สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ3,521.123,649.56-3.6 %0.02,062.660.95100.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 358,679.9938,936.9633.6 %5.0214.40126.7340.9 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,697.7450.0098.1 %5.0787.19123.3984.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.3790.5466.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่60,928.969,156.0385.0 %5.0152.5378.0348.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่7,943.787,367.807.3 %3.563.220.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่15,455.8212,773.4317.4 %5.0117.65325.50-176.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่14,190.3120,684.78-45.8 %0.01,776.02249.6085.9 %5.0
สำนักงานคลังเขต 53,089.132,476.5619.8 %5.01,535.070.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่3,385.432,172.0035.8 %5.01,053.4144.0995.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 840,043.4922,490.8043.8 %5.03,684.06293.5592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 120,060.1617,799.7311.3 %5.05,476.86513.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 28,687.225,377.3938.1 %5.02,625.48272.6589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง17,375.951,849.8089.4 %5.0323.1585.9973.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย3,603.781,369.0062.0 %5.0232.2770.4669.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด3,464.861,295.0062.6 %5.0246.1922.3690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม3,981.941,422.0064.3 %5.0277.1350.2281.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง3,900.93856.0078.1 %5.0384.8969.9381.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง4,998.881,211.0075.8 %5.0702.6871.6089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,433.60566.0087.2 %5.0456.5817.5296.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,836.22574.0085.0 %5.0457.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,732.2070.0098.1 %5.0482.94104.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,798.46554.0085.4 %5.0453.490.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,717.11433.0088.4 %5.0609.5771.0688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 18,534.974,076.0052.2 %5.0355.7857.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,412.064,323.0032.6 %5.0355.7894.3073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,786.41512.0086.5 %5.0295.9849.2883.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี4,104.131,312.0068.0 %5.0210.0745.3978.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง832.741,403.00-68.5 %0.0300.3561.6679.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,867.48659.0083.0 %5.0350.9831.4991.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,710.88673.0081.9 %5.0479.82123.6774.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,793.27618.0083.7 %5.0384.0180.7579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,665.48113.0096.9 %5.0678.93190.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,709.06507.0086.3 %5.0330.8285.5074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,700.85302.0091.8 %5.0689.23106.5984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,675.60511.0086.1 %5.0240.841.9599.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 313,076.176,182.7352.7 %5.01,754.4757.4896.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่3,697.862,812.2024.0 %5.01,215.3546.4396.2 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว2,928.642,429.0017.1 %5.0823.6165.5592.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 57,621.0311,518.35-51.1 %0.01,422.21719.1549.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่8,912.1715,195.00-70.5 %0.02,650.751,861.9729.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่11,717.194,054.4065.4 %5.01,072.43151.8285.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่5,248.581,910.0063.6 %5.01,661.92948.9042.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 912,090.513,969.0067.2 %5.01,896.5657.9596.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่3,472.542,164.0037.7 %5.0783.81747.094.7 %2.0
สำนักงานชลประทานที่ 142,190.4660,119.21-42.5 %0.013,128.102,364.0582.0 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,801.48922.0448.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่1,047.85726.0030.7 %5.0939.31419.9055.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 55,264.154,620.9112.2 %5.02,409.99642.6873.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่5,124.253,927.0023.4 %5.01,700.862,850.00-67.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 66,425.8310,788.60-67.9 %0.02,544.53331.9087.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 35,643.2827,755.1022.1 %5.02,237.15297.1586.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่5,067.295,229.03-3.2 %0.02,702.1694.5096.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,798.646,584.61-73.3 %0.0774.47781.36-0.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่10,453.059,248.1711.5 %5.03,430.412,485.4727.5 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่4,423.924,235.004.3 %2.01,357.67385.7671.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,505.492,533.9843.8 %5.02,177.941,497.7831.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่14,593.3752,271.97-258.2 %0.03,392.87388.8388.