สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,164.521.00100.0 %5.0505.84158.1868.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด14,372.423,336.1876.8 %5.0145.92194.73-33.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,150.484,647.00-303.9 %0.0471.26364.3122.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,174.051,867.0041.2 %5.0433.2352.1888.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,124.276,773.4270.7 %5.03,222.91698.4378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,374.231.0099.9 %5.0128.070.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,822.452,078.0056.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,321.13756.0082.5 %5.0331.3031.8390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,053.90450.0088.9 %5.0234.9625.3089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,765.80431.0088.6 %5.0203.4215.0292.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,804.36395.0089.6 %5.0123.819.4892.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,384.07648.0085.2 %5.0346.0163.7881.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร492.81382.0022.5 %5.0349.7333.5990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,659.771.00100.0 %5.0220.1948.2578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,965.52111.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,060.32665.0083.6 %5.0235.340.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,890.04255.0093.4 %5.0161.0415.0990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,582.74494.0089.2 %5.0185.6626.1285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ4,367.911.00100.0 %5.0231.280.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ3,726.94554.0085.1 %5.0290.8731.5989.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,975.5575.0098.1 %5.0265.6241.8284.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,535.31543.0088.0 %5.0230.1428.0287.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,070.895,815.02-42.8 %0.01,036.06674.5034.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด759.111.0099.9 %5.0250.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,935.081,690.2042.4 %5.0301.58275.508.6 %4.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,673.799,182.33-243.4 %0.0524.39247.0052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,745.82834.0069.6 %5.0517.16171.0066.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,309.882,335.00-1.1 %0.0918.04275.4170.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,554.732,463.0030.7 %5.0769.85253.0867.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,667.031,324.0071.6 %5.0826.88241.4370.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,592.031.00100.0 %5.02,092.170.95100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,468.894,539.73-83.9 %0.0617.591,279.49-107.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,706.726,187.00-8.4 %0.01,062.11261.6375.4 %5.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,241.015,229.00-23.3 %0.01,058.0152.2595.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)19,440.8418,959.502.5 %1.01,781.35466.3173.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด70,913.869,908.8986.0 %5.0286.57395.75-38.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด4,123.072,468.7040.1 %5.01,085.58248.9877.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด1,983.991,418.0028.5 %5.063.6451.2719.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,789.71786.0056.1 %5.043.4023.7245.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด4,102.19869.0078.8 %5.01,093.1248.0995.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,140.081,094.0065.2 %5.0719.42471.2034.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,719.981.00100.0 %5.0845.900.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,450.42409,824.22-5,400.7 %0.02,852.401,841.4535.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,444.284,488.0017.6 %5.01,226.230.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,741.841.00100.0 %5.03,165.850.95100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด6,166.7815,500.10-151.3 %0.01,128.22128.4688.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,913.962,383.0080.0 %5.01,055.08496.8552.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด4,261.664,091.994.0 %2.01,093.12484.5055.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,785.844,967.00-3.8 %0.0818.16115.2985.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,833.261,635.0066.2 %5.01,245.21887.8628.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,912.747,281.00-86.1 %0.0648.5364.3490.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,398.5011,944.0110.9 %5.0490.72332.5032.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,832.085,118.00-80.7 %0.0386.58171.0055.8 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 66,475.2647,772.3528.1 %5.01,163.44118.2589.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด633.94694.00-9.5 %0.0238.9696.1959.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,320.162,219.0033.2 %5.0788.86286.4163.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,983.094,008.00-0.6 %0.0693.781,064.30-53.4 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด5,012.997,234.35-44.3 %0.01,167.46493.9057.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,612.994,204.008.9 %4.01,188.20257.6478.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,511.8310,607.42-0.9 %0.0919.60144.0984.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 132,050.0517,896.0044.2 %5.01,103.97357.4967.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 215,403.2122,556.00-46.4 %0.01,170.73395.2066.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 321,748.766,443.9870.4 %5.0941.08144.8684.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)56,904.9710,396.6581.7 %5.02,272.667,118.58-213.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,507.626,371.43-154.1 %0.0291.741,210.94-315.1 %0.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,142.7313,023.36-112.0 %0.02.57164.49-6,300.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด146,674.9292,782.0036.7 %5.01,567.26163.4789.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด142,409.731.00100.0 %5.0876.940.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด42,193.141.00100.0 %5.01,133.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,854.4215,384.0035.5 %5.0905.30809.0610.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร19,868.071.00100.0 %5.0808.560.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง196,100.4820,913.0089.3 %5.0916.67195.7178.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด75,418.501.00100.0 %5.0760.180.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด9,463.7927,560.00-191.2 %0.02,007.202,594.81-29.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,414.371,764.0048.3 %5.0750.82183.1275.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,344.401,350.0059.6 %5.0655.74210.9667.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด48,700.064,500.0090.8 %5.08,371.095,100.0039.1 %5.0
รวม 1,275,198 884,488 30.64 % 69,267 32,918 52.48 %