สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,731.961,165.0057.4 %5.0166.15105.4136.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง783,753.694,657.0099.4 %5.050.531.0098.0 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,992.0511,200.22-86.9 %0.0129.8848.2262.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง5,099.714,629.019.2 %4.5848.81108.0187.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,755.082,361.0050.3 %5.0641.7290.1486.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง42,919.5331,786.0025.9 %5.03,817.401,340.9964.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0263.4039.0085.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,220.86926.0078.1 %5.0244.3359.3875.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,606.921,573.0065.9 %5.0233.9441.1882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,096.831,875.0054.2 %5.0366.74108.0770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,659.01543.0088.3 %5.0137.8857.1758.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,121.30707.0082.8 %5.0223.1033.0985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,039.021,363.1872.9 %5.0332.0928.6691.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา1,032.16117.0088.7 %5.0292.891.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,531.191,041.0077.0 %5.0177.8557.6467.6 %5.0
สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด10,344.027,555.6527.0 %5.01,459.4148.5096.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,915.532,352.0052.2 %5.02,043.99285.0086.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,654.572,625.0028.2 %5.0708.14459.0535.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,488.902,326.5033.3 %5.0450.41199.7455.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,686.812,973.0036.6 %5.0944.20644.1531.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,514.091,440.0068.1 %5.0603.6256.0490.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,424.201,598.0053.3 %5.0565.66271.7552.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,787.475,391.506.8 %3.01,190.75936.1021.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,310.466,883.00-29.6 %0.01,610.7933.3397.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,353.3619,454.60-346.9 %0.0815.09351.5056.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง4,431.512,641.0040.4 %5.0965.00272.9771.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,070.831,553.0061.9 %5.0660.741.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง12,247.7120,846.00-70.2 %0.02,429.23470.9280.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง3,888.343,792.002.5 %1.0736.80206.3172.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,956.501,312.0066.8 %5.0850.9055.4393.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,431.92268.0092.2 %5.0603.69139.1676.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,337.163,692.0014.9 %5.0793.8597.7287.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,881.972,674.0031.1 %5.0554.16193.0965.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,100.3913,788.33-126.0 %0.01,477.5366.4395.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง4,829.764,226.0012.5 %5.0888.93148.2583.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,648.442,794.0050.5 %5.0888.93164.3881.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง8,058.735,628.0030.2 %5.01,193.19393.3967.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,769.434,538.054.9 %2.0888.9337.7695.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง56,627.1222,686.0059.9 %5.0749.17157.5679.0 %5.0
สพ.ระยอง110,667.3016,589.1485.0 %5.0354.93136.7061.5 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 341,105.8817,656.4594.8 %5.0338.14455.38-34.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,836.381,767.0037.7 %5.0413.50146.3564.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,279.755,778.108.0 %4.01,212.20547.4654.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,931.123,388.0013.8 %5.0907.95352.8161.1 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,224.5416,836.00-82.5 %0.01,516.461,182.8922.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,903.421,350.0077.1 %5.0546.6443.7492.0 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,286.237,905.23-140.6 %0.0484.25234.4651.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก2,724.326,197.71-127.5 %0.0360.40163.3454.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 118,349.6415,226.0417.0 %5.01,529.24384.3774.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235,149.5011,569.0067.1 %5.01,116.57240.1178.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง65,659.797,616.4488.4 %5.01,191.05890.0725.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด61,706.9329,100.0052.8 %5.0563.4699.8082.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย40,198.6536,464.009.3 %4.5909.96100.7588.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง24,698.7439,240.00-58.9 %0.0669.33156.9176.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,522.8031,680.08-321.1 %0.01,571.72724.3653.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,026.345,913.00-46.9 %0.01,041.06553.4046.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง590.79813.90-37.8 %0.0394.52174.3355.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง53,979.432,060.0096.2 %5.07,763.647,621.031.8 %0.5
รวม 1,852,160 464,131 74.94 % 54,885 22,017 59.89 %