สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด5,283.85727.0086.2 %5.0351.7596.5272.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด9,500.325,382.0043.3 %5.054.8036.6833.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,777.827,538.00-57.8 %0.069.3251.0026.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,919.592,409.0017.5 %5.0539.21164.9369.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,522.911,324.0070.7 %5.0513.5546.5590.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,613.3313,256.009.3 %4.51,794.26552.1869.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด3,974.391.00100.0 %5.0219.6813.1394.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,832.31570.0085.1 %5.0311.9361.7680.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,596.44426.0088.2 %5.0222.7135.1584.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,401.03435.0087.2 %5.0150.7264.4157.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,578.06432.0087.9 %5.0312.2453.9682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,939.63229.0094.2 %5.0253.5097.9561.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,042.3114,613.00-61.6 %0.0974.45303.9068.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,169.854,094.541.8 %0.51,036.17578.5544.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,605.45598.0077.0 %5.0358.880.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,451.061,404.0059.3 %5.0425.1195.8677.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,273.751,792.0045.3 %5.0881.49128.6985.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,898.941,071.0063.1 %5.0577.2458.3089.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,944.031,126.0061.8 %5.0653.30144.4577.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,443.801,988.0063.5 %5.01,090.67444.1959.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,688.424,015.00-137.8 %0.0403.1254.9686.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,860.221,288.0066.6 %5.0976.57349.2464.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,073.492,808.608.6 %4.0506.33224.9855.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,837.8210,320.9630.4 %5.01,033.62225.9778.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,011.981,333.0055.7 %5.0805.43127.8384.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,232.81507.0084.3 %5.0672.320.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,659.96670.0074.8 %5.0425.11170.8159.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,556.953,081.6013.4 %5.0748.38212.5971.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,438.8922,234.00-400.9 %0.01,033.621,057.35-2.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,314.886,165.002.4 %1.0629.760.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,597.261,811.0049.7 %5.0729.37185.8274.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด4,354.846,170.94-41.7 %0.0888.5364.3492.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,086.661,389.0055.0 %5.0520.19131.9274.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,449.691,814.9947.4 %5.0704.05379.7446.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,973.491,246.0058.1 %5.0653.30310.0152.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,120.372,629.0015.7 %5.0526.25100.9780.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด422.093,199.50-658.0 %0.0222.400.9599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,034.091,770.0041.7 %5.0431.280.9599.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 525,007.8141,888.4092.0 %5.0512.651,068.24-108.4 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,218.626,773.00-110.4 %0.0167.71111.1533.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,544.51571.0077.6 %5.0387.080.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,025.692,389.0052.5 %5.01,128.7072.2093.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,051.111,385.0054.6 %5.0596.250.9599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,627.052,724.0041.1 %5.0783.75283.7663.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,916.311,768.0054.9 %5.0995.59116.6688.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,160.463,365.2019.1 %5.0380.730.9599.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด11,362.0655.6099.5 %5.01,335.67250.9781.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่21,791.243,561.0183.7 %5.0553.5078.9185.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด121,848.5523,572.9780.7 %5.0917.35336.1463.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,092.1715,462.8923.0 %5.0587.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,620.8310,167.00-53.6 %0.01,314.021,216.537.4 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,985.102,036.0031.8 %5.0596.25214.9663.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,519.97772.0069.4 %5.0205.7851.4775.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 10,604.9611,890.99-12.1 %0.02,972.514,005.51-34.8 %0.0
รวม 917,859 260,251 71.65 % 36,135 14,440 60.04 %