สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,904.982,417.0016.8 %5.0439.0763.7985.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร30,128.119,210.0069.4 %5.084.6266.5021.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร1,154.4410,012.33-767.3 %0.034.3619.0044.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,931.232,352.0019.8 %5.0534.1528.5094.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,565.852,550.0028.5 %5.0667.26105.6284.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร19,349.2817,424.409.9 %4.52,968.19313.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0432.9879.5481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,327.83560.0087.1 %5.0226.2038.4183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล4,264.31540.0087.3 %5.0232.8370.6469.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,477.39418.0090.7 %5.0333.7631.9390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง4,081.30311.0092.4 %5.0266.5028.2689.4 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,440.6749,839.77-132.5 %0.03,382.28221.3193.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,403.033,893.8511.6 %5.0952.45751.9921.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,837.662,318.0018.3 %5.0458.0649.6589.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร4,104.232,500.0039.1 %5.0952.47570.0040.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร3,122.942,500.0019.9 %5.0610.21190.0068.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร2,660.46820.0069.2 %5.0515.13425.8817.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,352.322,150.4435.9 %5.0743.30190.0074.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร1,590.753,888.00-144.4 %0.0382.42190.0050.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,858.404,403.249.4 %4.51,294.76397.5869.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 4,061.502,330.0042.6 %5.0933.48190.0079.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,547.482,720.0040.2 %5.0914.1195.0089.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,188.41820.0074.3 %5.0591.17380.0035.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร2,198.261,432.0034.9 %5.049.632.8594.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร3,258.12628.0080.7 %5.0667.23110.8783.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,953.20205.1193.1 %5.0591.1976.0087.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร3,943.094,161.00-5.5 %0.0857.39329.8261.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร14,258.6434,902.99-144.8 %0.01,389.871,739.36-25.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร5,221.614,040.0022.6 %5.01,218.70570.0053.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,376.364,185.00-24.0 %0.0705.27194.4172.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร8,468.609,889.92-16.8 %0.02,017.4031.6398.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร3,020.712,216.0026.6 %5.0686.25399.0041.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,981.393,670.007.8 %3.5952.47403.7557.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,514.032,550.0027.4 %5.0762.3495.0087.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร4,236.221,456.0065.6 %5.0971.49285.2370.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,761.203,572.5525.0 %5.0534.1248.2591.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร32,674.922,947.0091.0 %5.0592.08155.8073.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร43,638.2421,500.0050.7 %5.0798.77475.0040.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,674.872,118.0020.8 %5.0477.10136.1671.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,574.394,218.007.8 %3.51,047.55453.5056.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,715.971,718.0036.7 %5.0496.12104.2279.0 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร3,866.983,062.0420.8 %5.0838.41184.4078.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,093.00990.0075.8 %5.0952.5028.5097.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร10,408.1811,640.30-11.8 %0.03,367.511,932.1042.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร12,625.6114,327.64-13.5 %0.01,347.14201.4585.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร56,010.2113,758.5275.4 %5.01,661.52190.9588.5 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร5,341.708,005.00-49.9 %0.0449.8528.5093.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9,560.372,202.2277.0 %5.0321.3695.0070.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร91,497.3835,000.0061.7 %5.0760.3195.0087.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย24,216.3312,035.2250.3 %5.0605.61380.0037.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร6,050.5010,010.00-65.4 %0.01,651.771,455.2311.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,711.073,111.0016.2 %5.0667.23204.5369.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร3,808.271,125.0070.5 %5.0439.07189.2156.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร24,066.077,868.2067.3 %5.04,937.273,899.5521.0 %5.0
รวม 542,078 352,523 34.97 % 50,764 18,992 62.59 %