สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,644.50807.0069.5 %5.0608.33135.0677.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,651.6726,364.27-16.4 %0.070.4795.40-35.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,155.73875.0091.4 %5.066.57363.72-446.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,956.784,813.002.9 %1.0104.0047.6954.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,978.922,450.0017.8 %5.0741.50160.5978.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,025.262,310.0023.6 %5.0377.33106.9971.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย17,876.5413,080.0026.8 %5.02,681.14419.9084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,278.03712.0083.4 %5.0300.0166.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,036.61639.0084.2 %5.0320.0466.5079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,693.01593.0083.9 %5.0416.8062.7085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,964.87818.0079.4 %5.0321.2266.5079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,732.27445.0088.1 %5.0434.6667.4584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว809.8710.0098.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,827.711,326.0072.5 %5.0396.6947.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,713.75543.0085.4 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว984.8182.0091.7 %5.0407.5566.5083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,729.54466.0087.5 %5.0372.3969.3581.4 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่11,480.667,622.9633.6 %5.01,555.24457.3170.6 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน5,925.35875.0085.2 %5.0816.00363.7255.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย6,249.726,727.40-7.6 %0.01,483.13916.0538.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,722.18875.0067.9 %5.0627.41363.7242.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,871.01875.0077.4 %5.01,102.81363.7267.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,217.961,123.0065.1 %5.0798.55188.3076.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,733.55287.2089.5 %5.01,586.38250.7084.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,451.902,857.0035.8 %5.0969.70512.3947.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,114.44584.7472.3 %5.0562.52218.2761.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,331.653,415.6935.9 %5.01,673.29909.0245.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,239.353,618.0014.7 %5.01,216.90267.0378.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย3,007.2813,271.38-341.3 %0.0760.52363.7252.2 %5.0
ท่าอากาศยานเลย42,973.6035,937.1616.4 %5.0588.02415.6829.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,929.482,202.2844.0 %5.0988.71211.5078.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,616.49875.0066.6 %5.081.27363.72-347.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย2,623.381,207.0054.0 %5.081.2778.723.1 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,250.211,693.0047.9 %5.0855.1351.8293.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย3,007.28875.0070.9 %5.0760.52363.7252.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,381.933,528.92-4.3 %0.0931.6633.4796.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,567.243,510.0037.0 %5.01,730.333,639.28-110.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,871.453,564.007.9 %3.51,102.791,127.34-2.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,632.351,757.0051.6 %5.01,007.73248.8575.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย13,824.6411,748.3615.0 %5.01,502.1594.7593.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,401.013,208.0071.9 %5.0893.65449.0449.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย4,031.183,099.1123.1 %5.01,140.84380.9966.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย5,396.014,498.0016.6 %5.01,178.87218.5081.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,708.962,661.6943.5 %5.01,273.98111.5891.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,123.843,737.66-19.6 %0.0760.532.1199.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย11,245.663,108.0072.4 %5.0817.57399.2551.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย29,568.7734,746.25-17.5 %0.0888.64129.9685.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,332.08885.0062.1 %5.0589.3752.1291.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,156.961,350.0057.2 %5.0817.55309.6062.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย721.98824.00-14.1 %0.0665.44231.7065.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,868.175,370.81-10.3 %0.0950.69286.1969.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,775.453,361.0029.6 %5.01,350.02304.2777.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย7,471.624,128.8344.7 %5.01,958.53146.2392.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 22,759.6810,022.01-263.2 %0.01,491.03821.4744.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)3,962.888,208.96-107.1 %0.01,579.92346.4078.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 122,078.7417,916.4418.9 %5.02,636.08169.1293.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 311,276.526,441.3042.9 %5.01,623.00443.4072.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,621.39995.8796.7 %5.0329.2843.1186.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเลย78,306.4057,070.0127.1 %5.01,657.29606.7363.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย88,440.5048,479.6345.2 %5.0961.83195.8579.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้ายไม่ครบ9,319.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ159.51ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบ875.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย16,676.2316,618.000.3 %0.52,331.871,594.3831.6 %5.0
โรงพยาบาลเลย470,867.25474,320.00-0.7 %0.03,722.147,709.93-107.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,839.925,260.04-37.0 %0.01,026.74388.0162.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,781.021,846.0033.6 %5.0665.43144.9478.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 14,134.94875.0093.8 %5.04,190.13363.7291.3 %5.0
รวม 1,080,630 884,395 18.16 % 66,136 29,551 55.32 %