สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,662.08942.0064.6 %5.0551.56106.3680.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์26,906.825,439.7179.8 %5.0176.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์7,308.396,828.006.6 %3.0889.25278.3968.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,274.8883.3097.5 %5.0681.2727.2096.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์12,639.7014,606.00-15.6 %0.02,468.84543.6678.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,241.881,258.0070.3 %5.0293.8449.0883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ3,162.02888.0071.9 %5.0323.2964.6280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,049.791,481.0063.4 %5.0224.2963.7171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,788.401,103.0070.9 %5.0200.8656.4771.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์4,521.891,065.0076.4 %5.0387.3864.1183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,571.34769.0083.2 %5.0406.5365.5983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง4,445.14225.0094.9 %5.0421.1155.0886.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,295.31582.0086.5 %5.0318.2451.6583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง4,578.53651.0085.8 %5.0377.0015.8795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,648.34625.0082.9 %5.0147.4219.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง3,871.54746.0080.7 %5.0293.6871.1775.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์7,028.065,381.2523.4 %5.01,384.86964.3730.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์4,607.532,330.0049.4 %5.01,118.61945.4315.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,572.041,932.3945.9 %5.0833.47317.8261.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,144.161,282.0059.2 %5.0624.19470.3724.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,431.982,422.2255.4 %5.01,289.851,726.38-33.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,325.722,910.5745.3 %5.01,498.93547.0363.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,237.484,385.00-3.5 %0.01,069.43827.5522.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,162.5013,004.12-151.9 %0.01,289.8583.4393.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,797.682,416.2436.4 %5.0852.39235.7172.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,634.30356.0078.2 %5.061.3625.4858.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบ1,140.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,040.282,390.0021.4 %5.0643.24287.7355.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,620.934,157.00-14.8 %0.0890.44181.3579.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,901.4658,136.00-1,903.7 %0.01,344.96538.6260.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,765.935,380.00-12.9 %0.01,251.7476.9593.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,679.393,790.00-3.0 %0.0890.42610.1431.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,281.6412,819.87-104.1 %0.01,403.95138.4190.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,641.373,008.4017.4 %5.0852.46201.5976.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,751.993,732.730.5 %0.5890.44341.6061.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,486.792,307.0058.0 %5.01,067.45190.4882.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์3,394.214,617.00-36.0 %0.0418.350.9599.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์33,645.776,594.0080.4 %5.0844.61300.0664.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 101,489.8164,696.8036.3 %5.01,252.55883.1029.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,974.001,581.0046.8 %5.0491.0841.7291.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,975.272,732.1054.3 %5.0776.42467.1239.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,000.821,136.7062.1 %5.0624.22141.2277.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,244.526,561.66-25.1 %0.01,350.24376.2072.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,549.342,640.0042.0 %5.01,270.76444.1465.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 143,351.9722,593.5147.9 %5.02,078.83450.9678.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 219,443.9311,402.5441.4 %5.0982.12297.5469.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3464,645.0312,154.8397.4 %5.01,313.84234.9082.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์66,263.8110,143.9084.7 %5.02,058.64935.8054.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,799.1112,204.024.6 %2.0426.89152.9564.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์32,596.4528,113.0013.8 %5.0898.96418.0053.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง17,554.7315,313.5412.8 %5.0880.40498.0043.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี48,096.1021,533.0055.2 %5.0840.67716.3014.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์17,443.1129,782.00-70.7 %0.02,026.681,785.3811.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,767.633,482.007.6 %3.5776.34392.2549.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์2,880.752,105.0026.9 %5.0567.15355.3937.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์49,283.3914,564.3270.4 %5.06,698.634,936.1526.3 %5.0
รวม 1,117,477 443,384 60.32 % 53,820 24,071 55.28 %