สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,657.69623.0076.6 %5.0569.7576.8886.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร17,504.784,888.0072.1 %5.0191.5749.5574.1 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร3,153.462,476.9321.5 %5.0797.9460.3492.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,360.34750.0077.7 %5.0523.0733.4993.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร14,643.4313,396.008.5 %4.02,452.33304.7387.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,706.46634.0082.9 %5.0401.0815.8496.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,285.671,306.0069.5 %5.0301.220.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน3,836.371,274.0066.8 %5.0473.22115.9875.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,722.45670.0082.0 %5.0317.1237.3988.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,354.17715.0083.6 %5.0280.6770.2175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ5,517.16440.0092.0 %5.0153.1527.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส4,389.22917.0079.1 %5.0414.6072.4782.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.053.0414.8172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2,909.28370.0087.3 %5.0386.2019.5994.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์3,745.60517.0086.2 %5.0191.2259.6368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,724.76570.0084.7 %5.0280.1537.6486.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,770.87542.0085.6 %5.0420.0685.5079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว3,685.56371.0089.9 %5.0417.2754.0487.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4,142.51732.0082.3 %5.0319.2762.5480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,362.87281.0091.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน3,690.12329.0091.1 %5.0251.3973.4270.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร3,626.094,478.21-23.5 %0.0931.03932.77-0.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,064.423,013.0025.9 %5.01,159.24283.5875.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,339.792,235.0033.1 %5.0835.97341.7359.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,099.76473.0084.7 %5.0487.81594.65-21.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร3,674.352,641.0028.1 %5.0969.072,760.56-184.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร3,320.571,932.0041.8 %5.0556.17427.5023.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,338.575,423.00-1.6 %0.01,615.651,186.3526.6 %5.0
ส.ป.ก. สกลนคร4,504.934,127.648.4 %4.01,292.36104.6891.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร6,955.8714,385.75-106.8 %0.01,122.36233.2179.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร48,109.8343,581.859.4 %4.5565.4222.5096.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)10,976.2824,915.00-127.0 %0.04,025.114,741.00-17.8 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร8,263.992,807.4066.0 %5.0912.04393.2156.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร4,306.677,979.50-85.3 %0.080.5231.7260.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,102.32659.0040.2 %5.063.140.9098.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,903.771,071.0072.6 %5.0822.8658.6492.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,360.341,820.0045.8 %5.0523.07266.0049.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,426.983,412.000.4 %0.5874.00155.3582.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร6,986.687,046.00-0.8 %0.01,597.59940.7541.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,569.068,266.00-48.4 %0.01,383.86825.0640.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,931.481,050.0073.3 %5.0636.44244.1561.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร5,032.9111,504.00-128.6 %0.01,026.86102.2390.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร16,028.6823,562.91-47.0 %0.02,920.301,251.6557.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร11,482.753,043.0073.5 %5.0835.95389.9053.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,863.443,963.60-2.6 %0.01,047.22427.9059.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,272.443,659.0014.4 %5.01,197.15248.6279.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,777.903,980.5831.1 %5.01,311.35353.0273.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,997.444,315.5813.6 %5.0556.803.2999.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,423.755,106.5358.9 %5.01,026.13197.5080.8 %5.0
รจจ.สกลนคร 84,086.12120,150.00-42.9 %0.01,290.67370.4771.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,927.241,185.0059.5 %5.0569.75105.8981.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร5,392.553,116.7242.2 %5.0950.05137.9885.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,913.222,114.0080.6 %5.0702.86124.4782.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร7,012.654,369.6837.7 %5.01,156.98365.0068.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร5,114.581.00100.0 %5.01,212.711.8599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร5,034.115,004.110.6 %0.51,108.44233.0579.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 125,844.3816,716.0035.3 %5.01,542.59268.6382.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 231,248.5320,863.0033.2 %5.02,623.69344.7586.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 333,190.506,531.1580.3 %5.02,618.04232.8991.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2348,546.111.00100.0 %5.01,286.7782.5693.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,501.895,579.40-23.9 %0.0254.30245.353.5 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร107,540.8194,316.0012.3 %5.02,037.78616.5369.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร20,026.2416,656.0016.8 %5.0803.03148.1081.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม17,720.1413,328.0024.8 %5.0874.151,279.70-46.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน325,771.5627,268.0191.6 %5.01,165.01333.7471.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร10,236.1927,017.76-163.9 %0.02,179.801,774.1918.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,430.043,458.00-0.8 %0.0874.00211.2075.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3,225.141,444.0055.2 %5.0702.86245.7765.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร46,729.6117,138.3463.3 %5.05,823.694,170.5428.4 %5.0
รวม 1,100,396 618,511 43.79 % 69,347 30,083 56.62 %