สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,804.15891.0068.2 %5.0505.4247.0290.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร18,400.413,524.0080.8 %5.071.7666.597.2 %3.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,280.663,457.00-5.4 %0.0733.64369.6449.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร3,137.941,702.0045.8 %5.0638.5432.2395.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร20,077.287,856.0060.9 %5.01,893.59492.1074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,065.581,352.0066.7 %5.0314.8528.5090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,250.24425.0090.0 %5.0297.5048.0383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,898.45215.0094.5 %5.0257.7542.2683.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน6,850.80869.0087.3 %5.0492.7862.0987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,976.90396.0090.0 %5.0387.4555.1385.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,854.37166.0095.7 %5.0478.965.6998.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,974.11451.0088.7 %5.0305.4172.1576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก4,006.97476.0088.1 %5.0322.0951.9483.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,830.127,044.00-83.9 %0.0771.90127.5483.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,999.515,335.0055.5 %5.01,113.94913.6418.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,941.821,730.0010.9 %5.01,037.87700.3732.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,190.29620.0080.6 %5.0657.55228.8165.2 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1426,314.287,012.6673.4 %5.09,160.432,565.0072.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,145.362,184.0030.6 %5.0657.55403.6638.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,868.463,422.61-83.2 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร4,254.092,764.0035.0 %5.01,132.98594.6447.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,199.922,956.0029.6 %5.0796.0474.4290.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,306.829,009.66-69.8 %0.01,266.06378.8370.1 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร56,783.0422,924.0059.6 %5.0574.64208.8563.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,408.762,174.0036.2 %5.0790.66370.8353.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,594.663,351.0027.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7051.7618.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,514.45794.0077.4 %5.0790.66114.5585.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร3,037.88233.0092.3 %5.0600.53287.7252.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,580.583,434.004.1 %2.0904.76345.2661.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร27,964.3944,638.40-59.6 %0.03,167.691,272.9359.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,405.961,931.3069.9 %5.01,437.23887.8438.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,657.242,216.0039.4 %5.0847.71131.7584.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร5,676.5412,771.22-125.0 %0.01,418.19121.6091.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,445.532,200.00-52.2 %0.0752.63164.9878.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,419.173,155.707.7 %3.5790.69272.3065.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,468.171,949.0043.8 %5.0453.1237.1591.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,613.562,636.5027.0 %5.0657.5564.9190.1 %5.0
สพ.ชุมพร11,105.712,700.0075.7 %5.0752.63241.5767.9 %5.0
รจจ.ชุมพร 40,829.6030,947.0024.2 %5.0851.86219.4074.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,704.95478.0082.3 %5.0467.3961.7586.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร3,304.462,781.0015.8 %5.0530.72333.4537.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,315.001,403.0057.7 %5.0695.610.9599.9 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,591.685,274.00-14.9 %0.0964.72101.6589.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,138.381,659.0047.1 %5.0638.56204.9367.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร5,734.625,805.43-1.2 %0.01,196.30190.0584.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร7,182.761.00100.0 %5.0783.22228.0070.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 137,171.849,640.0074.1 %5.01,984.90393.7780.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 29,807.8110,743.94-9.5 %0.01,371.6283.6093.9 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล61,876.698,845.5285.7 %5.0238.86161.4432.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร160,107.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร15,526.5911,270.3727.4 %5.0703.73141.9879.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน16,330.6012,640.0022.6 %5.0814.28238.7770.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,333.6221,133.00-21.9 %0.02,623.31400.0084.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 5,072.652,672.0047.3 %5.0790.66362.1754.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,439.11841.0065.5 %5.0486.43115.5876.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร25,756.7911,260.0056.3 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 552,421 308,360 44.18 % 56,593 19,016 66.40 %