สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,619.41958.0063.4 %5.0371.0935.8990.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง9,349.821,425.0484.8 %5.062.71106.20-69.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,425.314,585.00-33.9 %0.0615.88133.0078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,615.411,152.0068.1 %5.0542.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง12,433.517,238.6041.8 %5.02,367.79305.3687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,004.46488.0087.8 %5.0328.4324.9092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,034.68435.0089.2 %5.0243.8521.5691.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,896.05413.0089.4 %5.0228.5529.9886.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,911.43453.0088.4 %5.0241.2867.5972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,972.40253.0093.6 %5.0383.9649.0987.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,858.17229.0094.1 %5.0282.4649.1682.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,851.19354.0090.8 %5.0126.8227.1678.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,862.23410.0089.4 %5.0166.1049.1570.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,907.705,320.56-8.4 %0.0905.48361.0060.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,520.52685.0072.8 %5.0400.49389.502.7 %1.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,710.233,076.0034.7 %5.0790.43558.6029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,272.761,349.0058.8 %5.0484.89269.2544.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,439.701,469.0066.9 %5.0694.36593.4514.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,749.682,157.0042.5 %5.0865.53803.707.1 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,050.532,051.00-0.0 %0.0476.86413.2413.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,182.864,113.0020.6 %5.01,359.92844.6737.9 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง3,615.082,609.0027.8 %5.0512.63311.8339.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,584.539,018.6633.6 %5.01,207.81243.2279.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,516.703,149.7010.4 %5.0694.38217.1468.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,881.241,279.0032.0 %5.045.5485.94-88.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,261.17566.0075.0 %5.0447.1642.7690.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,178.67940.5070.4 %5.0504.21451.2510.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,630.692,692.8025.8 %5.0713.39256.5064.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง19,630.1034,522.18-75.9 %0.01,169.781,156.981.1 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,340.593,411.0036.1 %5.01,436.69759.2047.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,172.691,967.0052.9 %5.0599.67191.8568.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,787.738,528.52-47.4 %0.01,226.8116.3498.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง4,097.55650.0084.1 %5.0884.44380.0057.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,634.073,378.007.0 %3.5770.45578.5524.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,587.133,868.00-7.8 %0.0525.04300.3642.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,595.752,083.0054.7 %5.0922.57276.5270.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง5,926.243,972.5133.0 %5.0675.370.00100.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,956.141,712.0084.4 %5.02,843.38204.7692.8 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 51,744.9630,014.8442.0 %5.0846.66198.3276.6 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 7,600.6512,329.16-62.2 %0.0389.47534.60-37.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,871.53703.5075.5 %5.0575.56103.5582.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,689.934,690.98-0.0 %0.0922.5787.8190.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,566.89735.0079.4 %5.0751.4265.6891.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 211,725.748,336.0528.9 %5.01,178.86374.7568.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 124,872.7010,472.7557.9 %5.01,064.99204.2580.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง64,247.503,390.0094.7 %5.0318.53358.21-12.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง90,016.1846,680.0048.1 %5.01,567.52119.7692.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม27,539.5013,017.0052.7 %5.0699.46102.5185.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง171,834.4413,406.0092.2 %5.03,376.00693.5079.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง14,609.565,784.0060.4 %5.0556.60193.8065.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,467.56257.0497.8 %5.0489.99242.7850.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,034.7614,563.0058.4 %5.0522.82280.3046.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,487.1818,384.00-75.3 %0.01,795.591,418.0121.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,408.112,171.1036.3 %5.0668.293.0599.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,795.051,091.0061.0 %5.0481.7979.7883.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,702.3318,815.009.1 %4.55,292.441,833.2865.4 %5.0
รวม 752,279 327,803 56.43 % 47,942 17,501 63.50 %