สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้4,068.994,387.90-7.8 %0.01,488.4571.4795.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 667,020.596,784.0089.9 %5.0247.01278.35-12.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,838.59634.5083.5 %5.0604.52306.2249.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา65,422.3219,941.0069.5 %5.0225.71550.85-144.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา24,417.777,536.5069.1 %5.091.41211.79-131.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,864.5911,952.00-103.8 %0.01,308.14202.0284.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,385.991,293.3661.8 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1229,036.1744,052.60-51.7 %0.08,309.81357.2095.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 118,431.4230,716.40-66.7 %0.03,781.57214.7994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43326.8093.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1362.3578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,488.11823.0081.7 %5.0525.2692.1582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,163.00576.0086.2 %5.0432.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,981.01472.0088.1 %5.0388.7466.1983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,337.59473.0089.1 %5.0278.9066.5076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,109.14398.0090.3 %5.0246.3827.5588.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,084.39163.0096.0 %5.0338.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,043.29458.0088.7 %5.0460.0154.6988.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,090.07724.0082.3 %5.0283.0225.9190.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,454.021,686.0069.1 %5.0420.4657.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5327.5593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,054.35552.0086.4 %5.0201.5769.3565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,018.22712.0082.3 %5.0332.6184.5574.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,935.41328.0091.7 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,765.44380.0089.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,133.50349.0091.6 %5.0194.4948.4575.1 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,779.2415,033.31-71.2 %0.01,638.121,322.8519.2 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์11,831.6921,402.00-80.9 %0.02,171.17391.4082.0 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,794.4159,253.00-660.2 %0.02,058.45330.8383.9 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,520.1417,532.30-84.2 %0.01,441.87313.5078.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,786.708,278.33-363.3 %0.0844.59179.8678.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 95,922.828,902.47-50.3 %0.02,031.62909.8755.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,292.0313,786.00-89.1 %0.02,045.691,653.0019.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา2,920.541,734.9040.6 %5.0832.74452.1545.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา4,170.404,483.00-7.5 %0.0729.401,347.10-84.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,964.634,817.7519.2 %5.01,545.11304.5080.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,263.644,469.6015.1 %5.0965.97514.2546.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1628,856.5153,900.46-86.8 %0.08,986.644,521.0549.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,699.211,149.0068.9 %5.01,291.5263.4595.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,364.342,749.0018.3 %5.0813.70406.6050.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,277.511,679.0060.7 %5.01,175.002,112.80-79.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,801.133,668.9023.6 %5.01,545.10558.6063.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,337.343,968.4025.6 %5.01,861.992,506.27-34.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา13,654.6011,955.0812.4 %5.01,605.91176.1589.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,585.495,407.15-17.9 %0.01,963.86253.8687.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,416.483,894.00-61.1 %0.0572.41542.615.2 %2.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,847.433,957.6032.3 %5.01,707.471,187.7930.4 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา4,189.882,959.9429.4 %5.01,061.49392.3063.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 94,274.551,530.3064.2 %5.01,444.60329.2677.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,484.7720,927.93-19.7 %0.02,721.55624.1577.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 11,403.0811,244.321.4 %0.54,101.672,486.7539.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,354.4711,764.99-85.1 %0.02,125.10907.2557.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,945.092,524.0036.0 %5.01,041.91617.7840.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,561.544,330.49-21.6 %0.01,063.86968.858.9 %4.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 13,656.6412,443.008.9 %4.04,802.112,194.5154.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,130.2811,594.014.4 %2.03,912.302,587.1333.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,829.1828,249.1629.1 %5.0492.19217.4655.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2036.8243.5 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,935.18714.5963.1 %5.072.6368.106.2 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,991.211,846.0053.7 %5.0927.77118.0187.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,948.641,597.0059.6 %5.0756.67562.5025.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา4,174.704,328.00-3.7 %0.01,152.52770.4533.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา7,331.069,330.60-27.3 %0.02,296.971,042.0654.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,256.051,834.9956.9 %5.0585.87113.6780.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,284.9010,626.17-3.3 %0.03,114.59145.7095.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา23,377.4317,382.0025.6 %5.02,554.34950.5062.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,708.872,516.4032.2 %5.0889.76246.0572.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,402.392,779.7036.9 %5.01,156.01476.9058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบ5,707.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,699.752,847.0039.4 %5.01,213.03123.5089.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,489.0317,400.00-217.0 %0.01,060.9136.6196.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา60,611.5322,910.8062.2 %5.0728.47105.3185.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา35,349.4020,314.0042.5 %5.0689.74152.8377.8 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา81,612.2566,127.0119.0 %5.01,337.32631.1952.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 42,696.47184,979.66-333.2 %0.0932.79478.5148.7 %5.0
ทสญ.สงขลา 30,476.5716,933.0044.4 %5.0762.14477.2737.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา60,294.9779,804.00-32.4 %0.01,250.41405.7367.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,825.1415,385.68-3.8 %0.01,938.65715.6063.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา3,048.82900.0070.5 %5.0623.56225.9163.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,834.513,290.7814.2 %5.0927.79320.3865.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา26,513.6720,549.8922.5 %5.01,846.67171.0090.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,257.081,478.0065.3 %5.04,247.55294.6693.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,378.546,461.50-1.3 %0.01,536.24263.1582.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,970.234,039.7118.7 %5.01,365.16211.8584.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,456.904,477.67-0.5 %0.0942.001,233.35-30.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,188.198,589.94-105.1 %0.0642.58742.10-15.5 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,191.064,026.003.9 %1.5642.58158.1075.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 130,862.787,265.2376.5 %5.01,004.56327.7567.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 228,910.798,232.2171.5 %5.01,227.47201.1283.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 359,796.679,775.4083.7 %5.01,643.40571.1765.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)14,868.968,049.5345.9 %5.064,790.47511.0099.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา11,967.9012,552.00-4.9 %0.0318.36201.9036.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา7,345.309,671.52-31.7 %0.0196.99140.0028.9 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,233.149,857.9242.8 %5.0123.69217.07-75.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่39,828.1724,958.8537.3 %5.0944.03542.6042.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ32,641.6517,964.0045.0 %5.0877.72608.4430.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา32,182.7517,770.9944.8 %5.0918.79174.5581.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ3,793.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ389.91ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร81,924.3826,251.9968.0 %5.0956.43237.5075.2 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา25,686.5618,778.3226.9 %5.0882.870.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ16,086.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ347.01ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ32,858.0910,176.0069.0 %5.0758.56135.1982.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,570.531,551.5539.6 %5.01,204.621.8599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,696.4913,271.00-36.9 %0.02,926.881,457.5850.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา56,959.3832,407.6043.1 %5.01,012.22498.9350.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 124,121.541,263.0069.4 %5.01,191.75105.4591.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,804.093,694.662.9 %1.0664.14397.4440.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,846.645,156.0011.8 %5.01,793.70193.8089.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,091.415,265.99-28.7 %0.01,420.26203.2585.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,902.621,292.0055.5 %5.0422.5725.6793.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,954.44730.0075.3 %5.0585.53167.2071.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 949,545.6449,962.49-0.8 %0.09,181.468,803.904.1 %2.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา25,111.103,851.1684.7 %5.03,239.735,193.77-60.3 %0.0
รวม 1,594,075 1,328,201 16.68 % 222,327 66,983 69.87 %