สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,324.764,658.54-40.1 %0.02,089.560.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,161.449,083.30-26.8 %0.01,280.05313.4075.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,793.551,655.0056.4 %5.0576.4655.8890.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น12,758.957,548.9040.8 %5.099.5563.8735.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 117,244.4334,106.0070.9 %5.01,994.91633.5068.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,386.1220,454.00-279.8 %0.01,622.34158.7190.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,255.623,215.001.2 %0.5399.3479.7780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น20,317.9922,457.00-10.5 %0.05,180.51433.7091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 15,022.321,819.0063.8 %5.0429.8199.3176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,068.331,886.0062.8 %5.0314.4785.8572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,600.67387.0091.6 %5.0168.269.4394.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,873.63471.0090.3 %5.0167.609.6794.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,670.98526.0088.7 %5.0295.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,657.601,762.0062.2 %5.0490.4542.9791.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,564.26237.0094.8 %5.0421.258.8697.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,904.431,293.0073.6 %5.0340.3962.7481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,582.25792.0082.7 %5.0273.9260.5177.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,268.71728.0082.9 %5.0300.8452.5382.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,904.361,450.0070.4 %5.0371.8463.8982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,917.551,191.0075.8 %5.0460.3249.5489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,567.10672.0085.3 %5.0350.469.0997.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,626.42794.0082.8 %5.0411.299.0897.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,599.92537.0088.3 %5.0330.6915.8295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,257.41823.0080.7 %5.0333.7522.0193.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,157.32623.0085.0 %5.0259.568.9796.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,183.07623.0085.1 %5.0255.428.9796.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,217.02541.0087.2 %5.0402.568.1998.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด4,230.91656.0084.5 %5.0180.0629.6683.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,886.194,463.52-14.9 %0.01,070.881,059.731.0 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,593.68781.5069.9 %5.0485.13143.8570.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,614.061,321.0049.5 %5.0448.6032.4992.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,704.18666.0075.4 %5.0490.3796.0480.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,428.201,256.0048.3 %5.0569.00110.7180.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,194.783,565.00-11.6 %0.0709.57116.4883.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,787.746,104.00-27.5 %0.01,451.20673.1453.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,840.411.00100.0 %5.01,046.380.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,922.322,914.0025.7 %5.01,189.12334.9371.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 640,936.3366,376.20-62.1 %0.015,155.093,081.6079.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,199.64436.3686.4 %5.01,476.0055.2496.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น10,654.994,981.0053.3 %5.03,504.931,733.7150.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,969.405,795.80-16.6 %0.02,428.93893.6363.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 521,331.6824,679.00-15.7 %0.02,861.021,192.2758.3 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,239.8513,642.8148.0 %5.0972.54393.0159.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,966.097,987.02-60.8 %0.02,736.11177.9793.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,951.588,892.09-355.6 %0.0524.27502.524.1 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,066.525,680.3719.6 %5.02,344.95713.3869.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,428.386,835.12-54.3 %0.01,223.01434.1564.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,208.441,997.0037.8 %5.01,147.53666.2841.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่ครบ163,833.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,565.0818,108.00-56.6 %0.03,676.073,962.40-7.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)17,437.229,906.3043.2 %5.02,672.2085.5096.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น12,200.773,446.0071.8 %5.01,146.940.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,427.299,024.00-103.8 %0.01,590.63537.2766.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)12,683.821.00100.0 %5.04,644.870.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 414,963.871.00100.0 %5.04,087.820.95100.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,504.649,730.20-14.4 %0.03,192.036,110.60-91.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,737.5215,622.8328.1 %5.0323.0889.3072.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,626.85973.0040.2 %5.071.0054.2723.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น4,321.692,253.0047.9 %5.01,413.1728.4098.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,923.781,781.0039.1 %5.0785.64320.9759.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,265.745,642.64-32.3 %0.01,184.97153.4187.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น7,355.1041,692.64-466.9 %0.01,793.492,068.36-15.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,102.431.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น12,979.4321,728.00-67.4 %0.02,706.3193.2596.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,769.961.00100.0 %5.01,850.530.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,014.691.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,773.191.00100.0 %5.01,051.860.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,698.28844.1982.0 %5.01,280.05366.6371.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,015.693,928.4321.7 %5.01,186.92495.1258.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,177.867,056.00-68.9 %0.012,264.686.04100.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น15,216.9513,162.0013.5 %5.0772.58678.9512.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น18,119.6813,644.0024.7 %5.0572.62339.6940.7 %5.0
รจก.ขอนแก่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.ขอนแก่น 61,634.257,978.0087.1 %5.0982.640.9599.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 415,661.0914,928.004.7 %2.03,203.001,524.1252.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,658.521,535.0042.3 %5.0595.4847.0492.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น23,667.6319,033.0019.6 %5.01,793.56178.4790.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,608.633,146.0012.8 %5.0956.78113.3988.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 8,009.088,400.00-4.9 %0.01,507.86188.1887.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,407.691.00100.0 %5.01,070.881.9599.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,494.274,788.00-6.5 %0.01,741.84614.6564.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,103.998,028.73-95.6 %0.01,184.97606.4448.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น18,281.774,918.8573.1 %5.0104,750.41116.1099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)33,351.7112,464.4062.6 %5.03,358.96827.3375.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 123,048.3117,154.0025.6 %5.01,011.32180.5082.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 216,105.7913,867.9213.9 %5.0719.60112.8284.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 317,307.1611,330.6734.5 %5.01,356.91216.6084.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 435,567.0711,848.6066.7 %5.01,686.21489.9870.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 590,108.0717,796.9680.2 %5.01,629.30420.9574.2 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น41,388.511.00100.0 %5.0365.42569.96-56.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,450.2415,432.00-139.2 %0.0398.20306.0023.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น113,940.7631,024.0072.8 %5.01,175.832,061.46-75.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่50,109.4017,952.0064.2 %5.0942.20176.8781.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น89,913.541.00100.0 %5.01,946.240.95100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ50,493.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น24,631.4840,945.80-66.2 %0.01,091.553,168.89-190.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน61,378.9025,335.0058.7 %5.0933.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,830.9535,796.00-305.3 %0.02,570.60776.5369.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น21,710.3017,934.4517.4 %5.03,432.792,272.4833.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น41,368.7945,840.00-10.8 %0.01,994.83416.6479.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,904.181,184.0059.2 %5.01,029.30133.7987.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น259,446.1660,490.4376.7 %5.02,153.88609.6471.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,568.873,548.000.6 %0.5994.81813.3118.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,805.2413,570.00-133.8 %0.02,229.51154.8593.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,660.541,258.0052.7 %5.01,359.711.0099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,198.901,789.0044.1 %5.0804.65316.6660.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,726,245 937,232 45.71 % 263,532 47,626 81.93 %