สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,573.93799.0069.0 %5.0399.3193.7876.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,714.535,992.0031.2 %5.0125.1693.2325.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,993.858,802.0856.0 %5.071.29203.57-185.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,137.511,301.0058.5 %5.0627.49196.6568.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,337.442,479.0025.7 %5.0691.7250.5492.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,647.975,495.8052.8 %5.02,433.99370.5084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,621.32983.0082.5 %5.0265.0458.8277.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,060.01819.0079.8 %5.0237.4778.5366.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,120.64654.0084.1 %5.0334.4379.3476.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,969.05517.0087.0 %5.0255.0779.1269.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,874.44358.0090.8 %5.0253.0178.8968.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,877.57368.0090.5 %5.0314.7478.1475.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,884.73225.0094.2 %5.0282.8548.8382.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,894.73491.0087.4 %5.0317.3669.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,866.07300.0092.2 %5.0158.803.1798.0 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,356.344,532.5060.1 %5.0770.76175.0277.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,644.234,719.89-1.6 %0.01,216.98264.1078.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,109.082,125.0031.7 %5.0608.4755.5690.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,354.971,787.0059.0 %5.01,121.89884.5521.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,300.91958.0077.7 %5.0647.20222.3065.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,702.181,172.0068.3 %5.0741.58245.0067.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,272.511,689.0060.5 %5.01,159.93785.6532.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,812.822,348.00-29.5 %0.0464.85288.8037.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,232.242,874.0045.1 %5.01,312.05913.9030.3 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,899.713,802.052.5 %1.0912.73267.9070.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,318.429,544.72-51.1 %0.01,464.19133.9590.9 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง114,267.9584,102.0026.4 %5.0469.66197.0058.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,480.622,601.0025.3 %5.0760.60140.4181.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,367.183,205.2449.7 %5.04,971.20188.2796.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 5,183.363,502.0032.4 %5.078.0675.093.8 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,220.621,062.0067.0 %5.0779.6065.3591.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,094.701,017.0067.1 %5.0608.4745.7892.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,600.623,052.0015.2 %5.0798.62218.2572.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,795.1723,120.61-299.0 %0.04,221.13768.0081.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,630.564,018.0013.2 %5.01,350.09309.9677.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,102.171,805.0064.6 %5.0779.61153.6280.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,893.2413,852.41-40.0 %0.01,559.9547.5097.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,207.542,281.0045.8 %5.01,064.84627.0041.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,006.603,409.0014.9 %5.0912.73275.5069.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,553.311,980.0044.3 %5.0798.62152.0081.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,181.002,275.0045.6 %5.0834.37259.0069.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,138.694,031.00-28.4 %0.0589.450.9599.8 %5.0
สพ.ตรัง12,105.208,754.0027.7 %5.0958.34114.0088.1 %5.0
รจจ.ตรัง 145,579.0850,590.0065.2 %5.0978.541,212.50-23.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,767.15708.0074.4 %5.0456.3450.3589.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,961.242,623.0033.8 %5.0912.73364.0660.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,950.46898.0069.6 %5.0551.4276.0086.2 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,391.404,832.00-10.0 %0.0969.76152.9584.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,317.191,381.0058.4 %5.0431.21120.6572.0 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,602.733,689.2019.8 %5.0760.58118.7584.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง10,458.102,071.1180.2 %5.0728.67131.5082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่7,742.037,567.152.3 %1.02,374.17587.1175.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 16,371.199,741.11-52.9 %0.01,227.10179.0085.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 221,145.168,008.2262.1 %5.01,324.65256.5080.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,726.864,036.6540.0 %5.0155.86609.90-291.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง75,930.8233,822.0055.5 %5.01,317.61401.3569.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง11,831.2913,583.99-14.8 %0.0484.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,169.9316,838.167.3 %3.5667.3755.2391.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง10,292.288,295.4619.4 %5.0570.95105.3581.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ8,362.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ239.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,790.9922,388.11-41.8 %0.0618.91129.2079.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด58,458.6517,892.0069.4 %5.0758.60121.5584.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,155.7915,653.01-54.1 %0.01,773.59682.0361.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,699.5426,680.0025.3 %5.0708.37114.2683.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,987.382,314.0042.0 %5.0874.68351.9259.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,872.89768.0073.3 %5.0475.36141.4470.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง28,246.1811,314.0059.9 %5.03,634.824,805.03-32.2 %0.0
รวม 826,854 494,897 40.15 % 60,995 20,224 66.84 %