สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 271,488.4824,687.0065.5 %5.0435.32311.2228.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี4,068.10965.0076.3 %5.0662.45115.7582.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี59,711.8112,047.7079.8 %5.0210.41220.46-4.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,450.432,887.0016.3 %5.0928.6867.6792.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี31,693.1824,924.0021.4 %5.03,590.91720.1079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,852.992,388.6050.8 %5.0291.1289.1469.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ5,108.161,032.0079.8 %5.0294.6020.1493.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,328.19680.0084.3 %5.0460.172.1799.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,881.70223.0094.3 %5.0344.8230.7091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก4,005.57602.0085.0 %5.0449.4789.4580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,811.20797.0079.1 %5.0266.6053.1080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,762.46587.0087.7 %5.0354.9355.3784.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,812.54544.0085.7 %5.0373.5070.9281.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,881.38735.0081.1 %5.0305.4363.6979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,957.38925.0076.6 %5.0388.1261.9684.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,895.36650.0083.3 %5.0339.5661.4681.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,851.46736.0080.9 %5.0498.33105.0778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,752.45738.0080.3 %5.0303.9040.7686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,879.36745.0080.8 %5.0415.0010.4297.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,694.02642.0082.6 %5.0190.029.0895.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,728.00483.0087.0 %5.0360.151.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,476.22262.0092.5 %5.0189.181.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,572.45777.0078.3 %5.0338.5655.3383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,980.45486.0087.8 %5.0211.150.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์386.46316.0018.2 %5.0148.4025.4882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,747.78761.0079.7 %5.0175.180.9099.5 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,421.8927,991.00-277.1 %0.02,225.64169.6992.4 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,887.422,040.0047.5 %5.01,081.69894.9017.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,561.981,605.7171.1 %5.01,651.7563.8396.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,894.112,314.0020.0 %5.0687.0297.0685.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล3,266.751,350.0058.7 %5.0540.34237.7256.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,980.291,923.0035.5 %5.0594.48159.6073.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,909.921,634.7043.8 %5.0603.859.6998.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,732.701,550.0043.3 %5.0477.39207.3156.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี4,079.683,703.529.2 %4.5781.63228.0570.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี2,952.612,522.9014.6 %5.01,442.11987.0531.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,385.182,817.4016.8 %5.0947.69626.9133.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 714,831.9712,908.0013.0 %5.04,702.142,900.2538.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 45,106.182,110.5058.7 %5.01,536.49324.9078.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,537.151,956.0044.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี6,177.125,440.0011.9 %5.01,594.24955.4140.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,524.644,679.97-3.4 %0.01,842.011,215.8534.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,190.7529,760.39-13.6 %0.02,404.82684.0071.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,302.532,028.8611.9 %5.0560.99290.8548.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี7,132.425,424.1924.0 %5.02,188.81927.7057.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี6,297.385,168.2317.9 %5.01,153.45496.8556.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี11,352.3228,556.62-151.5 %0.02,602.08353.2486.4 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี266,700.44186,098.1930.2 %5.01,459.8983.5094.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,767.0122,248.00-106.6 %0.03,324.607,033.25-111.6 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,451.1710,526.10-63.2 %0.01,719.814,305.95-150.4 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี4,151.041,675.0059.6 %5.01,118.84144.9687.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)4,329.128,348.64-92.8 %0.01,440.931,006.1330.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)14,767.2012,913.5712.6 %5.05,106.301,583.3369.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 117,327.888,565.29-16.9 %0.02,555.89187.3792.7 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง21,433.6015,119.4629.5 %5.0402.07165.1758.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,699.04559.0667.1 %5.087.1931.8463.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี4,755.041,523.0068.0 %5.01,404.0936.4897.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,256.641,614.4050.4 %5.0857.69434.3949.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี5,242.5959,224.12-1,029.7 %0.01,708.33950.0044.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี6,242.948,027.60-28.6 %0.01,413.11692.6151.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,976.452,645.5033.5 %5.01,080.80334.5169.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี8,531.4214,877.11-74.4 %0.01,784.40191.2389.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,643.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,833.925,377.867.8 %3.51,461.1284.5994.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,349.185,425.7526.2 %5.01,993.57482.2875.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี25,173.2419,700.6321.7 %5.0900.74189.2779.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี71,221.7121,506.0069.8 %5.0661.71328.0550.4 %5.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 123,422.75111,463.649.7 %4.52,245.76979.0056.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,924.831,655.6943.4 %5.0725.4279.0589.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ3,853.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ816.58ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี22,118.2419,586.0011.4 %5.01,444.95807.8144.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,242.502,918.0010.0 %5.0890.64205.4976.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี7,284.968,412.96-15.5 %0.01,670.30297.3582.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี9,622.466,608.0031.3 %5.03,362.72630.0081.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,436.747,247.61-110.9 %0.01,230.69488.7560.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี10,334.4020,027.68-93.8 %0.03,362.72360.0789.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ10,385.606,737.6335.1 %5.03,362.720.90100.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี19,554.566,644.0066.0 %5.0760.4662.6091.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 194,059.6522,480.0076.1 %5.01,320.29229.9082.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 234,245.2510,285.0070.0 %5.01,368.01237.5082.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 372,419.3914,554.3879.9 %5.03,187.24347.2389.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 423,896.6314,176.2540.7 %5.03,072.69123.5096.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 529,436.6714,032.0052.3 %5.01,311.31126.9490.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม31,007.5243,149.00-39.2 %0.01,177.74732.2937.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี57,608.82106,580.99-85.0 %0.01,262.11681.5646.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล62,988.9922,840.0063.7 %5.01,020.43399.0060.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ38,389.8219,357.0049.6 %5.01,080.47407.0262.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี22,689.7345,214.64-99.3 %0.03,003.662,288.8123.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี10,578.4011,578.07-9.5 %0.03,911.951,650.1957.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี19,200.7438,794.00-102.0 %0.01,126.03430.0561.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,616.772,277.0037.0 %5.0624.9943.7093.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี26,354.2125,025.005.0 %2.52,939.381,507.0248.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 4,862.593,160.0035.0 %5.01,194.90591.8550.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,028.389,010.00-79.2 %0.01,442.1163.6595.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,391.10650.6080.8 %5.0890.64399.3255.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี33,303.2019,102.4442.6 %5.06,640.864,248.6036.0 %5.0
รวม 1,644,917 1,247,648 24.15 % 128,257 50,798 60.39 %