สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ857.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ144.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี4,654.957,914.00-70.0 %0.0833.64117.3185.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,679.011,931.0047.5 %5.0738.5634.3295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี11,461.2112,001.00-4.7 %0.02,993.69744.7375.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,437.552,275.0058.2 %5.0283.9674.8473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,777.621,027.0082.2 %5.0505.375,276.84-944.2 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,348.08823.0081.1 %5.0311.4952.6883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,478.60817.0081.8 %5.0312.8538.6787.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,785.84627.0086.9 %5.0255.1121.3491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,182.033,388.3719.0 %5.0137.190.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,315.01660.0084.7 %5.0400.4032.9291.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,419.18390.0091.2 %5.0299.1233.5188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ12,640.22552.0095.6 %5.0275.714.6198.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,738.08602.0087.3 %5.0279.815.0098.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,543.65300.0093.4 %5.0410.707.0898.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,413.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0643.48328.7448.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,556.691,446.0068.3 %5.01,080.87677.8637.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 74,178.413,531.9315.5 %5.01,236.67265.2278.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,397.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ481.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1035,258.0333,493.005.0 %2.512,047.305,199.5056.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี4,472.823,672.0017.9 %5.0928.751,102.96-18.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,429.972,314.204.8 %2.0511.98190.3162.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี15,769.2210,501.1733.4 %5.01,309.04559.1357.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1112,889.7419,483.00-51.2 %0.04,000.863,901.652.5 %1.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,867.23970.0066.2 %5.0453.34112.6975.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,230.441,229.0062.0 %5.0586.43270.1153.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,418.644,729.53-7.0 %0.0985.79467.5652.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,601.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,404.12794.2743.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,905.853,597.0026.7 %5.01,213.99131.9589.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี15,933.446,800.9957.3 %5.01,822.49103.4994.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,934.233,287.0016.5 %5.0852.68305.1764.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,721.572,310.0037.9 %5.0776.62267.4065.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี6,236.394,084.0834.5 %5.01,194.97182.5284.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี6,222.446,432.63-3.4 %0.0757.6029.8696.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี20,609.3118,769.008.9 %4.01,829.51250.1386.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี11,776.053,049.8074.1 %5.0719.57190.0073.6 %5.0
รจก.ลพบุรี 62,653.8553,276.0015.0 %5.0998.07564.3343.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี3,063.881,371.0055.3 %5.0529.41989.90-87.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,812.321,189.5368.8 %5.0757.60324.6057.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,472.251,343.0061.3 %5.0681.54375.2944.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ6,752.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ195.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,500.657,526.88-67.2 %0.01,501.53720.2052.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี4,385.007,312.25-66.8 %0.0985.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 119,148.9617,738.707.4 %3.51,246.05420.2666.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 231,306.2218,032.0042.4 %5.03,229.79516.6784.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,474.6412,375.28-739.2 %0.0205.08487.01-137.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี132,877.3889,540.0032.6 %5.02,036.45742.3263.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี14,449.447,754.0046.3 %5.0577.79149.7374.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรีไม่ครบ6,830.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ504.10ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง39,157.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0740.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลไม่ครบ125,651.21ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ290.99ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,953.331,490.8349.5 %5.01,186.390.00100.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีไม่ครบ25,707.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,429.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 4,451.473,878.0012.9 %5.0871.69288.2166.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,331.431,628.4451.1 %5.0627.06252.0759.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี23,861.5734,141.24-43.1 %0.03,637.099,716.33-167.1 %0.0
รวม 558,614 421,605 0.00 % 59,156 37,321 0.00 %