สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา663.91932.00-40.4 %0.0487.66125.9974.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,236.752,867.1011.4 %5.0452.2499.9777.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,379.924,008.60-18.6 %0.0639.790.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,264.241,684.0048.4 %5.0639.7929.2295.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา17,221.2919,933.35-15.7 %0.04,481.02640.1885.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,760.961,655.0065.2 %5.0368.7748.4986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,963.14935.0076.4 %5.0196.0758.4870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,271.38823.0080.7 %5.0330.7161.2981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,038.35672.0083.4 %5.0369.1235.8790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า3,971.651,327.0066.6 %5.0257.9150.3880.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,212.281,157.0072.5 %5.0190.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,151.581,409.0066.1 %5.0265.6464.5075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,918.35703.0082.1 %5.0219.7852.5876.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน465.68196.0057.9 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ738.1591.0087.7 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา3,266.043,890.00-19.1 %0.0677.82699.55-3.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,031.322,840.0029.6 %5.01,134.21486.4857.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,262.632,346.0028.1 %5.0677.8226.7996.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,589.531,315.0049.2 %5.0468.65180.7961.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,897.523,188.5234.9 %5.01,795.49356.8480.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,059.293,360.5017.2 %5.0867.98398.9154.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,086.003,282.00-57.3 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,211.883,828.00-19.2 %0.0658.8473.9788.8 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,354.275,951.70-36.7 %0.01,058.68292.8072.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา4,050.153,647.0510.0 %5.0472.59528.31-11.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา677.682,713.00-300.3 %0.0194.23237.09-22.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,787.461,245.0067.1 %5.0848.970.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,125.782,235.0028.5 %5.0582.7494.6883.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,820.655,193.00-35.9 %0.0829.950.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา8,476.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,970.91828.6558.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,683.194,386.0022.8 %5.01,077.16140.4587.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,601.962,119.0041.2 %5.0772.90205.2773.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา4,575.1414,071.92-207.6 %0.01,115.1953.3195.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,475.104,049.00-174.5 %0.0735.40149.1079.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,117.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0906.02300.9566.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,860.061,456.0062.3 %5.0963.0660.9893.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,004.662,420.0051.6 %5.01,141.90111.4790.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,388.494,470.00-31.9 %0.0677.8260.1191.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,656.972,857.0075.5 %5.0715.8695.0086.7 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 63,689.8076,108.95-19.5 %0.01,035.46665.6835.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,305.971,216.0063.2 %5.0468.6585.6181.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,496.606,322.0015.7 %5.01,187.03382.8567.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,504.201,801.0048.6 %5.0772.90399.0048.4 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,345.3522,650.44-142.4 %0.01,818.31832.8354.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,144.182,194.0030.2 %5.0355.150.9599.7 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา456.756,210.11-1,259.6 %0.0122.36134.12-9.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา9,004.976,236.2830.7 %5.01,794.2736.5298.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 128,121.6223,598.1916.1 %5.0990.39361.8063.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 25,758.568,484.92-47.3 %0.01,646.22317.0680.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,510.483,865.39-10.1 %0.0343.51122.9964.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 28,643.2119,480.0032.0 %5.0833.10167.5479.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา66,422.1340,986.0038.3 %5.01,314.25296.4477.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา100,857.124,272.0095.8 %5.0773.16269.1565.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,145.2813,980.7333.9 %5.0673.13775.58-15.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา16,199.7611,941.0026.3 %5.0633.53106.8683.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,555.2220,232.0053.5 %5.0655.58216.6067.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม19,475.9116,894.5213.3 %5.0744.820.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา10,713.2421,111.57-97.1 %0.01,740.23990.7143.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,845.044,997.00-30.0 %0.0820.03352.2357.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,697.16878.0067.4 %5.0506.68237.9853.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,136.3211,724.0022.5 %5.03,351.974,994.11-49.0 %0.0
รวม 614,752 444,441 27.70 % 52,739 18,403 65.11 %