สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,036.93458.0084.9 %5.0399.81146.1663.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ36,400.5413,536.9462.8 %5.0197.1535.0282.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,029.761,610.0046.9 %5.0532.9158.1589.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,556.642,023.0043.1 %5.0647.0298.1784.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ14,658.4012,013.1218.0 %5.01,940.11348.4582.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,625.121.00100.0 %5.0212.8048.2977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน4,269.89726.0083.0 %5.0258.8960.5176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม4,202.69488.0088.4 %5.0375.1654.1085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,238.50804.0081.0 %5.0231.1028.4887.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ4,217.92637.0084.9 %5.0235.0139.5383.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ5,864.322,984.0149.1 %5.0932.26684.3826.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,237.311,625.0049.8 %5.0608.99594.152.4 %1.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,112.221,697.0045.5 %5.0551.97254.2253.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,621.86801.0677.9 %5.0704.06381.5745.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,783.553,712.9022.4 %5.01,217.50726.0940.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ7,411.075,221.3229.5 %5.01,512.83452.9070.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,723.521,457.0060.9 %5.0761.11492.2735.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,449.543,030.3231.9 %5.0913.2479.4391.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ13,123.149,897.7224.6 %5.0989.3161.3293.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,429.762,727.9020.5 %5.0685.05116.8582.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,404.581,497.0056.0 %5.0666.03136.6379.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,031.201,116.0063.2 %5.0532.92189.3764.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,484.512,883.0017.3 %5.0704.0725.4196.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,172.80223.3895.7 %5.01,369.63893.1234.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,723.521,541.3680.0 %5.01,179.47475.1859.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,809.412,355.0038.2 %5.0837.18142.9782.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ16,933.603,872.0077.1 %5.01,845.02151.8791.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,140.642,756.0012.2 %5.0513.91156.4769.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,729.293,144.0015.7 %5.0799.15484.6339.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,493.283,073.0012.0 %5.0622.95159.9374.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,766.112,890.0023.3 %5.0818.16275.9166.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,986.433,133.7521.4 %5.0723.0872.0090.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,482.621,962.0082.9 %5.0681.61129.7681.0 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 32,593.9046,924.97-44.0 %0.0670.39786.23-17.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,461.98931.0062.2 %5.0380.7952.5886.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,145.952,065.2034.4 %5.0589.97239.3959.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,846.02995.0065.0 %5.0456.86256.5443.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ6,225.704,594.9026.2 %5.0889.17279.6668.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,186.341,328.0058.3 %5.0589.9790.7884.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,786.913,526.006.9 %3.0742.10242.8167.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ75,100.9415,088.0079.9 %5.01,450.54217.7885.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ8,358.312,288.0072.6 %5.0392.42110.7571.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ113,063.0641,379.2463.4 %5.0759.972.8599.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน49,630.2017,296.0065.2 %5.0589.94214.9163.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ12,552.3824,915.26-98.5 %0.01,489.240.9599.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,476.612,644.0023.9 %5.0570.95351.9638.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,866.14312.2489.1 %5.0418.85223.9146.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,622.5613,166.4525.3 %5.04,521.172,724.8939.7 %5.0
รวม 546,068 273,352 49.94 % 39,712 13,849 65.13 %