สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,722.081,171.0068.5 %5.0506.75130.3674.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,894.116,154.4079.4 %5.0245.87207.2715.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,645.395,971.59-63.8 %0.0895.8296.1589.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,339.582,149.0035.7 %5.0800.7454.1193.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ13,243.946,485.5151.0 %5.03,158.72444.0385.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,680.132,616.0044.1 %5.0268.7836.2986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,395.521,072.0075.6 %5.0397.1928.7792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์4,413.70630.0085.7 %5.0323.5530.2790.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ4,477.63657.0085.3 %5.0356.9034.4990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง4,260.99288.0093.2 %5.0215.140.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ4,219.58409.0090.3 %5.0264.520.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์4,133.25358.0091.3 %5.0176.150.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่4,304.96401.0090.7 %5.0278.220.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์4,155.65487.0088.3 %5.0152.460.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง4,192.96263.0093.7 %5.0232.370.8199.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์4,215.36487.0088.4 %5.0252.8930.2788.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย4,182.27360.0091.4 %5.0178.220.8199.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล4,324.10748.0082.7 %5.0264.000.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน4,155.65352.0091.5 %5.0189.660.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ4,178.05285.0093.2 %5.0194.600.8199.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน4,182.27406.0090.3 %5.0188.788.1195.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย4,294.211,318.0069.3 %5.0256.9154.4378.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์4,462.72595.0086.7 %5.0246.9515.9293.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ3,942.853,912.750.8 %0.51,028.93380.9563.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,920.861,304.3355.3 %5.0360.64129.2064.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,688.161,115.0058.5 %5.0520.72261.2549.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,702.37860.0068.2 %5.0524.96192.8563.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,769.981,205.0056.5 %5.0339.15161.5052.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ6,130.854,739.4122.7 %5.01,390.23836.3539.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,361.311,386.0074.1 %5.0706.23452.7635.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,219.781,774.8044.9 %5.0724.67295.5059.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ9,440.225,952.0037.0 %5.03,177.74958.1669.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,606.028,186.68-214.1 %0.0613.57665.87-8.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,847.747,111.36-21.6 %0.01,561.401,111.8428.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ7,713.284,873.6636.8 %5.01,371.22214.4184.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ14,940.1612,400.3617.0 %5.01,599.41478.1970.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ3,766.462,945.0021.8 %5.0990.90543.3145.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,758.88651.0063.0 %5.065.2764.301.5 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,995.011,541.0061.4 %5.01,066.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,428.381,488.6056.6 %5.0781.72107.3586.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,985.474,853.392.6 %1.0990.90341.1065.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,962.932,506.6249.5 %5.01,400.50791.1843.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ3,082.754,740.00-53.8 %0.01,523.3728.3698.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,226.782,357.0027.0 %5.0952.86331.5565.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ31,111.2316,309.3447.6 %5.011,221.50149.4098.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,168.061,990.0052.3 %5.0686.64658.834.0 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ6,323.763,732.6041.0 %5.0838.77185.5477.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,568.585,911.32-29.4 %0.01,333.18353.7073.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,894.073,566.3654.8 %5.0421.06399.955.0 %2.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ3,421.544,244.30-24.0 %0.0819.7737.4095.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,801.152,849.1675.9 %5.0876.80199.5477.2 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 42,126.8030,966.9426.5 %5.01,002.28226.0077.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,664.321,160.0056.5 %5.0572.54173.3769.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,481.094,002.48-15.0 %0.0834.42280.2566.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,929.501,471.0049.8 %5.0629.59199.5068.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,115.965,453.94-6.6 %0.01,352.18428.1668.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,211.665,205.000.1 %0.51,523.37434.2471.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,417.638,041.11-232.6 %0.01,219.09467.0961.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 113,564.9514,290.74-5.4 %0.02,297.2572.0096.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 251,991.2614,469.3172.2 %5.01,092.79276.4374.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3109,189.21995.5299.1 %5.01,978.28254.2987.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 411,524.2911,164.003.1 %1.51,476.68154.5589.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร42,964.3212,008.7072.0 %5.02,798.68105.6696.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,078.233,877.35-26.0 %0.0139.11380.00-173.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ191,732.34106,128.0044.6 %5.01,990.03246.8087.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ45,956.4282,620.00-79.8 %0.01,243.271,053.0015.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ28,915.7016,190.0044.0 %5.0933.39373.5760.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์119,255.10160.6499.9 %5.01,027.38275.4673.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ50,544.3225,387.0049.8 %5.0888.83248.1572.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ92,141.2339,767.5356.8 %5.0850.03403.5652.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ19,303.8738,970.00-101.9 %0.02,275.591,719.0724.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 4,033.863,021.0025.1 %5.0762.70313.5258.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ3,421.861,565.0054.3 %5.0705.66364.8348.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ34,759.6512,104.0065.2 %5.010,134.312,972.8470.7 %5.0
รวม 1,186,176 587,190 50.50 % 85,662 22,932 73.23 %