สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,740.13420.0084.7 %5.0350.2839.1188.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี13,761.356,697.8051.3 %5.075.1636.0152.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,321.554,645.08-39.8 %0.0559.45106.3081.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,388.072,088.0038.4 %5.0597.500.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,616.9313,419.0040.7 %5.02,556.15319.2087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,951.791,182.0076.1 %5.0211.2049.4076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,894.48348.0091.1 %5.0257.44168.1534.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,979.40546.0086.3 %5.0169.3414.2591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์4,101.52674.0083.6 %5.0217.0651.3076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,919.52399.0089.8 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,858.39326.0091.6 %5.0149.6871.2552.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,907.39395.0089.9 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,898.74306.0092.2 %5.0190.5346.5575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,632.27306.0091.6 %5.0195.99175.7510.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,795.94196.0094.8 %5.0233.41185.2520.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,168.21364.0091.3 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,812.26231.0093.9 %5.0250.21148.2040.8 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี4,093.104,849.00-18.5 %0.0589.53133.9577.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,499.091,750.0068.2 %5.0749.63463.6038.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,011.35859.0071.5 %5.0411.44185.2555.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี4,874.12420.0091.4 %5.01,187.001,045.0012.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,267.001,157.0064.6 %5.0559.47297.3546.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,446.82742.0078.5 %5.0578.48521.559.8 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,894.862,122.0056.6 %5.0787.64484.2138.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,581.203,299.787.9 %3.5548.22372.7032.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,144.495,270.66-2.5 %0.01,282.08496.8561.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,460.771,968.5043.1 %5.0635.52264.4858.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี13,657.269,106.0033.3 %5.01,282.08105.8491.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,649.462,641.2127.6 %5.0711.5881.1588.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,901.46807.0057.6 %5.038.8581.99-111.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,641.871,220.0066.5 %5.0711.6057.9591.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี3,029.531,298.0057.2 %5.0464.41261.2543.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,787.713,599.1837.8 %5.0730.61327.7555.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,201.891,114.0084.5 %5.01,890.591,420.7524.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,022.843,672.0054.2 %5.01,377.14549.1060.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,989.461,100.0078.0 %5.0863.72382.2055.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี9,938.567,767.1021.8 %5.01,890.59122.5593.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,809.282,497.0076.9 %5.0540.44270.7549.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,916.951,900.0051.5 %5.0749.63608.0018.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,028.171,420.0084.3 %5.01,034.85247.0076.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,529.832,717.7340.0 %5.0827.88244.1570.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,057.762,351.4023.1 %5.0445.370.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี20,015.779,498.9952.5 %5.0450.65102.6077.2 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี66,948.4459,903.0010.5 %5.0898.57423.2052.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,113.502,146.0031.1 %5.0540.44390.0427.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,637.953,474.3225.1 %5.0920.77306.6666.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,514.251,227.9065.1 %5.0654.53172.9073.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,795.786,926.9345.9 %5.01,244.04189.0584.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,168.301,010.0075.8 %5.0920.7728.7596.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,122.71862.2079.1 %5.0939.79389.0058.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,619.953,019.7160.4 %5.01,046.33233.4677.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 316,009.178,633.8046.1 %5.0720.71483.4532.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 115,580.498,447.8445.8 %5.0721.57256.5064.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 226,900.919,133.1066.0 %5.0850.97532.9737.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,248.092,896.5453.6 %5.0276.18249.799.6 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี24,472.2719,330.0021.0 %5.0511.06547.90-7.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี85,166.9717,945.0078.9 %5.0696.22564.3018.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี67,948.3015,759.0076.8 %5.0593.2619.0096.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี33,227.2412,184.0063.3 %5.0456.0695.0079.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี18,321.009,395.9948.7 %5.0587.64235.6159.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี96,085.5922,971.3076.1 %5.0630.18699.20-11.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี12,508.0214,997.26-19.9 %0.01,418.521,605.63-13.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,268.512,492.8023.7 %5.0559.45189.0566.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,737.50292.0089.3 %5.0350.28241.0231.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,514.6510,898.0076.6 %5.06,935.002,854.2558.8 %5.0
รวม 810,108 341,637 57.83 % 50,370 21,456 57.40 %