สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,828.97375.0086.7 %5.0380.9449.3287.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 15,761.085,772.0663.4 %5.098.0765.1133.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,339.58416.0087.5 %5.0571.1025.4195.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,539.271.00100.0 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ16,941.5012,656.0025.3 %5.01,293.71835.6435.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,508.621.00100.0 %5.0418.9768.1783.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,308.80449.0089.6 %5.0251.3189.9864.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,303.83549.0087.2 %5.0393.05107.6672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,489.42759.0083.1 %5.0411.640.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,323.87719.0083.4 %5.0258.0848.5681.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,259.27360.0091.5 %5.0338.9238.2688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,293.61527.0087.7 %5.0220.7633.8784.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,724.5711,903.00-36.4 %0.0875.36234.6573.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,044.394,994.941.0 %0.5875.36816.056.8 %3.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,092.78921.0070.2 %5.0476.02152.2468.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,623.012,748.0024.2 %5.0856.34272.9068.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,328.981,309.0060.7 %5.0571.10158.5572.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ3,039.111,152.0062.1 %5.0495.04407.4117.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ5,580.80847.0084.8 %5.01,407.81988.0029.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,646.151,866.60-13.4 %0.0381.97209.0045.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,709.194,378.207.0 %3.51,084.53480.2155.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,654.572,305.0036.9 %5.0685.2034.7894.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ4,231.569,353.00-121.0 %0.0856.34188.7278.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ2,977.801,217.0059.1 %5.0666.1898.1185.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,046.03697.0077.1 %5.0514.05289.3743.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,571.093,500.002.0 %1.0647.17180.5072.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,927.401.00100.0 %5.05,020.850.95100.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ4,770.431.00100.0 %5.01,122.570.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,915.323,901.0034.1 %5.01,521.90332.5078.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,755.711.00100.0 %5.0685.200.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ4,325.001,162.0073.1 %5.0514.05399.7922.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,555.701.00100.0 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,028.543,317.0034.0 %5.0837.33305.7463.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,047.231.00100.0 %5.0837.330.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ3,101.061,499.0051.7 %5.0476.02100.6278.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,356.053,324.0070.7 %5.0685.20346.6649.4 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 35,333.0532,380.568.4 %4.0717.45409.2843.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,001.02901.0070.0 %5.0437.99137.9368.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,979.061.00100.0 %5.0609.13347.2843.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,692.931,009.0082.3 %5.01,407.8180.8294.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,500.441.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,405.971.00100.0 %5.0970.440.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,537.722,322.3234.4 %5.0647.17273.8357.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ66,156.6112,120.9781.7 %5.01,642.67707.3056.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,797.964,753.0939.0 %5.0296.75234.6520.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเซกาไม่ครบ3,973.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ9,984.8619,976.00-100.1 %0.01,513.090.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,818.921,636.0057.2 %5.0628.15298.8152.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,005.42623.0079.3 %5.0437.99188.4857.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,154.7711,322.0134.0 %5.03,759.062,748.9926.9 %5.0
รวม 358,319 170,031 52.55 % 41,720 12,795 69.33 %