สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,634.34730.0072.3 %5.0734.35215.1270.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา44,167.3426,728.0039.5 %5.0191.26121.3036.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,377.82555.6094.6 %5.0109.4959.1746.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,063.807,912.00-56.2 %0.01,695.25379.0577.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,254.012,352.6627.7 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,654.731,964.0057.8 %5.01,067.720.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 914,979.5511,061.9726.2 %5.03,267.8793.1597.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,361.8917,352.00-40.4 %0.02,868.77729.5774.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,447.6446,800.00-118.2 %0.04,701.44877.8481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 17,028.555,416.6122.9 %5.0439.7345.1389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3046.9386.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,934.07125.0096.8 %5.0219.2557.6373.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,046.731,324.0067.3 %5.0357.7335.6690.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,876.42997.0079.6 %5.0262.6144.2183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,131.46702.0083.0 %5.0241.8180.8066.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,803.58544.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,958.94591.0085.1 %5.0259.4364.9075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,886.43909.0076.6 %5.0412.3519.7395.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,942.20804.0079.6 %5.0249.7868.6672.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,998.80756.0081.1 %5.0278.7258.6978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,953.58602.0084.8 %5.0171.0416.1190.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,201.20761.0076.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,869.02434.0088.8 %5.0420.3063.3884.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,773.54782.0079.3 %5.0281.0375.7173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,924.69273.0093.0 %5.0248.4513.5394.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,746.12471.0087.4 %5.0278.1560.1778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,872.68893.0076.9 %5.0370.7961.1883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,715.471,283.0072.8 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน3,936.75933.0076.3 %5.0316.0965.0779.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,943.061,006.0074.5 %5.0519.2658.3788.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,130.381,214.0070.6 %5.0469.1071.9984.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,242.561,071.0074.8 %5.0388.2995.4675.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,033.941,284.0068.2 %5.0403.2084.5679.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,787.95596.0084.3 %5.0344.444.7098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,939.78152.0096.1 %5.0314.0722.4892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,699.88273.0092.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 38,483.158,738.55-3.0 %0.02,604.700.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,976.855,466.0831.5 %5.02,731.03399.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,750.381,875.9031.8 %5.0976.28242.2575.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,558.64611.1076.1 %5.0507.80323.0036.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,893.312,953.50-2.1 %0.0667.00266.0060.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,628.532,445.6032.6 %5.01,076.64197.6081.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,762.661,445.0047.7 %5.0387.47313.5019.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,796.371,255.0055.1 %5.0616.21266.0056.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,644.804,169.00-14.4 %0.01,057.6257.7794.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,216.645,911.00-13.3 %0.01,710.59513.0070.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,407.652,255.5233.8 %5.01,533.76236.8984.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,509.241.00100.0 %5.01,038.600.9599.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 866,394.0186,123.00-29.7 %0.025,771.607,854.0069.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,810.982,268.0040.5 %5.0915.59219.8276.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,880.75996.0065.4 %5.0829.43360.5056.5 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์97,591.7489,840.007.9 %3.53,814.662,611.4531.5 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,238.421.00100.0 %5.01,300.860.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,234.887,301.0048.7 %5.04,765.741,399.3270.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,644.7114,182.00-3.9 %0.01,697.702,660.00-56.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,616.366,739.88-157.6 %0.0731.07973.39-33.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,481.174,998.8033.2 %5.02,578.90855.8166.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,152.879,627.78-56.5 %0.02,084.48530.1074.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,841.752,997.2022.0 %5.01,346.540.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,132.7939,466.20-96.0 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 53,708.831.00100.0 %5.0424.070.9599.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,415.8138,991.68-214.0 %0.04,283.036,289.00-46.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,833.829,294.00-18.6 %0.02,669.56929.0065.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,506.124,771.00-5.9 %0.0951.27147.2584.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,187.976,546.00-56.3 %0.01,304.83101.5592.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)10,484.2114,227.55-35.7 %0.03,399.811,742.0048.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 515,943.9016,429.00-3.0 %0.05,281.691,225.3576.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,038.121.