สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,095.881,268.0059.0 %5.0443.211,204.60-171.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,859.7822,051.08-85.9 %0.066.19111.11-67.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,201.008,009.5050.6 %5.098.1318.0081.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,426.304,917.93-43.5 %0.0481.25114.9576.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,211.501,650.0048.6 %5.0350.4232.6790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,555.4210,812.00-2.4 %0.02,611.03462.6582.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,972.97816.0079.5 %5.0205.65104.7749.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,926.21249.0093.7 %5.0181.4198.0146.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,541.9813.0099.6 %5.0160.3864.8959.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,855.61375.0093.6 %5.0201.2235.8782.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,955.74386.0090.2 %5.0286.0488.4769.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,892.44530.0086.4 %5.0313.1688.1171.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,913.46327.0091.6 %5.0343.7424.0593.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,895.1424.0099.4 %5.0342.5538.4288.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,085.43874.0078.6 %5.0406.6343.3889.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,018.54331.0091.8 %5.0252.0075.1970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,001.5713.0098.7 %5.0222.4959.8573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,898.31277.0092.9 %5.0187.7081.4156.6 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,673.9922,464.24-132.2 %0.01,272.82618.5351.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ9,985.6313,861.78-38.8 %0.0739.101.8599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,543.595,964.45-68.3 %0.0747.46389.5047.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,833.691,286.0054.6 %5.0440.77171.0061.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,760.20915.0066.9 %5.0519.85266.0048.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,859.221.00100.0 %5.0333.22226.1032.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,998.311,628.0045.7 %5.0519.2246.7191.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,432.58665.0080.6 %5.0709.43329.3553.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ462.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,293.613,072.0028.5 %5.01,051.72974.917.3 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,199.612,976.35-35.3 %0.0512.86147.5771.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,424.032,475.0044.1 %5.01,146.811,516.13-32.2 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,525.291,241.1064.8 %5.0747.46226.2669.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ15,148.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ216.77ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส50,561.4775,889.86-50.1 %0.0444.19424.954.3 %2.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,131.421,279.0059.2 %5.0633.37257.2659.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส10,257.614,419.0056.9 %5.0257.9968.2973.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,727.88423.0088.7 %5.0785.5034.4595.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส3,093.45883.0071.5 %5.0576.32237.8758.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,996.293,082.6088.1 %5.09,742.0393.0799.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,554.1128,388.01-82.5 %0.03,504.782,832.0619.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,442.485,297.002.7 %1.01,508.101,700.50-12.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,183.132,304.0055.5 %5.0842.56137.6683.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,612.669,334.00-66.3 %0.01,383.96108.4792.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,751.781,260.0083.7 %5.0709.43532.9524.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,572.784,726.00-3.4 %0.0994.67537.7045.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,317.722,216.0048.7 %5.0861.56395.0954.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,787.922,610.0045.5 %5.01,222.86156.3887.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส3,027.502,609.0013.8 %5.0538.2973.1086.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,545.107,374.0041.2 %5.0530.73165.6368.8 %5.0
รจจ.นราธิวาส ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,162.592,285.0027.7 %5.0595.34199.1966.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,750.593,963.0016.6 %5.01,165.82393.2266.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,422.611,921.0043.9 %5.0633.37143.4577.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,360.154,107.4635.4 %5.01,298.90453.1565.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส5,079.172,131.0058.0 %5.01,355.9855.4495.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,821.595,294.20-9.8 %0.0975.66484.0050.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 195,755.659,742.2389.8 %5.01,200.49229.2080.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 223,889.6310,488.8656.1 %5.01,851.18812.2556.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส66,760.836,526.1690.2 %5.02,574.08250.4290.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,381.062,747.00-98.9 %0.0291.90266.198.8 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,489.437,368.0074.1 %5.0776.27274.9564.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก100,847.6716,034.9084.1 %5.0864.721,083.36-25.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,775.2716,561.64-29.6 %0.01,907.181,719.679.8 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,464.262,374.3031.5 %5.0709.43248.8564.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,879.982,064.0028.3 %5.0481.25164.4265.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส57,355.2516,763.0070.8 %5.06,591.136,084.757.7 %3.5
รวม 733,596 371,940 49.30 % 63,703 28,278 55.61 %