สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,127.151,049.0066.5 %5.0310.610.9599.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,537.312,298.0035.0 %5.0576.8345.3292.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,116.962,221.0028.7 %5.0443.720.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 418,445.0419,823.40-7.5 %0.04,908.67328.1593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 211,051.7520,322.00-83.9 %0.02,841.73199.5093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 129,632.5928,702.003.1 %1.53,285.12341.0589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,107.08928.0077.4 %5.0259.7695.0063.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,850.472,878.0050.8 %5.0352.3855.9484.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,802.932,898.0057.4 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,886.733,597.0038.9 %5.0366.27104.5071.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 27,369.703,570.0051.6 %5.0299.8795.0068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,455.90791.0077.1 %5.0198.1295.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง6,266.813,149.0049.8 %5.0300.7147.5084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่5,259.762,507.0052.3 %5.0258.7057.0078.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,560.3211,000.00-67.7 %0.01,432.55955.2333.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,845.364,907.00-72.5 %0.01,146.13437.0061.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,953.521,450.0063.3 %5.0824.06228.0072.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,987.561,500.0049.8 %5.0367.6539.1289.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,550.061,162.0054.4 %5.0222.62151.6331.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,090.591,943.0052.5 %5.0694.78241.8865.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,336.962,757.0036.4 %5.0815.23144.8082.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,514.501,538.0065.9 %5.0957.1595.0090.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,175.6119,665.00-49.3 %0.01,679.7981.3895.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,587.651,915.0046.6 %5.0512.600.9599.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี2,952.747,390.00-150.3 %0.0517.96626.91-21.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี4,645.331,295.0072.1 %5.01,009.740.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี2,985.54672.0077.5 %5.0367.6598.1573.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี3,530.975,442.00-54.1 %0.0500.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,760.2725,595.00-73.4 %0.02,668.621,487.5444.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,403.754,371.0019.1 %5.0786.03344.2456.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,758.562,570.0031.6 %5.0405.71100.3775.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,634.8315,546.00-134.3 %0.01,337.4797.1392.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี11,707.831,997.0082.9 %5.0437.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,439.512,490.0027.6 %5.0444.41217.5051.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,678.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ73.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,247.893,500.0044.0 %5.01,090.26225.8979.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,735.9616,197.00-140.5 %0.01,432.5531.7397.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี10,195.049,000.0011.7 %5.0927.97211.9077.2 %5.0
รจก.บางขวาง 191,389.06236,710.00-23.7 %0.02,037.49229.2488.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี41,855.5555,072.00-31.6 %0.0700.16588.1316.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,744.23921.0066.4 %5.0272.5751.3081.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,575.062,756.0039.8 %5.0919.12393.1957.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,696.141,993.0046.1 %5.0538.80193.3864.1 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี12,300.8914,016.00-13.9 %0.02,079.09171.0091.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,596.622,616.0043.1 %5.0500.81252.7049.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,588.985,857.00-27.6 %0.0525.06197.4762.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 124,317.5210,844.0055.4 %5.0362.3833.1190.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 28,387.6111,760.00-40.2 %0.0618.3035.8094.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี2,993.5714,029.00-368.6 %0.0633.64251.9360.2 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,904.419,127.00-32.2 %0.0335.9265.3180.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,502.554,337.213.7 %1.5376.93180.6652.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี60,225.2624,639.0059.1 %5.0453.63226.0950.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี14,450.5323,232.00-60.8 %0.02,347.661,161.8550.5 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ238,375.45152,000.0036.2 %5.0342.45493.41-44.1 %0.0
สถาบันทันตกรรม89,532.7374,000.0017.3 %5.0196.87291.97-48.3 %0.0
สถาบันโรคทรวงอก748,369.56636,000.0015.0 %5.011,762.34756.4993.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,504.102,926.0016.5 %5.0656.77165.0474.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,746.85890.0067.6 %5.0272.5755.0479.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี21,308.0128,214.37-32.4 %0.05,452.2138,267.41-601.9 %0.0
รวม 1,736,875 1,550,575 10.73 % 65,796 51,382 21.91 %