สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,774.94851.0069.3 %5.0351.03125.6964.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,288.564,789.4161.0 %5.0632.3451.5391.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,493.7373.0097.9 %5.0556.2332.2194.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,947.2312,832.008.0 %4.01,666.04193.0388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,637.36800.0082.7 %5.0237.4558.0675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,646.931,053.0077.3 %5.0285.105.6598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,423.45507.0088.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4855.3177.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,552.102,246.2036.8 %5.0689.30162.5576.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,080.961,423.0053.8 %5.0499.23193.3161.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,112.522,379.0042.2 %5.0917.58226.1075.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก2,944.921,948.0033.9 %5.0499.2371.8485.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,008.171,072.0064.4 %5.0480.21374.8022.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,278.732,440.0080.1 %5.0955.61657.1831.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,898.605,245.60-176.3 %0.0417.3122.5494.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,373.972,582.6441.0 %5.0993.64105.8489.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,628.332,309.2836.4 %5.0632.3447.2392.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,189.508,877.07-23.5 %0.01,621.17108.6193.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,204.721,282.0060.0 %5.0556.27129.1576.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,566.681,034.0071.0 %5.0613.320.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,081.801,308.0057.6 %5.0461.19110.5976.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,511.482,609.0025.7 %5.0670.3772.4489.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,975.5015,701.00-215.6 %0.01,202.821,769.55-47.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,337.585,924.00-11.0 %0.01,354.95265.2680.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,496.592,111.0039.6 %5.0670.37300.6155.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก8,772.8914,507.97-65.4 %0.01,906.4132.2198.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,225.222,291.0029.0 %5.0484.14273.8843.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,508.233,244.007.5 %3.5670.33168.1674.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,727.922,163.0042.0 %5.0651.35133.1479.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,979.662,667.0061.8 %5.0841.51289.0565.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,180.093,648.0012.7 %5.0337.4196.6171.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก11,444.692,473.0078.4 %5.0537.2686.8883.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก18,666.5524,670.00-32.2 %0.0433.77687.96-58.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,911.731,642.0043.6 %5.0442.180.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,116.362,000.0035.8 %5.0556.27199.6864.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก634.651,865.00-193.9 %0.0385.1332.2191.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,012.705,301.45-5.8 %0.0879.50146.5283.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,328.141,759.0067.0 %5.0917.58515.3043.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,314.382,416.1027.1 %5.0575.29316.6745.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก30,943.8312,604.5859.3 %5.01,198.5875.7593.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,204.823,873.68-20.9 %0.027.993.9785.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก55,790.6644,767.0019.8 %5.01,085.8297.5091.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก64,124.6614,729.0077.0 %5.0431.12117.9272.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์21,093.1512,324.0041.6 %5.0465.64180.2061.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,626.9217,635.22-104.4 %0.01,284.49907.6929.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,336.902,502.0025.0 %5.0594.31172.2971.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,666.071,184.0055.6 %5.0347.10128.7662.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,832.0911,619.0368.5 %5.03,829.485,013.86-30.9 %0.0
รวม 426,897 273,283 35.98 % 36,096 14,817 58.95 %