สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 782,844.7631,476.0062.0 %5.0325.63401.32-23.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,565.771.00100.0 %5.0456.8994.0379.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,405.317,333.9035.7 %5.075.7380.46-6.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54187.183.3 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,073.592,338.0023.9 %5.0666.072.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,937.322,454.0016.5 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี30,299.3016,324.0046.1 %5.02,814.88309.0689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,234.691,707.0059.7 %5.0280.6564.4877.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,781.29684.0081.9 %5.0204.710.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,842.76591.0084.6 %5.0286.9032.2188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,734.13858.0077.0 %5.0189.4648.3674.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,706.11335.0091.0 %5.0176.6548.3772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,738.37471.0087.4 %5.0306.6164.3379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,271.48541.0087.3 %5.0350.1764.2381.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,625.01233.7093.6 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,717.11853.0077.1 %5.0234.2148.7679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,734.22285.0092.4 %5.0215.6848.3877.6 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,366.525,799.8121.3 %5.01,190.98515.1356.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,017.373,835.714.5 %2.01,027.37534.5448.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,681.171,192.0055.5 %5.0463.70253.6345.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,710.981,070.4060.5 %5.0363.66197.7845.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,169.532,399.0042.5 %5.01,008.36441.5156.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,164.511,600.0049.4 %5.0704.1044.1793.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,941.021,964.0033.2 %5.0608.94205.9066.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,217.893,814.009.6 %4.51,122.45989.0011.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,885.123,998.04-2.9 %0.0989.340.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,206.673,721.0028.5 %5.01,438.55127.3491.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,477.762,636.0024.2 %5.0818.200.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,970.1910,853.25-21.0 %0.01,559.82565.8663.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,546.791,566.0055.8 %5.0799.18324.9459.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,361.411,087.0067.7 %5.0894.2643.0495.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,873.02648.0077.4 %5.0590.000.9599.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,801.955,469.70-43.9 %0.0932.29179.7780.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,373.6928,084.00-82.7 %0.02,225.381,122.5149.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,636.776,424.00-38.5 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,661.831,522.0058.4 %5.0761.15317.1958.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี11,683.8812,229.11-4.7 %0.01,160.4847.3995.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี2,894.572,276.0021.4 %5.0590.00247.8658.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,872.893,745.003.3 %1.5970.32207.4978.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,432.722,030.0062.6 %5.0723.12256.9364.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,893.042,478.0036.3 %5.0951.31171.5682.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,018.252,000.0033.7 %5.0628.0439.6793.7 %5.0
สพ.จันทบุรี11,094.485,873.0047.1 %5.0398.28112.8271.7 %5.0
รจจ.จันทบุรี 46,093.9681,501.00-76.8 %0.0798.08265.8666.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 6,983.3112,311.01-76.3 %0.0430.80203.8952.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,240.572,999.287.4 %3.5532.9653.4390.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,055.673,206.0021.0 %5.0766.73534.7530.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,095.392,245.0027.5 %5.0666.07212.7668.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,497.504,033.0026.6 %5.01,084.42324.5170.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,401.004,471.41-1.6 %0.01,198.52126.1189.5 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,091.242,187.0029.3 %5.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 111,520.4914,220.56-23.4 %0.01,274.8961.7595.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 217,792.249,471.9046.8 %5.01,516.83176.9888.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี และตราด4,507.107,344.00-62.9 %0.01,956.03326.3383.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,281.343,939.698.0 %4.0335.65339.55-1.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,366.3853,036.0025.7 %5.01,452.06459.6468.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,189.5612,928.0044.3 %5.0715.4657.0092.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม31,065.3310,880.0065.0 %5.0680.63220.8567.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว20,393.3210,684.2047.6 %5.0737.97260.6664.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,827.6426,831.0040.1 %5.01,714.131,245.2927.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,225.482,281.0029.3 %5.0723.1210.2898.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี3,003.071,005.0066.5 %5.0551.97130.4276.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี96,509.6016,631.7582.8 %5.039,416.555,104.1987.1 %5.0
รวม 711,605 467,007 34.37 % 89,009 18,956 78.70 %