สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,934.92764.0074.0 %5.0511.58159.4768.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม321,656.038,698.2297.3 %5.02,261.93129.2194.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม2,906.952,539.0012.7 %5.0325.2673.2377.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,601.832,372.0034.1 %5.0701.3163.2391.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,137.177,338.7239.5 %5.02,013.41702.9165.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน7,176.37523.0092.7 %5.0219.3674.3366.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,717.99558.0088.2 %5.0285.1291.3268.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก4,217.31347.0091.8 %5.0514.8785.2983.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า4,536.28270.0094.0 %5.0294.684.3298.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,605.09438.0090.5 %5.0300.640.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,461.34621.0086.1 %5.0399.1394.2776.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,619.70621.0086.6 %5.0251.4646.2981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม4,677.96602.0087.1 %5.0351.7428.7091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์4,570.25517.0088.7 %5.0261.420.01100.0 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม10,091.7127,905.00-176.5 %0.02,013.82287.7685.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,005.375,905.80-47.4 %0.01,024.58492.1052.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,685.361.00100.0 %5.0397.02180.5054.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,701.101,590.5041.1 %5.0382.62180.5052.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,590.071,204.2053.5 %5.0486.27161.5066.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,217.621,879.0055.4 %5.01,100.64336.0269.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,033.741,555.0069.1 %5.0543.19130.1576.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม5,239.251,407.0073.1 %5.0342.76113.4366.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม7,561.651.00100.0 %5.02,051.45733.8064.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม2,774.723,740.00-34.8 %0.0557.79332.5040.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,522.524,204.4223.9 %5.01,557.001,216.9221.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม6,500.372,310.0064.5 %5.0755.0447.7493.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,691.5316,579.22-191.3 %0.0973.88461.6752.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม63,242.8354,400.3714.0 %5.0196.88233.26-18.5 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,346.401,876.0043.9 %5.0758.36664.4012.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม2,593.471,043.0059.8 %5.062.9723.9961.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,162.40119.0089.8 %5.049.9347.425.0 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม3,148.89630.0080.0 %5.0782.0028.5596.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,572.851,488.0058.4 %5.0625.25405.3035.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,307.763,783.0012.2 %5.0815.41536.5534.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม5,896.3251,848.58-779.3 %0.01,252.772,157.40-72.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,342.236,449.00-48.5 %0.01,157.68367.6568.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,088.771,985.0051.5 %5.0674.65318.2552.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม14,578.5911,121.0023.7 %5.01,975.38111.2794.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม11,221.522,173.0080.6 %5.0606.23298.3550.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม4,393.534,231.003.7 %1.5834.42410.4050.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,870.924,601.005.5 %2.5861.86669.7522.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม5,050.482,703.0046.5 %5.0948.52190.0280.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,363.384,421.1417.6 %5.0625.255.0199.2 %5.0
สพ.นครพนม26,869.448,934.0066.8 %5.0617.49286.2353.6 %5.0
รจก.นครพนม 84,286.8576,433.009.3 %4.51,401.20912.0934.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,348.152,786.4947.9 %5.01,313.472.8599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม4,197.425,147.00-22.6 %0.0929.50392.5657.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,466.422,353.0032.1 %5.0568.20252.9255.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม5,907.495,921.10-0.2 %0.01,024.31304.4870.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม2,591.912,395.007.6 %3.51,195.36265.9277.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม3,575.826,325.58-76.9 %0.0623.03157.0474.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 129,263.7811,946.2459.2 %5.01,324.45334.1174.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 215,548.6512,305.2820.9 %5.01,500.30493.7767.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม4,199.6610,832.09-157.9 %0.0454.9858.6287.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม29,339.423,992.6386.4 %5.0341.78105.4569.1 %5.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม43,531.4256,360.00-29.5 %0.01,162.92433.8062.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง27,626.8718,522.6033.0 %5.0890.97200.2877.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม34,406.3412,573.0063.5 %5.0741.56318.2757.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม13,278.1924,867.00-87.3 %0.01,756.362,339.40-33.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 4,396.033,658.0016.8 %5.0682.27231.7666.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,971.311,835.0053.8 %5.0549.18286.5247.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม35,234.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,770.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 934,420 514,550 44.93 % 50,183 20,072 60.00 %