สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,907.8743.0098.5 %5.0395.33102.9474.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,841.795,112.24-5.6 %0.0719.93157.7378.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,242.681,577.0051.4 %5.0604.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี20,909.2219,728.625.6 %2.54,256.96452.3789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,593.023,241.6042.0 %5.0260.7266.5074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,305.381,268.0070.5 %5.0343.5253.8284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,205.861,223.0070.9 %5.0195.6346.2176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,230.491,605.0062.1 %5.0227.2747.9578.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,829.371,108.0071.1 %5.0191.2232.4283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,921.261,015.0074.1 %5.0186.3630.6883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,956.241,140.0071.2 %5.0316.8233.6689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,896.88245.0093.7 %5.0120.3830.6674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,849.74842.0078.1 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน6,102.53431.0092.9 %5.0191.7725.0486.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,783.61596.0084.2 %5.0194.740.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,804.73481.0087.4 %5.0294.6660.9679.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,184.901,603.0061.7 %5.0144.1749.6465.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,748.674,709.340.8 %0.51,214.37683.0943.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,505.003,630.0019.4 %5.0965.85207.5278.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,536.752,310.0049.1 %5.0547.50100.4981.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,013.60990.0067.1 %5.0528.51269.4249.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,027.343,573.0011.3 %5.0832.72867.83-4.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,355.555,936.40-152.0 %0.0446.93107.9175.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,299.304,155.0021.6 %5.01,384.17638.0753.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,378.033,674.00-8.8 %0.0718.71444.1338.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,495.9219,315.00-84.0 %0.01,365.22399.9570.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,822.0314,259.59-45.2 %0.02,746.85121.5295.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,432.384,686.72-5.7 %0.01,421.9133.5497.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,851.482,430.0036.9 %5.0851.73303.3364.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,399.487,652.50-3.4 %0.02,824.93565.2580.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,856.9010,135.96-29.0 %0.02,175.99152.0093.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,596.861,620.0064.8 %5.0636.120.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,642.611,807.2050.4 %5.0509.43164.2567.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,667.962,820.0023.1 %5.0775.74184.8576.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,404.375,851.4052.8 %5.01,207.25764.7536.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,642.80485.0095.0 %5.01,479.25228.0084.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,124.283,503.0031.6 %5.0628.51229.9063.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,434.9814,588.04-17.3 %0.02,107.0041.9298.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี16,598.512,428.0085.4 %5.05,567.7232.2499.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,716.652,722.0026.8 %5.0813.69201.6175.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,602.682,952.0035.9 %5.0908.77219.6975.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,730.753,645.0023.0 %5.01,041.76209.4879.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,857.796,806.00-40.1 %0.0737.6235.9095.1 %5.0
สพ.สระบุรี14,060.229,922.4929.4 %5.0578.77180.5068.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี51,032.5865,643.30-28.6 %0.0855.05345.6159.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,921.2259.0098.0 %5.0496.46121.5475.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,141.361,419.3072.4 %5.0794.67114.0085.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,174.942,652.0036.5 %5.0699.59346.9250.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,285.706,971.194.3 %2.01,498.30184.3087.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,393.291,654.0062.4 %5.01,022.90144.4285.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,862.003,171.9734.8 %5.0509.43124.4175.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 115,246.9512,158.7420.3 %5.0926.58130.9685.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒32,124.2912,756.2360.3 %5.01,524.77222.8185.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,052.203,524.1368.1 %5.0356.51398.03-11.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี87,209.0545,866.0047.4 %5.01,447.7280.7594.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก27,216.0416,506.6039.3 %5.0714.33163.2277.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,422.6720,292.0057.2 %5.01,067.65654.6938.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี89,983.6644,319.0050.7 %5.0719.36218.0069.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี22,097.4315,769.0028.6 %5.0589.20244.4258.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี53,749.9820,519.0061.8 %5.0596.77247.2058.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค41,759.1510,596.0074.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี16,803.8917,983.82-7.0 %0.01,901.601,118.1441.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี14,000.0713,314.014.9 %2.03,323.012,498.7924.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี54,833.7450,940.007.1 %3.51,613.64554.9465.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี23,642.7817,432.9926.3 %5.01,054.21407.5561.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,540.355,794.0011.4 %5.01,098.96557.0149.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,923.351,451.0050.4 %5.0490.43204.9858.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,611.2814,410.0063.6 %5.03,439.873,103.109.8 %4.5
รวม 929,396 593,070 36.19 % 70,561 20,767 70.57 %