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,777.33605.0066.0 %5.051.1260.99-19.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,637.02537.0067.2 %5.030.560.9596.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,343.77888.0073.4 %5.0105.600.9599.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,835.051.00100.0 %5.01,209.750.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,133.851,306.0058.3 %5.0930.94182.0780.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,324.804,700.00-8.7 %0.0982.80320.4167.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,420.8313,591.00-111.7 %0.01,913.342,311.81-20.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา5,953.881.00100.0 %5.02,084.480.95100.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,046.071.00100.0 %5.01,247.780.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,426.0718,941.00-81.7 %0.02,864.14182.4093.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,079.212,523.0064.4 %5.02,931.60378.1087.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,742.342,704.0077.0 %5.01,228.76253.6579.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,894.964,411.00-13.2 %0.01,266.80566.9555.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,229.521.00100.0 %5.01,761.21359.5279.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,055.19779.4484.6 %5.01,286.45282.1578.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา6,123.539,212.00-50.4 %0.01,124.6891.9791.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา91,908.6522,904.0075.1 %5.0902.20224.6575.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา43,035.4214,360.0066.6 %5.0927.51387.2258.3 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 59,104.8976,296.00-29.1 %0.01,632.620.9599.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 91,012.081.00100.0 %5.02,073.110.95100.0 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 45,805.20131,907.19-188.0 %0.01,538.15926.5039.8 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา57,412.4646,214.0019.5 %5.01,739.44638.2563.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,713.8420,832.00-94.4 %0.02,795.03644.9076.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,679.911.00100.0 %5.0791.400.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,528.207,281.00-11.5 %0.01,554.19360.0576.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา340,486.4117,757.0094.8 %5.016,281.06487.2797.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,630.741.00100.0 %5.01,114.670.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,388.5312,201.97-65.1 %0.02,483.83305.8087.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,234.212,706.5736.1 %5.01,342.86205.5684.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,295.147,396.00-17.5 %0.02,485.511,756.8229.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,779.791.00100.0 %5.01,437.941.8099.9 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,931.902,576.4647.8 %5.0865.610.9599.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,660.556,800.0041.7 %5.02,292.7493.1095.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 141,565.4218,811.0154.7 %5.01,002.96287.7671.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 217,455.2312,574.5628.0 %5.0640.22281.6156.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,806.4010,768.098.8 %4.01,988.79150.0392.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 414,128.0211,972.0015.3 %5.01,671.33181.2089.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 537,530.1011,400.4069.6 %5.01,594.23245.0884.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 651,679.9412,939.5275.0 %5.01,298.80118.0690.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,617.6712,267.579.9 %4.51,581.51230.2885.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา15,764.2213,076.4017.1 %5.01,048.62261.8775.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,877.561.00100.0 %5.0575.970.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา113,130.231.00100.0 %5.02,326.400.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,244.501.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี47,597.271.00100.0 %5.01,423.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ36,862.341.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา166,222.561.00100.0 %5.01,440.580.9599.9 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา46,624.2111,480.0075.4 %5.01,020.250.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา45,608.7637,496.0017.8 %5.01,396.760.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง68,202.241.00100.0 %5.01,261.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย41,896.461.00100.0 %5.01,454.500.9599.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,024.761,366.00-33.3 %0.01,746.990.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่85,618.121.00100.0 %5.01,355.850.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา64,772.0440,937.0036.8 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง94,403.0228,320.0070.0 %5.01,285.38261.2579.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา36,509.1753,645.00-46.9 %0.03,071.203,964.56-29.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา16,395.4410,695.3134.8 %5.05,431.704,234.5322.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา45,334.5533,128.0126.9 %5.01,432.43654.2354.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,286.6925.9198.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา44,878.4342,753.914.7 %2.03,782.180.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,040.353,571.0011.6 %5.01,285.81524.4059.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,925.285,132.0025.9 %5.02,138.70816.3361.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 23,026.481,204.0060.2 %5.01,461.350.9099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,687.382,890.0021.6 %5.01,188.23290.2875.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 350,512.5230,432.0039.8 %5.015,776.716,138.5761.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,590.471.00100.0 %5.05,319.060.95100.0 %5.0
รวม 2,800,249 1,367,890 51.15 % 245,694 64,126 73.90 %