สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์564.630.00100.0 %5.0202.92104.7848.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์35,386.536,372.0082.0 %5.0116.99175.66-50.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,915.996,428.4027.9 %5.076.640.9598.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,425.904,339.59-26.7 %0.0939.08200.5278.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,912.911,591.0045.4 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,693.718,608.8056.3 %5.02,192.51817.0062.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,160.60856.0079.4 %5.0350.2673.9878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,086.50396.0090.3 %5.0172.1213.0092.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,153.29747.0082.0 %5.0310.7448.9384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,355.081,413.0067.6 %5.0274.685.7097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,280.98926.0078.4 %5.0307.8050.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,160.60564.0086.4 %5.0253.700.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,197.72245.0094.2 %5.0246.3810.8795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,086.50106.0097.4 %5.0223.0313.2794.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,093.80359.0091.2 %5.0195.189.9594.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,160.60734.0082.4 %5.0311.3248.2984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,086.50462.0088.7 %5.0364.5512.3396.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,097.11362.0091.2 %5.0302.0313.0195.7 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม6,667.4512,931.10-93.9 %0.0903.0290.1290.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,888.875,629.61-44.8 %0.0918.04368.1859.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์2,996.170.00100.0 %5.0482.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,231.67853.0073.6 %5.0602.94190.0068.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,082.89861.0072.1 %5.0546.69141.5574.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,541.045,008.71-10.3 %0.0811.531,634.57-101.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,323.641,662.4050.0 %5.0784.92509.9035.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,253.44606.0081.4 %5.0651.81622.324.5 %2.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์9,780.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,063.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,928.003,500.00-19.5 %0.0692.591,016.50-46.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,915.434,132.0230.1 %5.01,773.761,054.8240.5 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,821.644,381.039.1 %4.51,355.40104.5992.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,548.7312,000.00-163.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,707.422,629.3129.1 %5.0880.00117.1786.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4547.5929.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1047.5024.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8929.5059.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์5,014.661,157.0076.9 %5.01,181.08117.8090.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์3,054.51747.0075.5 %5.0496.97283.3643.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,727.533,840.91-3.0 %0.0899.02406.5254.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,071.885,150.0036.2 %5.07,686.461,712.5077.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,924.36890.0077.3 %5.0570.48190.0066.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,255.0714,329.03-16.9 %0.03,694.37176.3095.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,214.4410.0099.9 %5.01,577.5514.2599.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,303.551,100.0079.3 %5.0956.07374.0760.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์4,172.689,465.00-126.8 %0.0845.21742.9012.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,093.317,511.00-47.5 %0.01,355.40460.7566.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,311.713,500.0034.1 %5.0624.9938.0093.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,582.493,985.7265.6 %5.0822.96184.0377.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์53,502.711.00100.0 %5.0976.04357.4563.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์584.04964.00-65.1 %0.0207.29242.54-17.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,866.123,210.9616.9 %5.0994.10288.1471.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,558.571,229.0065.5 %5.0291.76225.3622.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,452.785,371.861.5 %0.5766.03236.6669.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,783.574,681.252.1 %1.0988.8332,759.80-3,213.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,979.807,760.45-11.2 %0.01,051.15367.3165.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์10,139.693,297.0067.5 %5.01,373.50553.8559.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 135,448.5216,153.9954.4 %5.01,335.7853.0696.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 217,700.2911,454.5835.3 %5.01,250.54305.0975.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 36,618.332,458.0062.9 %5.01,600.90509.7868.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์10,829.2811,897.27-9.9 %0.01,088.62228.1579.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,299.345.26100.0 %5.0427.6257.3386.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,690.354,264.2236.3 %5.0379.09257.8632.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม84,784.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0943.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท66,949.4520,003.9970.1 %5.0821.73654.5520.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ72,457.8318,770.0074.1 %5.0907.111,100.68-21.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์107,544.4363,212.0041.2 %5.01,759.96454.5774.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์131,576.005,000.0096.2 %5.0958.91190.0080.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์54,475.0821,799.0060.0 %5.0699.12505.9227.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,433.5534,179.41-154.4 %0.02,558.642,134.4316.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,627.452,482.5831.6 %5.0803.94239.7170.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์64,488.811,172.5098.2 %5.025,087.39159.8899.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์34,150.157,743.0177.3 %5.09,120.415,130.0843.8 %5.0
รวม 976,047 387,501 60.30 % 93,850 59,287 36.83 %