สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี3,036.50474.0084.4 %5.0313.7558.3881.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี5,028.398,488.95-68.8 %0.0922.05101.9988.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,052.111,205.0060.5 %5.0503.702.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 110,816.6212,002.67-11.0 %0.01,359.37354.2973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 224,134.5124,779.29-2.7 %0.04,204.57570.0086.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,663.812,587.0054.3 %5.0484.6858.8987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,393.141,711.0068.3 %5.0313.6259.3081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,567.581,690.0063.0 %5.0323.6552.4583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,325.545,842.957.6 %3.5445.2166.5085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 23,466.393,044.0012.2 %5.0277.8433.2588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี3,301.862,779.6015.8 %5.0492.4738.0092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา6,317.341,980.0068.7 %5.0506.36108.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ4,778.81843.0082.4 %5.0236.1676.0067.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,318.049,111.96-71.3 %0.01,169.41444.3762.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,075.589,251.19-82.3 %0.01,238.05260.3779.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,079.242,809.0044.7 %5.0979.10765.8421.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12,713.752,286.0015.8 %5.0387.19300.2222.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,769.991,253.0066.8 %5.0503.81193.5361.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,565.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,119.354,541.04-10.2 %0.0845.99304.1164.1 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์8,030.7110,101.00-25.8 %0.0251.74475.50-88.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,335.257,255.26-36.0 %0.01,723.11449.9373.9 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 13,849.7711,295.00-193.4 %0.05,680.662,167.9861.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,001.753,430.00-71.4 %0.0380.4068.9681.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,160.654,793.187.1 %3.5975.4147.5095.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,684.523,004.0018.5 %5.0694.07196.1871.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,102.838,033.00-13.1 %0.02,229.87243.2089.1 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี3,869.203,159.7218.3 %5.0750.91141.4881.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,222.26889.0078.9 %5.0636.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี4,025.251,723.0057.2 %5.0519.03281.9045.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,242.196,692.22-57.8 %0.0750.91220.5770.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี6,079.9925,946.00-326.7 %0.01,125.8955.0695.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี3,710.024,385.80-18.2 %0.0731.89286.6060.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี4,321.182,621.0039.3 %5.0941.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,731.242,532.5055.8 %5.0960.03174.7081.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี4,553.575,977.00-31.3 %0.0674.8436.4894.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี11,814.5711,592.001.9 %0.5486.99258.4046.9 %5.0
รจจ.ปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี107,705.9626,303.9275.6 %5.0373.29180.5051.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 187,875.41120,434.0035.9 %5.01,435.31661.6553.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1ไม่ครบ24,080.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ898.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี6,422.897,331.76-14.2 %0.01,321.39504.3861.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,936.9019,660.00-3.8 %0.02,721.83722.0073.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,598.592,639.0060.0 %5.0922.05597.5535.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ครบ55,440.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ391.76ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ4,375.02ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ183.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 118,818.4610,920.0042.0 %5.01,187.5923.7598.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)6,864.5215,058.76-119.4 %0.01,768.49218.9387.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 77,326.7040,036.0048.2 %5.01,378.74174.2687.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี19,458.1372,097.97-270.5 %0.0428.86596.27-39.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี3,967.6924,472.00-516.8 %0.01,269.80785.5038.1 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี398,081.88200,000.0249.8 %5.09,513.14824.5091.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0551.62131.1976.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,872.144,089.90-5.6 %0.0750.91388.1348.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ975.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ118.41ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี21,712.2310,000.0053.9 %5.03,320.564,027.85-21.3 %0.0
รวม 1,077,335 763,153 0.00 % 60,386 18,789 0.00 %