สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย5,626.741.00100.0 %5.0509.000.9599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย23,674.3523,002.462.8 %1.070.7857.7618.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย3,385.034,947.45-46.2 %0.0629.6648.2592.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,478.171,946.0044.1 %5.0686.7180.1688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,383.229,772.3249.6 %5.02,600.76462.6582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,183.58544.0089.5 %5.0306.4463.7679.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,714.60732.0084.5 %5.0343.4569.8179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,437.17473.0089.3 %5.0430.6863.4685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย5,004.94762.0084.8 %5.0303.6263.6179.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,524.60633.0086.0 %5.0355.0863.4982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,442.62226.0094.9 %5.0442.2035.1692.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 27,064.006,165.2912.7 %5.02,641.0286.7496.7 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย57,661.3060,003.96-4.1 %0.02,553.03507.8380.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย3,738.703,030.4318.9 %5.0435.49110.2474.7 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย2,118.205,058.00-138.8 %0.0786.701,121.00-42.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,271.701,565.0052.2 %5.0706.70464.9634.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,877.47541.0090.8 %5.0414.49198.3552.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย5,392.923,640.0032.5 %5.0794.251,891.17-138.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,461.50995.0077.7 %5.01,008.29427.5057.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย4,025.874,613.15-14.6 %0.0895.8850.7794.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,662.495,515.96-18.3 %0.0796.19211.0873.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย4,680.3410,510.05-124.6 %0.01,079.48227.9078.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,213.461,429.0055.5 %5.0623.09245.3760.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย24,983.03909.0096.4 %5.0226.0747.5978.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,703.791,763.0052.4 %5.0680.110.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย3,070.091,131.0063.2 %5.0528.01333.5536.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย4,681.311.00100.0 %5.01,079.480.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย6,640.2767,451.56-915.8 %0.01,174.561,270.52-8.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,012.677,156.72-19.0 %0.01,174.56516.8056.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,729.6225,281.99-341.3 %0.01,326.690.00100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,297.505,304.34-0.1 %0.01,079.4863.2594.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย4,150.164,114.000.9 %0.5451.95226.5849.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,772.583,137.5216.8 %5.0794.24505.9636.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย4,315.373,147.4227.1 %5.0984.4092.7690.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย5,860.022,850.5551.4 %5.0737.19264.8064.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย4,681.312,807.3940.0 %5.01,079.4855.1994.9 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,658.992,319.0080.1 %5.0629.66127.9979.7 %5.0
รจจ.หนองคาย 61,178.9636,196.2040.8 %5.0698.10143.8879.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,745.351,805.0034.3 %5.0394.89103.7673.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,910.094,142.0215.6 %5.01,336.85728.4745.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย3,031.651,268.0058.2 %5.0489.980.9599.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย5,863.816,247.91-6.6 %0.0857.85434.5049.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 171,713.6215,305.0078.7 %5.01,438.31297.0779.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 230,923.9115,644.0049.4 %5.01,497.36132.3191.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย(จังหวัดหนองคาย)6,399.079,131.04-42.7 %0.01,380.27507.2663.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย4,654.464,071.8412.5 %5.0270.33257.584.7 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย85,049.0646,210.0145.7 %5.01,263.43398.1368.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย69,209.8474,519.25-7.7 %0.0612.89211.1365.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย12,350.3323,259.77-88.3 %0.01,692.341,620.734.2 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,286.622,360.0028.2 %5.0604.08310.7148.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย3,154.442,123.0032.7 %5.0489.98103.3678.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย39,318.7416,455.0058.1 %5.04,912.874,116.6616.2 %5.0
รวม 688,370 532,219 22.68 % 47,972 19,425 59.51 %