สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี607.90795.00-30.8 %0.0180.890.9599.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,677.483,978.0015.0 %5.0439.8895.0078.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,550.791,359.0061.7 %5.0496.9640.2291.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,939.066,899.4913.1 %5.01,561.85363.2876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,576.421,039.0077.3 %5.0195.2442.7578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,354.091,223.0071.9 %5.0196.5135.1582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,313.62601.0086.1 %5.0153.5748.4568.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,275.05784.0081.7 %5.0176.6355.2368.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,205.87644.0084.7 %5.0154.0845.6070.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,280.12588.0086.3 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,549.612,625.0026.0 %5.0558.18511.598.3 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,620.732,602.0043.7 %5.0740.80438.6940.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,480.792,049.0041.1 %5.0477.94209.1056.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,063.071,203.0060.7 %5.0325.81250.7523.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,654.982,119.8054.5 %5.0798.67657.4017.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,907.673,975.94-108.4 %0.0360.72381.95-5.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,248.433,499.0017.6 %5.0801.18438.9045.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,428.878,238.5833.7 %5.01,257.56109.4191.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,778.621,934.0048.8 %5.0592.04275.5053.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,364.771,387.0058.8 %5.0515.9757.0688.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,285.511,002.0069.5 %5.0363.85120.3266.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,768.553,805.00-1.0 %0.0530.57145.6072.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี6,654.834,828.4527.4 %5.01,105.442,205.34-99.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,454.094,808.0025.5 %5.01,428.74241.5083.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,912.143,154.0019.4 %5.0570.48191.0866.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี9,566.328,381.6212.4 %5.01,333.6690.8493.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,514.271,602.0086.1 %5.0215.70279.09-29.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี4,096.673,526.3913.9 %5.0706.13452.6635.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,681.262,744.00-63.2 %0.0620.62554.8010.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,479.161,705.80-15.3 %0.0592.04236.1460.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,575.503,494.2223.6 %5.0401.8455.5486.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,592.772,544.0029.2 %5.0515.9728.5094.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 46,506.8944,428.174.5 %2.0594.74611.35-2.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,915.366,731.79-130.9 %0.0268.77124.3153.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,614.832,327.0035.6 %5.0496.96247.8350.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,206.631,360.0057.6 %5.0297.02165.2244.4 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,306.5320,712.17-380.9 %0.0687.12142.5079.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี5,039.754,807.264.6 %2.0649.090.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,375.883,765.0055.0 %5.02,265.45186.6291.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี10,095.418,173.8719.0 %5.0720.28336.3153.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)32,854.196,191.9181.2 %5.0838.72305.8863.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,938.673,858.00-31.3 %0.068.36114.72-67.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี22,993.955,560.7575.8 %5.0414.7557.0086.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,059.0713,392.0060.7 %5.0457.98191.8458.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี30,855.3616,803.9945.5 %5.0416.83280.5732.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี18,524.5615,512.0016.3 %5.0363.952,161.00-493.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี16,572.968,388.0049.4 %5.0355.43447.36-25.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี11,981.7714,520.00-21.2 %0.01,025.17578.3043.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,460.532,576.0025.6 %5.0463.07286.8038.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี703.46956.00-35.9 %0.0306.80112.2063.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,738.888,504.3578.6 %5.02,555.584,132.35-61.7 %0.0
รวม 447,204 277,708 37.90 % 31,761 19,179 39.61 %