สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,548.03765.0070.0 %5.0459.07262.1542.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,294.085,814.0043.5 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่ครบ316.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,174.941,754.0044.8 %5.0744.32168.0077.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,242.571,864.0042.5 %5.0668.2581.9687.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว12,108.615,829.1151.9 %5.01,790.19399.7577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,513.731,005.0077.7 %5.0288.1730.0589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,893.06659.0083.1 %5.0305.2664.4178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,798.46693.0081.8 %5.0444.9352.3388.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,139.141,017.0075.4 %5.0276.39108.2960.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,847.87685.0082.2 %5.0333.2697.2670.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,073.341,163.0071.4 %5.0405.9390.0477.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,814.05242.0986.7 %5.0239.1149.4979.3 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,927.0429,658.00-19.0 %0.01,660.271,311.0721.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,044.322,568.0049.1 %5.01,162.661,330.66-14.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,596.831,194.0054.0 %5.0478.090.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,698.002,286.4065.9 %5.0604.7448.2092.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,075.361,998.0051.0 %5.01,048.57602.7742.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,126.751,156.0063.0 %5.0687.27107.3084.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,887.781,600.1144.6 %5.0419.52334.6320.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,306.032,110.0051.0 %5.01,105.621,761.73-59.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว2,139.01304.0085.8 %5.0533.27318.4640.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,086.471,488.0063.6 %5.0953.49174.4781.7 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,509.765,735.06-27.2 %0.01,259.3771.5494.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,313.579,797.09-17.8 %0.01,371.8473.6994.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,572.031,274.0072.1 %5.0687.27302.3056.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว4,084.561,191.0070.8 %5.0801.3650.0793.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,213.25741.0076.9 %5.0611.20409.1333.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,863.101,575.5359.2 %5.0915.4670.8592.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,024.5148,253.67-701.0 %0.01,371.841,733.25-26.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,819.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0820.384,750.00-479.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,168.228,564.68-105.5 %0.01,086.6065.2794.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,687.04973.0090.9 %5.0374.97243.2735.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,661.023,566.202.6 %1.0782.34435.2944.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,657.501,941.00-17.1 %0.0915.46449.2150.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,864.832,112.0045.4 %5.0953.49389.5059.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,669.731,693.0053.9 %5.0592.190.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,048.543,067.0072.2 %5.0706.28262.3062.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 33,156.4634,622.00-4.4 %0.0746.06465.4937.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,579.231,165.0054.8 %5.0516.7149.0090.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,951.361,976.0050.0 %5.0877.43525.4340.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว4,034.211,571.0061.1 %5.0554.15131.1376.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,789.666,703.35-76.9 %0.0934.47264.7871.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,791.391,980.0047.8 %5.0782.34456.3541.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,126.7523,093.08-107.5 %0.03,520.65704.3380.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว11,195.715,691.5049.2 %5.0861.48557.5835.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว14,708.325,416.0063.2 %5.0988.4770.3092.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,795.9013,408.1020.2 %5.01,509.64253.2483.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 241,249.1832,260.7721.8 %5.01,547.99407.2273.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,765.683,469.5589.1 %5.0330.18106.1867.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว59,217.8355,829.005.7 %2.51,306.69637.1051.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,591.6522,382.000.9 %0.5874.37940.00-7.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น96,400.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0870.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว8,148.0321,406.50-162.7 %0.01,870.791,495.5220.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,723.232,957.0020.6 %5.0858.41358.1358.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,625.66987.0062.4 %5.0362.47184.2649.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว78,272.1611,553.7585.2 %5.035,533.766,493.5181.7 %5.0
รวม 543,396 402,809 25.87 % 81,905 30,801 62.39 %