 %