สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,713.14572.0078.9 %5.0493.2062.0687.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,340.296,994.2025.1 %5.059.5647.7419.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,630.783,566.6723.0 %5.0816.49133.3583.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,200.611,593.0050.2 %5.0759.40100.7786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์21,148.486,768.0068.0 %5.01,829.59442.3075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย3,915.52596.0084.8 %5.0305.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน5,065.54827.0083.7 %5.0211.7725.6587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,122.18637.0084.5 %5.0182.4764.9364.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,815.04586.0084.6 %5.0293.79106.9863.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,766.21460.0087.8 %5.0264.4064.4075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,775.90618.0083.6 %5.0323.4856.5482.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,218.72492.0088.3 %5.0451.5171.2084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก3,840.26424.0089.0 %5.0614.7899.0883.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์14,006.695,221.6762.7 %5.01,634.16958.5041.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,642.691,209.0054.3 %5.0617.40202.3767.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์4,566.413,015.0034.0 %5.01,139.73434.2961.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 3,545.543,380.004.7 %2.01,467.91295.5079.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,180.192,408.0024.3 %5.0721.37231.1168.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,405.791,425.0040.8 %5.0417.12281.2132.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6,179.653,076.0050.2 %5.0798.761,034.64-29.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์3,231.743,331.00-3.1 %0.0657.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์7,454.985,744.0023.0 %5.02,413.80833.2165.5 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์5,650.623,099.4745.1 %5.0742.64196.3673.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์8,864.0617,557.00-98.1 %0.01,603.08243.4584.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)13,447.778,811.2534.5 %5.02,306.161,632.1029.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,816.351,973.0048.3 %5.0911.53361.0060.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,769.44408.0076.9 %5.062.2264.76-4.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,239.551,518.0053.1 %5.0844.0158.2493.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,018.68796.8073.6 %5.0645.32115.5282.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์11,965.573,782.7168.4 %5.0646.25175.5172.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์13,362.534,975.0062.8 %5.01,900.701,691.6411.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์7,378.945,935.0019.6 %5.01,310.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,879.232,961.0075.1 %5.0892.53159.1382.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,645.289,993.4526.8 %5.01,558.09106.6093.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์4,012.991,468.0063.4 %5.01,006.61171.2883.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,011.064,279.00-6.7 %0.01,044.66446.2057.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์32,948.105,066.0084.6 %5.012,492.31338.7097.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,462.50880.0074.6 %5.0797.43105.2186.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์4,736.084,500.005.0 %2.5271.570.9599.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,360.702,120.0081.3 %5.0702.37111.8684.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 36,588.7139,518.72-8.0 %0.0849.42359.0757.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,690.591,068.0060.3 %5.0531.2143.0391.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,647.613,000.0017.8 %5.0816.47104.7187.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,915.852,028.0030.4 %5.0607.2960.9490.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,809.255,378.467.4 %3.51,217.11193.9384.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์5,179.302,129.0058.9 %5.0855.746,668.05-679.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์6,198.346,137.691.0 %0.5987.61111.1688.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,089.983,908.0057.0 %5.0360.304,699.50-1,204.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 131,051.5219,503.6937.2 %5.01,353.33125.4090.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 224,822.599,321.9662.4 %5.01,884.4884.0995.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์10,957.226,103.2544.3 %5.0859.0367.5292.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์70,427.7359,583.0015.4 %5.01,446.20699.8751.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์5,755.6821,194.00-268.2 %0.0570.21150.0073.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์169,437.2318,055.9889.3 %5.0742.4363.4491.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย80,313.498,640.0089.2 %5.0814.27409.4849.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์196,467.2025,881.8886.8 %5.02,364.531,590.8432.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,734.143,496.006.4 %3.0740.40335.0354.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์3,578.241,278.0064.3 %5.0422.3381.1180.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,596.7712,742.0070.1 %5.05,136.942,904.2043.5 %5.0
รวม 990,597 382,035 61.43 % 67,461 30,278 55.12 %