สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,496.321,164.0074.1 %5.0509.58180.9764.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร17,048.0016,941.780.6 %0.5209.6985.3559.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,485.662,822.2019.0 %5.0623.68175.4871.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,212.831,900.0040.9 %5.0623.670.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,457.8912,780.0017.3 %5.01,878.71387.6079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,725.341,849.0060.9 %5.0365.8567.7481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,694.46426.0090.9 %5.0218.2548.1777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,539.14853.0081.2 %5.0303.390.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,358.21631.0088.2 %5.0286.048.1597.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,377.86814.0081.4 %5.0224.2531.7985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,308.42401.0090.7 %5.0218.5925.6088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,057.73423.0091.6 %5.0284.738.4297.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,339.905,318.28-59.2 %0.0680.70164.3575.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร2,545.431.00100.0 %5.0252.5636.1085.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,584.221,114.0056.9 %5.0460.98183.3560.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย3,558.53888.5075.0 %5.0399.73158.6560.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,350.182,050.0052.9 %5.01,080.04268.3975.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,204.382,491.0022.3 %5.0578.19453.8721.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,428.161,162.0073.8 %5.0642.67257.9159.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,260.453,053.0028.3 %5.0813.82707.3213.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,408.265,024.42-108.6 %0.0508.71540.66-6.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,856.223,170.4634.7 %5.01,346.26406.5069.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร5,431.624,996.988.0 %4.0908.89213.3576.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร6,694.9419,945.94-197.9 %0.01,460.38247.2483.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,616.002,511.6055.3 %5.0718.75187.4573.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร4,165.571,198.0071.2 %5.0794.8169.0591.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,934.43728.0081.5 %5.0493.57355.4028.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,741.313,253.0013.1 %5.0644.24190.1570.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.01,308.23816.1037.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,453.601,511.0038.4 %5.01,118.07235.6178.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร3,167.812,308.0027.1 %5.0761.77182.5576.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,980.3210,412.00-109.1 %0.01,058.4855.6494.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,591.783,061.0033.3 %5.0661.70157.9176.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,771.233,960.00-5.0 %0.0851.85138.9583.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,692.836,238.00-32.9 %0.0672.250.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,341.733,733.5514.0 %5.0585.64232.3960.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,756.582,107.0023.6 %5.0547.6132.1294.1 %5.0
สถานพินิจฯจังหวัดยโสธร11,454.592,556.0077.7 %5.0642.67150.1076.6 %5.0
รจ.จ.ยโสธร31,238.9032,303.19-3.4 %0.0706.89293.4858.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,756.221,764.0036.0 %5.0414.5047.6988.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,565.542,008.0043.7 %5.0623.67307.3250.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,789.471,558.0044.1 %5.0471.54142.1269.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,033.184,842.45-20.1 %0.0813.82224.5172.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,264.962,273.0046.7 %5.01,022.9925.9597.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร12,267.495,462.1055.5 %5.03,837.32192.0795.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 129,073.4716,640.6842.8 %5.01,626.08524.2767.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 212,200.8398.1499.2 %5.01,306.8327.6597.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร6,702.647,086.96-5.7 %0.0340.20320.525.8 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร94,510.7265,491.4130.7 %5.01,712.87400.4276.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา32,033.1518,904.0041.0 %5.0783.60383.1651.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,849.7322,544.00-187.2 %0.01,611.811,045.8435.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,243.202,903.0010.5 %5.0642.67472.4426.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,929.66764.0073.9 %5.0490.54245.8049.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร35,999.3617,084.0052.5 %5.02,260.354,727.59-109.2 %0.0
รวม 469,550 335,525 28.54 % 44,405 16,844 62.07 %