สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนมิถุนายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,135.31805.0074.3 %5.0202.6585.2857.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท15,004.038,041.4146.4 %5.0123.9941.1466.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,507.472,930.0016.5 %5.0563.42114.0079.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,615.322,430.0032.8 %5.0601.4157.9490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,480.0811,246.00-7.3 %0.02,312.86532.8977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,731.43718.0080.8 %5.0206.02114.9444.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,080.76834.0083.6 %5.0190.8749.3874.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์4,301.14728.0083.1 %5.0172.7365.6862.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,078.24785.0084.5 %5.0259.220.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,449.65995.0077.6 %5.0318.010.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,085.3889.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,490.864,003.0010.9 %5.0830.90663.7720.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,769.20629.0077.3 %5.0354.66148.9358.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,430.032,110.0052.4 %5.0905.71366.5859.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,007.244,834.45-20.6 %0.0787.92127.7383.8 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1247,931.0022,247.0053.6 %5.017,542.653,040.0082.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,458.682,513.0027.3 %5.0506.34363.8528.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,913.185,491.007.1 %3.51,438.151,286.5910.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท33,276.9615,626.8653.0 %5.01,526.88198.8187.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,179.565,095.241.6 %0.51,180.6197.8891.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,054.625,576.75-171.4 %0.0429.38175.5459.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท6,175.624,020.0034.9 %5.01,206.25642.8546.7 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,342.571,887.3043.5 %5.0990.121,677.81-69.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท5,698.1615,746.64-176.3 %0.0981.77187.6580.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,261.49336.0092.1 %5.0848.58294.5165.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,814.221,277.0066.5 %5.0639.480.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท3,140.781,343.0057.2 %5.0430.3192.6178.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท4,141.193,930.705.1 %2.5753.58307.8159.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,751.334,470.0022.3 %5.01,152.91215.3081.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท13,846.164,538.0067.2 %5.01,343.08717.8546.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,718.6310,901.55-90.6 %0.01,171.9348.7095.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,055.583,602.0070.1 %5.0658.50438.9033.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,932.924,145.8016.0 %5.0696.50188.3873.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,303.654,110.004.5 %2.0810.60270.3666.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท4,434.723,442.0022.4 %5.0487.362.8599.4 %5.0
สพ.ชัยนาท11,698.041,221.0089.6 %5.0544.40166.3769.4 %5.0
รจจ.ชัยนาท 32,559.0731,927.821.9 %0.5490.27370.6724.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,238.023,278.95-1.3 %0.0430.3194.3978.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,626.782,910.0019.8 %5.0580.76208.3164.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท2,732.272,305.0015.6 %5.0449.32159.2364.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,385.524,416.60-0.7 %0.0848.66244.3771.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,492.172,045.0041.4 %5.0563.42118.2479.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,376.463,570.50-5.7 %0.0487.35181.2162.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท333,832.888,802.5697.4 %5.01,262.93264.2679.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท76,516.1064,636.0015.5 %5.01,294.55198.1684.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท186,186.3418,457.0090.1 %5.03,348.32463.0586.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท9,998.722,203.0078.0 %5.01,648.42568.3865.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,815.551,723.0054.8 %5.0620.47427.5331.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,973.281,222.0075.4 %5.0315.51284.899.7 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบ5,532.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,952.42ประเมินไม่ได้0.0
รวม 935,028 310,196 66.82 % 55,510 16,368 70.51 %