สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,606.491,200.0054.0 %5.0573.59127.0677.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี8,201.187,066.8013.8 %5.056.1662.95-12.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,341.32901.5087.7 %5.065.3153.2018.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี119,302.036,436.5194.6 %5.04,610.52127.7997.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 480,647.703,735.2095.4 %5.04,566.750.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,346.811,713.0048.8 %5.0858.830.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1016,645.8513,395.8419.5 %5.03,753.8077.2897.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี23,901.4620,263.4715.2 %5.04,966.29538.3189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,708.174,729.5417.1 %5.0495.8638.9092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,051.39617.0084.8 %5.0251.0089.4964.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี789.481,345.00-70.4 %0.0327.1347.5085.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,758.77295.0092.2 %5.0266.0385.5067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,767.41447.0092.2 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,840.87197.0094.9 %5.0480.2440.8791.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,797.49433.0088.6 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง4,005.32753.1181.2 %5.0413.1276.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ4,143.49551.0086.7 %5.0343.8676.0077.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,990.06562.0085.9 %5.0307.8819.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,912.03710.0081.9 %5.0442.01124.0071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ4,034.21468.0088.4 %5.0283.7141.7985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,499.73477.0089.4 %5.0298.765.9698.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ5,177.79463.0091.1 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง4,065.56411.0089.9 %5.0269.4076.0071.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน4,500.40788.0082.5 %5.0305.6576.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,946.169,979.17-67.8 %0.02,363.371,043.9555.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,837.965,256.57-8.7 %0.0953.91454.5352.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,153.661,840.0014.6 %5.0411.45205.9449.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,644.131,063.0059.8 %5.0452.26155.6965.6 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,281.851,214.0046.8 %5.0439.53165.3262.4 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,630.001,208.1054.1 %5.0447.08192.1757.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี5,447.591,861.0065.8 %5.0751.37207.6772.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,394.502,805.0036.2 %5.01,258.16384.7369.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,007.301,834.0039.0 %5.0915.88484.8847.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 515,944.9142,616.00-167.3 %0.07,434.535,935.6520.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,872.381,242.0067.9 %5.0725.72383.9447.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี10,188.925,679.0044.3 %5.03,483.041,385.5660.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,397.731,844.7923.1 %5.0584.77375.2535.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,783.645,311.0031.8 %5.01,714.55698.7259.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,942.845,276.0011.2 %5.01,410.3086.5093.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,452.692,192.0050.8 %5.01,798.251,126.7137.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี21,446.0816,975.0020.8 %5.02,627.32161.0393.9 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี209,378.86316,712.31-51.3 %0.01,349.20301.1577.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,995.52987.0075.3 %5.0896.8770.3192.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)6,097.294,358.2628.5 %5.01,163.01721.2238.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)11,274.7211,179.710.8 %0.54,027.821,038.0574.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,904.569,765.001.4 %0.53,594.072,994.1016.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,289.962,396.0027.2 %5.086.2431.7963.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,942.341,751.0055.6 %5.01,144.0747.6695.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี3,278.58954.0070.9 %5.0839.81326.1061.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,907.965,210.16-6.2 %0.0956.98320.1566.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี7,610.9148,078.00-531.7 %0.01,885.692,219.79-17.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ6,988.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,388.7816,466.87-75.4 %0.01,961.76216.2389.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี11,637.682,313.0080.1 %5.0801.7832.0996.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,190.055,260.88-25.6 %0.01,125.05558.9050.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,799.756,539.00-12.7 %0.01,372.26468.0665.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,903.983,838.0021.7 %5.01,071.08411.3561.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี6,965.967,036.00-1.0 %0.01,144.0788.6292.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี14,011.2710,805.0022.9 %5.0545.52470.4213.8 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 102,045.1568,351.7333.0 %5.01,799.12342.1781.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,227.331,606.0050.2 %5.0649.65238.3663.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,191.954,420.1714.9 %5.01,372.27224.6783.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี16,508.8615,160.008.2 %4.01,651.92465.5071.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,829.964,385.00-14.5 %0.0539.79182.8966.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,786.4414,304.00-32.6 %0.02,670.36409.9084.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี9,296.135,834.0037.2 %5.02,703.38753.1272.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 118,218.6414,138.2222.4 %5.01,390.00569.2259.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 237,869.3618,288.1951.7 %5.01,483.63270.7581.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 322,297.331.00100.0 %5.01,318.980.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 449,193.3112,807.1274.0 %5.01,528.2876.0995.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี6,035.286,848.05-13.5 %0.02,646.64497.4181.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,942.246,585.19-33.2 %0.0324.7164.4280.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี89,409.9745,473.0049.1 %5.01,821.1862.9096.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี177,167.20438.4299.8 %5.01,227.43266.6678.3 %5.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี68,097.1033,776.0050.4 %5.0988.06966.572.2 %1.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี33,494.3224,998.0025.4 %5.0993.1486.7091.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี44,579.9429,659.0033.5 %5.01,018.2149.1395.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ79,076.7012,210.5084.6 %5.01,017.80229.5177.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน99,723.1827,032.0072.9 %5.01,045.73156.7585.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,368.328,091.8968.1 %5.02,790.353,771.25-35.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,484.727,690.519.4 %4.52,349.7778.1496.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี114,685.2880,374.0029.9 %5.01,421.25287.3379.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,934.631,242.4057.7 %5.01,285.36446.9565.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,806.493,472.0027.8 %5.01,054.97329.1868.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,080.737,934.01-56.2 %0.01,744.53749.9257.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,345.463,608.00-7.8 %0.01,453.35396.7772.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,477.927,701.0626.5 %5.02,579.14665.5274.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,034.2394.0090.9 %5.0399.80264.8233.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,811,194 1,096,329 39.47 % 120,379 38,615 67.92 %