สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,551.191.00100.0 %5.0385.76152.0060.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,351.3912,646.5011.9 %5.0187.53118.7536.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,655.011,728.0034.9 %5.0518.87107.2679.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,095.112,320.0025.0 %5.0594.9395.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�13,608.5713,480.000.9 %0.51,919.72346.8781.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,185.881.00100.0 %5.0255.6347.5081.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,771.22508.0086.5 %5.0277.1671.3574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,716.57437.0088.2 %5.0280.4831.8288.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,798.98424.0088.8 %5.0268.4970.1873.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,673.86194.0094.7 %5.0237.2417.8092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,727.98588.0084.2 %5.0344.60128.2562.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู4,008.636,515.68-62.5 %0.0956.24527.9544.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,737.501,874.0049.9 %5.0861.16437.0049.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,971.401,511.0049.1 %5.0556.90114.0079.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู3,042.01917.9069.8 %5.0537.89247.0054.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู3,958.942,734.0030.9 %5.0994.27716.3028.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,373.275,099.00-51.2 %0.0772.59325.6557.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,551.572,100.0053.9 %5.01,184.43399.0066.3 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,118.451,415.2065.6 %5.01,013.29118.7588.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,608.0910,155.0912.5 %5.02,154.25262.3787.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,533.211,711.0051.6 %5.0785.09127.2283.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,634.35316.0080.7 %5.047.5423.7550.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,560.28923.0074.1 %5.0709.030.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,876.961,128.0060.8 %5.0518.87236.4154.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,770.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,279.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,713.732,824.0024.0 %5.0747.06162.1878.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู6,654.109,441.38-41.9 %0.01,185.6167.1894.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู11,050.802,032.0081.6 %5.0566.75418.0026.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,386.364,052.00-19.7 %0.0709.03256.2863.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,826.495,296.00-38.4 %0.0899.19530.0541.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,466.163,150.0029.5 %5.0651.98176.1273.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,843.693,198.00-12.5 %0.0480.8445.4490.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู31,936.062,070.0093.5 %5.0626.0480.4687.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�51,459.2538,139.5025.9 %5.0834.60570.0031.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,838.201,461.0048.5 %5.0404.7857.2585.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,475.232,974.0014.4 %5.0574.63150.3573.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,322.991,167.0049.8 %5.0518.8762.0388.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,996.853,396.0032.0 %5.0880.17181.7479.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,376.613,043.059.9 %4.5709.03364.0048.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 158,906.7017,504.0089.0 %5.01,035.55125.4087.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 224,772.4212,592.5249.2 %5.01,086.69200.1581.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู14,053.001,330.5990.5 %5.0136.720.9599.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู40,813.1323,316.0042.9 %5.0998.43190.0081.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง17,196.3912,000.0030.2 %5.0639.67142.5077.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,342.8113,500.00-83.9 %0.01,378.37171.0087.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,122.312,750.0011.9 %5.0613.95199.1467.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,687.87332.0087.6 %5.0423.79167.2060.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู17,350.3010,237.0041.0 %5.04,089.623,939.873.7 %1.5
รวม 534,702 244,533 54.27 % 36,553 12,980 64.49 %