สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,237.15658.0079.7 %5.0314.9964.8279.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,414.655,854.0056.4 %5.068.7864.825.8 %2.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี7,632.237,553.101.0 %0.51,333.531,072.3219.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,093.532,275.0026.5 %5.0350.4238.8988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 544,250.0423,009.8548.0 %5.09,801.22101.5599.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 325,378.1735,684.40-40.6 %0.04,267.15567.3786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 120,932.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,154.331,612.1568.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 218,869.448,304.8756.0 %5.03,586.24292.0391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,082.981,623.0060.2 %5.0392.5835.9090.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0423.6557.0086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,661.541,701.0063.5 %5.01,178.96294.5075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,670.642,568.0054.7 %5.0404.9157.0085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,575.791,126.3082.9 %5.0358.01332.507.1 %3.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,275.8977.0094.0 %5.0346.212.8599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.7052.0982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0266.3653.1980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,750.871,414.0070.2 %5.0291.1046.6884.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,330.49321.0096.1 %5.0352.29340.463.4 %1.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,954.86492.0087.6 %5.0313.0497.2968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,054.531,824.0063.9 %5.0383.4548.1787.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม3,860.761,278.0066.9 %5.0315.61252.0520.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,567.61987.0078.4 %5.0222.9597.5656.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,626.9312,993.17-130.9 %0.02,025.741,570.6822.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,481.933,699.0017.5 %5.01,046.89601.9942.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 222,228.3810,799.2051.4 %5.04,451.99822.0581.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,298.555,653.0010.2 %5.01,314.52294.9777.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,879.882,366.3559.8 %5.0746.39608.0618.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,155.844,651.979.8 %4.5827.15330.6760.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,308.491,077.8567.4 %5.0648.96523.0319.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 964,091.3066,894.99-4.4 %0.022,980.638,600.2562.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,962.981,845.0053.4 %5.01,419.27599.4557.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,262.641,747.0046.5 %5.0460.88462.45-0.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,470.162,667.0040.3 %5.01,161.063,380.10-191.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,405.687,088.1115.7 %5.01,723.72283.1083.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,022.864,457.00-120.3 %0.0448.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,716.234,158.0011.8 %5.01,162.39245.1578.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี6,013.703,796.0036.9 %5.01,392.80334.4076.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,712.884,155.0011.8 %5.02,851.041,325.2153.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี18,895.4925,715.00-36.1 %0.01,885.00296.8884.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 28,230.4113,978.6550.5 %5.08,026.044,077.1249.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)12,776.489,847.0022.9 %5.03,028.86901.5570.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,834.983,380.5011.9 %5.0840.10323.8661.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)23,569.237,245.0069.3 %5.08,176.511,284.1484.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)22,532.3110,981.3651.3 %5.08,316.19990.1488.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี5,337.241,620.0069.6 %5.01,428.6133.2097.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,651.491,117.4069.4 %5.0558.06158.7571.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,305.4214,346.04-127.5 %0.01,350.60210.3484.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี53,038.8635,249.7533.5 %5.016,315.86255.1098.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี6,389.554,965.0022.3 %5.0926.29485.3547.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,026.921,516.0062.4 %5.0603.08437.0027.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,399.8225,876.18-208.1 %0.01,840.00165.9791.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,056.813,977.002.0 %1.01,010.26435.3756.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,085.235,746.00-13.0 %0.01,318.70216.2783.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,185.0611,319.35-38.3 %0.01,980.08368.3981.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,143.846,553.99-58.2 %0.0916.78148.4383.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 88,733.9318,144.0079.6 %5.0759.64191.4474.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,120.649,132.0046.7 %5.0776.24394.2549.2 %5.0
รจก.ชลบุรี 251,088.03238,666.004.9 %2.02,265.691,168.1748.4 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา69,587.3537,884.7045.6 %5.01,219.86568.0353.4 %5.0
ทสญ.ชลบุรี 48,116.4045,826.004.8 %2.0743.63698.256.1 %3.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,708.1313,552.0013.7 %5.02,071.241,212.0041.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,282.712,785.0015.2 %5.0477.81438.188.3 %4.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,910.597,723.44-30.7 %0.01,645.321,476.7010.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,268.394,672.00-9.5 %0.01,097.85404.0563.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี12,845.7814,198.40-10.5 %0.02,132.21473.6777.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี5,991.112,895.0051.7 %5.01,385.07650.7553.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี7,024.245,750.7518.1 %5.0729.22151.6779.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,480.424,544.1052.1 %5.0879.34332.5062.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 162,678.6417,228.6072.5 %5.0925.70167.2581.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 217,988.9117,984.000.0 %0.51,160.241,068.757.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,694.0040,225.00-141.0 %0.0626.74540.8113.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี และระยอง11,213.7812,253.00-9.3 %0.02,795.22241.3091.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,552.3612,839.6859.3 %5.0406.40427.50-5.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24,498.6116,528.0032.5 %5.0291.86602.30-106.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี10,868.6250,596.00-365.5 %0.0468.20299.0036.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ70,774.1659,812.5115.5 %5.0900.20373.1758.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี108,596.6850,670.0053.3 %5.0752.57252.7466.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี50,202.2040,038.6020.2 %5.0834.161,191.30-42.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน92,461.7945,698.0050.6 %5.0484.021,098.20-126.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา47,488.208,322.0082.5 %5.0796.26699.2012.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม29,965.0922,652.3624.4 %5.0624.34264.1057.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)28,232.2626,925.004.6 %2.0585.35228.0061.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี33,670.9541,804.13-24.2 %0.01,913.351,700.0611.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี14,605.5615,195.10-4.0 %0.03,204.351,327.4858.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,472.7339,304.00-112.8 %0.0549.82410.4025.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,360.221,856.0044.8 %5.01,602.84369.3477.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี18,991.8229,816.00-57.0 %0.0853.6565.2092.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,536.906,352.612.8 %1.0972.23573.3141.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,466.8716,507.00-121.1 %0.01,571.42384.7575.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,880.048,529.65-45.1 %0.01,449.51668.7553.9 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,025.304,373.0013.0 %5.0897.69491.8545.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,235.483,147.002.7 %1.0466.40617.74-32.4 %0.0
ตำรวจภูธรภาค 241,794.3437,856.009.4 %4.510,259.366,246.1339.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี62,327.5735,758.2742.6 %5.08,900.087,307.2617.9 %5.0
รวม 1,905,500 1,486,278 22.00 % 193,625 72,126 62.75 %