สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,757.991.00100.0 %5.0449.23178.3860.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน60,311.9139,026.0035.3 %5.0103.6081.1521.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,530.054,760.34-5.1 %0.0620.34146.9876.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,279.382,070.0036.9 %5.0696.440.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน13,223.4812,631.124.5 %2.02,407.88287.2888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,349.552,236.0058.2 %5.0341.370.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,730.25705.0081.1 %5.0232.880.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,734.03642.0082.8 %5.0187.1331.4383.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,508.82692.0084.7 %5.0212.480.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,671.80640.0082.6 %5.0276.9940.1885.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,760.79556.0088.3 %5.0510.660.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,334.73471.0085.9 %5.0180.9635.1580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,560.72180.0096.1 %5.0394.511.8599.5 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 25,308.314,884.808.0 %4.0455.4746.4389.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน4,246.025,147.14-21.2 %0.01,057.74464.6256.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน4,277.582,960.0030.8 %5.01,095.74434.3660.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,372.001,875.0044.4 %5.0677.39134.5580.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,984.18570.0080.9 %5.0347.84250.7827.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน4,570.603,020.0033.9 %5.0715.45565.5321.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,397.843,447.00-43.8 %0.0505.84358.1429.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,596.322,780.2139.5 %5.01,190.82642.0946.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,494.622,383.0047.0 %5.0943.65409.2256.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน15,698.6416,650.85-6.1 %0.01,647.24163.7090.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,706.832,403.0035.2 %5.0848.56481.6543.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,963.114,311.00-119.6 %0.050.660.9598.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,589.32846.0076.4 %5.0772.5035.1595.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน3,018.161,204.0060.1 %5.0582.34228.5860.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน5,324.345,076.004.7 %2.0848.56355.8658.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน5,551.4120,146.80-262.9 %0.01,323.96496.0162.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,389.542,312.0047.3 %5.01,133.81482.4957.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,742.775,913.00-24.7 %0.0791.52282.7964.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,586.2814,125.46-152.9 %0.01,342.9863.1095.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน4,379.151,622.0063.0 %5.0696.44183.3373.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน6,161.575,575.249.5 %4.5943.65294.5068.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,554.951,804.0049.3 %5.0772.50278.6663.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,833.082,794.2427.1 %5.0905.61300.7666.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน3,795.574,130.50-8.8 %0.0658.4031.9895.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน11,296.952,393.0078.8 %5.0439.36142.5067.6 %5.0
รจจ.ลำพูน 61,688.4162,280.00-1.0 %0.01,185.49358.7969.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,857.07508.3382.2 %5.0487.26128.9473.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน5,331.915,464.00-2.5 %0.0753.48171.0077.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,711.532,720.0026.7 %5.0620.37185.0370.2 %5.0
สปส.จ.ลำพูน8,284.918,457.00-2.1 %0.01,571.17153.0390.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,666.882,874.8721.6 %5.0753.492.8599.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน3,653.442,671.0026.9 %5.0734.4782.6088.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 121,344.8714,517.8832.0 %5.01,065.06264.9875.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 233,893.5514,055.6058.5 %5.01,444.11473.6667.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน5,377.795,507.00-2.4 %0.0463.95283.7138.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน68,976.2761,881.0010.3 %5.01,319.15557.4857.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน62,774.6614,432.2777.0 %5.0694.521,098.66-58.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 36,498.1711,477.0168.6 %5.0609.49374.7338.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง22,117.1321,474.002.9 %1.0583.74114.0080.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,742.0820,665.01-92.4 %0.01,570.58309.2080.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,773.663,440.0027.9 %5.0772.50319.6758.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,752.59771.0072.0 %5.0468.24223.4552.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน39,024.0013,548.0065.3 %5.03,473.693,092.1911.0 %5.0
รวม 638,062 449,729 29.52 % 45,933 16,129 64.89 %