สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,759.121,063.0061.5 %5.0447.99164.3163.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม16,467.418,989.3045.4 %5.0122.7363.7848.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,949.183,814.293.4 %1.5795.49313.6560.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,295.401.00100.0 %5.0676.1754.9191.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม18,086.2413,184.0027.1 %5.03,148.23495.4484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,825.381,529.0068.3 %5.0324.0925.1792.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,994.24615.0084.6 %5.0286.3431.2389.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน3,931.21980.0075.1 %5.0316.3875.9276.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,037.26862.0082.9 %5.0277.8275.4272.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,954.72791.0080.0 %5.0297.8812.6595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน3,894.04494.0087.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย4,052.71129.0096.8 %5.0229.1847.2279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,232.12900.0078.7 %5.0400.7997.5775.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย4,299.64735.0082.9 %5.0321.150.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,839.21492.0087.2 %5.0158.8210.8393.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,798.26296.0092.2 %5.0289.3312.7295.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,856.43473.0087.7 %5.0188.689.2395.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,627.316,135.31-69.1 %0.0809.28756.906.5 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือไม่ครบ1,665.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,286.102,096.0051.1 %5.0999.44272.2172.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,388.553,055.009.8 %4.5714.18202.8971.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,056.381,577.0048.4 %5.0638.14435.0631.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,508.054,086.4252.0 %5.02,767.93925.6466.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,417.774,290.77-77.5 %0.0490.85637.75-29.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,318.443,680.1830.8 %5.01,455.83848.6641.7 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,090.983,042.0025.6 %5.0915.4777.8291.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม7,628.0620,374.27-167.1 %0.01,449.84513.9364.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,588.572,835.4021.0 %5.0790.27613.5022.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,823.44663.0063.6 %5.058.1712.8477.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,334.701,164.0065.1 %5.0616.090.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม4,918.72887.0082.0 %5.01,227.63329.6573.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,899.315,212.76-33.7 %0.0866.33253.0370.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,359.7025,819.00-250.8 %0.01,796.091,204.1433.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,705.789,015.00-3.6 %0.02,009.88365.6681.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม4,415.672,235.0049.4 %5.0897.38126.5085.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,915.7010,985.40-23.2 %0.02,309.63131.7594.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม11,691.901,324.0088.7 %5.0469.78187.4960.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,200.645,091.00-21.2 %0.0837.93337.1859.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามไม่ครบ8,884.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ70.78ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,960.502,956.0050.4 %5.01,151.55162.2685.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,165.183,380.2845.2 %5.0828.5370.9191.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,719.122,380.0079.7 %5.0693.17272.7560.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 43,136.1657,340.10-32.9 %0.0880.35937.65-6.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,463.923,456.000.2 %0.5600.11114.2781.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,606.164,587.000.4 %0.5692.49178.2974.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,090.342,496.0019.2 %5.0581.1096.5483.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม6,672.626,562.001.7 %0.51,189.58486.8059.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,701.004,516.123.9 %1.51,056.49422.9760.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม3,880.699,149.78-135.8 %0.0866.31218.5074.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 323,094.6210,761.4153.4 %5.01,063.16376.6564.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม15,692.5715,882.40-1.2 %0.01,811.15339.3781.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 126,325.9814,688.5144.2 %5.01,322.57259.5380.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 217,060.6015,012.0012.0 %5.018,716.61389.0097.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม11,060.367,395.4133.1 %5.0248.83107.4156.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม108,965.0858.5699.9 %5.0840.87107.9487.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม35,163.2539,794.00-13.2 %0.0910.6533,644.44-3,594.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม27,789.7321,763.4821.7 %5.0849.690.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย61,662.8321,510.0065.1 %5.0806.9063.2792.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม20,202.3514,651.0027.5 %5.0738.30446.5039.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม16,817.4627,940.00-66.1 %0.01,818.251,357.1625.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,528.083,140.0011.0 %5.0771.26138.8482.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,047.041,190.0060.9 %5.0581.09165.9071.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม43,487.2915,932.0263.4 %5.06,049.672,758.0254.4 %5.0
รวม 706,741 455,458 35.56 % 75,470 52,841 29.98 %