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 15,344.0023,113.00-50.6 %0.05,682.135,626.551.0 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)6,073.219,650.00-58.9 %0.02,485.711,235.0050.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 12,033.035,770.0052.0 %5.01,604.92954.9940.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,902.431,050.0073.1 %5.01,129.47339.1570.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)12,829.6819,719.00-53.7 %0.03,880.58138.3096.4 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ22,544.2511,032.9251.1 %5.0405.69263.4635.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)2,470.122,118.0014.3 %5.032.452.8591.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่4,799.991,424.0070.3 %5.01,737.9970.6695.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,455.242,388.0030.9 %5.0977.35727.8025.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่5,674.658,154.50-43.7 %0.01,737.99256.6985.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,818.5386,211.00-383.8 %0.02,251.421,323.6341.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่7,050.603,020.0057.2 %5.01,357.67380.9071.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่11,762.1117,412.57-48.0 %0.03,493.4194.8797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่12,142.684,002.0067.0 %5.01,453.65193.9086.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่5,549.855,034.569.3 %4.51,338.65737.9044.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่5,696.792,710.0052.4 %5.01,898.56218.4288.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่8,028.245,792.5827.8 %5.02,024.13875.9356.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่4,540.239,683.00-113.3 %0.01,058.61173.2483.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่40,732.0623,341.0042.7 %5.01,218.59305.8674.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่17,745.4612,736.0028.2 %5.0838.12193.0577.0 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 143,038.84154,776.00-8.2 %0.02,594.211,775.1531.6 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 48,289.4153,850.80-11.5 %0.01,557.24439.0071.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 516,262.9420,164.20-24.0 %0.03,450.791,621.8453.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,696.05950.0064.8 %5.0787.1956.9292.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,857.542,320.0052.2 %5.01,357.67429.4168.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่4,088.85720.0082.4 %5.01,281.60247.9580.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่11,837.6737,180.00-214.1 %0.02,936.901,960.8033.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่4,720.136,480.11-37.3 %0.01,699.95661.1361.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่4,193.7511,221.97-167.6 %0.0973.000.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 112,584.008,420.0033.1 %5.01,806.80134.7392.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 248,578.20190.1299.6 %5.0349.38803.79-130.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 36,504.068,873.19-36.4 %0.02,128.80468.1178.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 469,395.3016,882.5375.7 %5.01,029.87217.7778.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 564,180.0014,326.6977.7 %5.02,933.65477.9483.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 691,530.688,541.8990.7 %5.01,729.06489.9071.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,506.204,282.0043.0 %5.04,345.78210.6495.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่33,541.0028,608.0014.7 %5.0474.95772.35-62.6 %0.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์11,842.9114,350.73-21.2 %0.0465.23147.8068.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 832,554.2210,005.7969.3 %5.0227.37441.18-94.0 %0.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร24,001.8424,647.00-2.7 %0.0476.17218.3854.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง114,041.8015,244.1886.6 %5.01,553.91278.5582.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่84,397.6359,472.0029.5 %5.01,960.38301.1584.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ไม่ครบ59,796.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่57,560.6946,292.0019.6 %5.01,372.551,111.2519.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง18,666.6519,673.00-5.4 %0.01,171.91253.9378.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3,076.962,839.507.7 %3.5864.1528.9596.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่36,352.8030,112.0017.2 %5.03,138.952,171.5130.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่8,736.129,320.76-6.7 %0.02,904.412,735.935.8 %2.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่36,042.8146,592.00-29.3 %0.01,775.25327.7581.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 3,636.392,685.0026.2 %5.01,649.32113.8393.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่83,161.1410,597.6487.3 %5.04,189.263,284.9721.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 4,853.547,289.00-50.2 %0.01,376.686,121.37-344.6 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)4,868.0428,354.00-482.5 %0.01,972.6241.4697.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,357.891,095.0067.4 %5.0939.31379.0859.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 567,038.7750,307.0025.0 %5.021,416.658,302.9561.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่88,793.8626,355.0170.3 %5.018,897.5621,083.29-11.6 %0.0
รวม 2,035,976 1,443,799 29.09 % 217,960 93,956 56.89 %