สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,675.66886.0066.9 %5.0626.47155.6575.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง19,452.776,130.0068.5 %5.068.1867.131.5 %0.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง4,548.964,614.00-1.4 %0.071.590.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,499.214,123.39-17.8 %0.0930.72169.0881.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,255.352,090.0035.8 %5.0854.6632.9396.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง18,470.0116,728.009.4 %4.53,478.87595.9182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,903.183,648.0025.6 %5.0381.2645.6088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ5,298.311,103.0079.2 %5.0354.0224.4993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา4,002.03716.0082.1 %5.0273.0640.3385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,873.68373.0090.4 %5.0223.1444.5280.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,799.07375.0090.1 %5.0260.460.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,778.25503.0086.7 %5.0484.4573.8484.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,695.44361.0090.2 %5.0239.552.7098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,815.81722.0081.1 %5.0459.5231.2293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,735.60335.0091.0 %5.0240.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,710.15299.0091.9 %5.0449.993.0199.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,843.78493.0087.2 %5.0459.7347.5089.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง7,458.379,569.36-28.3 %0.01,596.281,489.606.7 %3.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง6,800.982,350.0065.4 %5.01,588.49589.0062.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,205.871,886.0041.2 %5.0835.64301.7963.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 222,112.6021,189.004.2 %2.07,584.362,329.3569.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง3,049.591,211.0060.3 %5.0645.48303.4453.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง6,067.363,393.0044.1 %5.01,501.18974.7035.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง2,378.251.00100.0 %5.0537.50171.0068.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,878.131,807.0069.3 %5.01,900.54455.4676.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,696.042,456.2333.5 %5.01,006.79395.2060.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง9,118.6010,393.00-14.0 %0.02,452.00206.9491.6 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง52,407.2170,445.00-34.4 %0.0302.8554.7081.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง4,104.266,165.02-50.2 %0.01,719.8928.5098.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง4,679.913,253.0030.5 %5.01,406.12808.4542.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง14,577.1012,123.0016.8 %5.05,917.983,101.0047.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง4,649.344,713.88-1.4 %0.02,180.570.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง3,105.322,332.0024.9 %5.088.262.8596.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง5,052.73312.0093.8 %5.01,246.4326.6097.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง3,078.091,975.0035.8 %5.0740.73224.3769.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง3,570.203,861.00-8.1 %0.0513.84221.3556.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง6,141.8241,859.76-581.6 %0.01,596.281,575.211.3 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง6,429.765,357.0016.7 %5.02,118.33480.8077.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,607.952,644.0026.7 %5.0911.71371.8059.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง6,127.5212,412.77-102.6 %0.01,408.19117.0791.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง20,775.9220,571.001.0 %0.51,749.47150.0091.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง4,002.442,452.0038.7 %5.01,139.90191.4583.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,817.272,615.0031.5 %5.01,063.83220.8079.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,765.003,301.0012.3 %5.01,044.82223.5078.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,392.262,494.5053.7 %5.01,215.96491.7559.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง5,703.824,404.3622.8 %5.01,006.7954.4194.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง25,720.617,098.0072.4 %5.0607.6295.9584.2 %5.0
รจก.ลำปาง 52,541.3545,143.0314.1 %5.01,210.79429.8864.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 28,480.8531,410.97-10.3 %0.0980.02294.4670.0 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,038.837,740.003.7 %1.5501.90446.8111.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง3,171.931,301.0059.0 %5.0922.9363.5793.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,638.301,344.0063.1 %5.0987.77301.6069.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง27,876.0416,473.0040.9 %5.01,807.96684.0062.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,950.741,732.0056.2 %5.0797.59118.7085.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง6,662.438,586.00-28.9 %0.01,653.32220.4586.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,644.393,165.0031.9 %5.01,292.03275.7878.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง4,009.044,794.00-19.6 %0.01,177.93488.5158.5 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ4,037.058,518.00-111.0 %0.0739.7377.5089.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง13,136.755,599.1057.4 %5.01,538.26306.0080.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 133,082.5115,580.0052.9 %5.01,703.80544.4068.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 248,165.368,488.0082.4 %5.0662.80473.3928.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 318,344.7317,790.843.0 %1.51,786.26171.0090.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง468.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0255.7443.7082.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง88,655.42103,816.99-17.1 %0.01,938.15995.9048.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง53,491.9434,074.0036.3 %5.01,050.04194.7581.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง20,962.0110,703.0048.9 %5.0911.99156.9682.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง53,166.5116,728.0068.5 %5.0907.95231.3574.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน20,120.2717,674.9912.2 %5.01,055.48238.6577.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง6,836.6717,811.00-160.5 %0.02,554.991,473.2542.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 4,058.753,683.009.3 %4.51,120.88475.3457.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,893.532,822.002.5 %1.0702.5335.1595.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,459.078,377.7368.3 %5.07,123.028,456.60-18.7 %0.0
รวม 889,256 701,500 21.11 % 92,868 34,192 63.18 %