สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,903.581,104.2771.7 %5.0584.36192.1567.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,325.6913,615.2021.4 %5.076.93159.57-107.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,298.961,253.0062.0 %5.0928.6885.9790.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์21,546.459,772.0054.6 %5.02,523.97329.1687.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,746.54612.0083.7 %5.0228.950.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,742.14735.0080.4 %5.0237.1821.3491.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,956.941,112.0071.9 %5.0404.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่4,003.32654.0083.7 %5.0384.4433.4391.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,754.91470.0087.5 %5.0437.8853.1587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,790.88911.0076.0 %5.0310.3484.5772.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,717.11652.0082.5 %5.0323.0331.9990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,835.15395.0089.7 %5.0312.5717.7494.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,080.29747.0081.7 %5.0327.0931.5390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,912.82725.0081.5 %5.0350.6843.6187.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,697.30598.0083.8 %5.0353.5225.5592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,670.57495.0086.5 %5.0306.2632.5389.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,846.66515.0086.6 %5.0264.930.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,696.67388.0089.5 %5.0112.761.0099.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,647.68297.0091.9 %5.0177.670.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,668.37397.0089.2 %5.0295.570.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,790.56491.0087.0 %5.0376.9031.7991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,757.55510.0086.4 %5.0308.436.8497.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,680.702,871.5022.0 %5.0945.661,134.30-19.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,800.571,914.3431.6 %5.0447.71257.4542.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,019.83926.0069.3 %5.0561.98266.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,945.721,502.0049.0 %5.0520.87313.5039.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,416.63999.0058.7 %5.0520.18214.7058.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,294.782,814.0034.5 %5.01,230.90409.7366.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์4,149.311,446.0065.2 %5.0850.58441.6548.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,255.161,098.0066.3 %5.0812.53322.2760.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,226.004,146.4020.7 %5.01,325.983,563.73-168.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,641.713,508.26-32.8 %0.0669.6327.8495.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,501.421,111.0082.9 %5.02,067.59619.4070.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,816.586,142.00-27.5 %0.01,440.08165.6988.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,849.6712,857.19-87.7 %0.01,972.53377.1580.9 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,121,708.6048,193.5995.7 %5.08,198.96621.3092.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,480.402,278.1034.5 %5.0869.58301.6665.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,500.581,080.0080.4 %5.0106.6531.1170.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,175.33674.0069.0 %5.083.1864.4022.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์4,027.881,085.0073.1 %5.01,249.9235.2497.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์3,004.141,446.0051.9 %5.0679.44441.6535.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,640.704,224.00-16.0 %0.0983.68181.6481.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,881.061,645.0066.3 %5.01,478.112,578.29-74.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,523.503,681.1243.6 %5.02,005.26288.8585.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,623.791,264.0051.8 %5.0527.31410.4022.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์3,453.1711,556.52-234.7 %0.01,070.65248.5176.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,575.523,361.0071.0 %5.0907.63710.6021.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,746.071,602.0066.2 %5.01,078.78206.7880.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์10,044.807,481.3325.5 %5.01,934.48848.6456.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,000.775,100.00-27.5 %0.01,040.74237.5077.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,034.674,502.00-48.4 %0.0755.5031.3595.9 %5.0
สพ.บุรีรัมย์38,713.7212,808.9966.9 %5.0686.86458.0233.3 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 10,738.9415,637.57-45.6 %0.0590.36635.21-7.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,750.671,333.0051.5 %5.0622.39196.3868.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,939.142,856.002.8 %1.0698.46184.7873.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์8,290.2311,604.33-40.0 %0.01,230.88419.7665.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,586.9311,243.20-334.6 %0.01,059.76431.5259.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์12,400.2512,702.98-2.4 %0.02,505.6761.2097.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 168,425.2713,183.0080.7 %5.01,115.34280.8574.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 217,646.4012,848.0027.2 %5.01,416.19327.5176.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 316,813.6012,416.0026.2 %5.01,611.13127.8592.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 421,471.528,997.9858.1 %5.02,653.75303.6588.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,047.864,520.30-120.7 %0.0206.52192.606.7 %3.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง24,444.4619,192.0021.5 %5.0998.27325.2467.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์17,849.5281,773.00-358.1 %0.0747.28789.46-5.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์29,618.8525,544.2013.8 %5.01,047.00510.0651.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก85,061.5019,464.0077.1 %5.0934.31340.5563.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์18,884.2634,697.00-83.7 %0.02,293.251,669.2527.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,684.533,662.000.6 %0.5907.65320.2464.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,021.21361.0888.0 %5.0622.39377.8639.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,748,798 481,802 72.45 % 68,220 24,491 64.10 %