สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,654.44807.0077.9 %5.0592.8580.3186.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,960.808,500.00-6.8 %0.049.9148.403.0 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,867.169,157.56-136.8 %0.0821.040.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,380.472,230.0034.0 %5.0890.7941.0695.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ12,443.189,156.3226.4 %5.02,399.36423.7982.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,973.001,193.5076.0 %5.0375.13121.6067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,890.72739.0081.0 %5.0346.9335.6389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,764.78555.0085.3 %5.0319.6848.0685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,185.95269.0093.6 %5.0444.2031.8692.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,333.19836.0080.7 %5.0422.3756.7686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,425.11825.0081.4 %5.0288.5295.2767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,809.37655.0082.8 %5.0223.0038.3482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,264.75489.0088.5 %5.0381.2931.8891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,166.14529.0087.3 %5.0461.9464.1486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,675.39668.0085.7 %5.0334.7651.6184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,174.71304.0092.7 %5.0507.4320.5795.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,751.70378.0089.9 %5.0260.6141.7184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,200.85601.0085.7 %5.0392.00100.5574.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,525.925,606.73-23.9 %0.0878.09871.250.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,735.511.00100.0 %5.0569.372.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,705.061,111.0058.9 %5.0471.74231.8050.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,866.881,988.1030.7 %5.0695.70142.5079.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,068.9445,459.83-1,017.2 %0.01,163.33294.4974.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,982.272,111.0029.2 %5.0535.80384.7528.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,546.985,985.0030.0 %5.02,950.831,598.6645.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,287.026,282.12-174.7 %0.0625.16739.30-18.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,184.984,904.005.4 %2.51,355.32536.1860.4 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,044.326,436.20-59.1 %0.01,144.31115.5389.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,594.9015,063.00-98.3 %0.01,620.2249.6596.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ5,896.932,685.1254.5 %5.0973.17337.0865.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,641.87894.0045.5 %5.075.8352.8730.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,502.941,993.0043.1 %5.01,087.2642.6096.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,211.421,292.0059.8 %5.0764.17102.5586.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,526.754,452.0061.4 %5.0660.35137.7579.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ9,665.3930,630.99-216.9 %0.01,981.021,668.0415.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,057.216,920.00-36.8 %0.01,543.83678.3556.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,673.6527,230.44-641.2 %0.01,030.221.0099.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,301.1812,829.05-198.3 %0.01,220.3881.5693.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,309.062,386.0027.9 %5.0897.11277.8669.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,987.383,475.2612.8 %5.01,163.33338.4270.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,419.761,587.0070.7 %5.01,638.72243.0285.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,504.103,230.1328.3 %5.01,068.22241.3677.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,050.663,146.1322.3 %5.0716.8851.0792.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,606.743,516.0023.7 %5.0916.12392.2857.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ54,692.0139,770.3527.3 %5.01,217.23660.2545.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,647.91827.0068.8 %5.0630.88104.2883.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ4,046.932,444.3339.6 %5.01,163.32190.3183.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ177,301.421,331.7099.2 %5.0744.97218.6470.7 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ6,378.196,738.12-5.6 %0.01,562.66222.0885.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ3,258.085,384.00-65.3 %0.0725.96688.265.2 %2.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 118,500.5117,536.005.2 %2.51,856.01266.5685.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 27,865.9913,541.01-72.1 %0.01,764.30638.3763.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 331,808.5211,996.8362.3 %5.01,564.59220.6585.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,404.813,720.18-54.7 %0.041.02227.17-453.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ120.65ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ82,997.3191,766.00-10.6 %0.01,741.04500.7271.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ43,800.5320,212.0053.9 %5.01,034.92750.0027.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิไม่ครบ12,434.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ86,875.321,513.6398.3 %5.0945.30229.9075.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์31,685.2716,729.0047.2 %5.0836.3688.5889.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,220.282,042.0036.6 %5.0859.07363.6457.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,123.31692.2477.8 %5.0451.18146.3067.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,643.248,977.4681.2 %5.05,256.502,392.6754.5 %5.0
รวม 816,069 484,329 40.65 % 59,654 18,854 68.39 %