สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,032.713,662.40-20.8 %0.0281.0047.5183.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,154.445,065.001.7 %0.5737.38105.8885.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,496.671,647.0052.9 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 129,582.9334,251.06-15.8 %0.02,030.47363.8582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,741.7718,613.2632.9 %5.03,829.4591.0997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,987.4717,562.6323.6 %5.03,418.64298.5091.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,234.773,200.0038.9 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 23,884.072,738.0029.5 %5.0338.0568.4079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,338.003,791.3012.6 %5.0376.0876.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,554.121,880.0066.2 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,110.251,157.0071.9 %5.0318.2238.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,619.101.00100.0 %5.0319.0332.3889.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 13,952.632,444.0038.2 %5.0425.59113.6673.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,230.102,414.0053.8 %5.0410.1964.5384.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,795.168,101.00-19.2 %0.01,136.72266.9276.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,204.457,106.00-36.5 %0.0837.63420.4549.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,839.573,612.0025.4 %5.0946.55570.0039.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,294.531,773.0046.2 %5.0452.1487.4080.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,083.302,577.0016.4 %5.0414.11118.7571.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,577.874,561.9018.2 %5.0634.76323.0049.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,915.673,041.00-58.7 %0.0365.940.9599.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ5,139.324,653.009.5 %4.51,079.67276.4574.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,693.2017,419.00-4.3 %0.01,307.86420.9667.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,662.333,530.003.6 %1.5623.28118.7580.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,517.632,032.0055.0 %5.0889.5173.1791.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,855.191,412.0063.4 %5.0433.12128.5770.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,395.635,364.00-58.0 %0.0509.19523.01-2.7 %0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ7,130.714,849.0032.0 %5.01,326.88447.0966.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ9,220.963,814.0058.6 %5.01,003.6151.3094.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,549.1715,218.00-101.6 %0.01,479.0151.8196.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,288.723,526.0068.8 %5.0471.16350.0025.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,599.413,260.009.4 %4.5623.29218.0965.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,546.581,226.0073.0 %5.0493.59118.6676.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,974.184,232.0069.7 %5.01,364.91244.7282.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,442.1410,313.00-89.5 %0.01,307.8649.4296.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,087.9416,463.0041.4 %5.01,011.63339.3366.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,882.9616,574.0065.4 %5.0801.78167.7279.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 146,728.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,042.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,808.351,524.0045.7 %5.0319.03160.5149.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,065.159,357.00-54.3 %0.01,459.99437.9570.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ33,560.1056,000.00-66.9 %0.02,322.74184.5092.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,006.3510,003.00-66.5 %0.01,117.70370.5066.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ68,829.71103,829.00-50.8 %0.05,605.47940.0083.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ4,993.623,500.0029.9 %5.0661.32175.5473.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ8,016.605,533.6731.0 %5.0642.3067.7289.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 122,303.7316,920.0024.1 %5.0839.17262.6368.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,865.718,132.00-110.4 %0.0863.03270.1168.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,755.827,400.0031.2 %5.0309.2238.7587.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ96,241.3148,807.0049.3 %5.01,452.69315.1078.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ35,217.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0648.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ91,714.398,294.0091.0 %5.0451.73145.3567.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ38,835.0524,904.0035.9 %5.012,919.861,097.0791.5 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย298,593.28334,000.00-11.9 %0.05,552.15993.0182.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,957.994,000.00-1.1 %0.0794.43613.0022.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,575.09582.0083.7 %5.0300.0291.9469.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,035,738 885,869 14.47 % 68,813 12,908 81.24 %