สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,871.73899.0068.7 %5.0480.9956.9388.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่162,874.693,679.5397.7 %5.080.961.9597.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)9,319.478,100.3013.1 %5.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,006.692,329.0022.5 %5.0507.9447.6690.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,225.351,446.0055.2 %5.0729.3345.7593.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่17,126.989,074.7347.0 %5.01,926.21358.9681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่856.301,447.00-69.0 %0.0253.802.1099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,825.66812.0078.8 %5.0199.4438.0080.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,939.711,025.0074.0 %5.0260.370.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,436.06961.0078.3 %5.0419.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,919.11510.0087.0 %5.0370.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,776.35545.0085.6 %5.0270.960.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,970.24603.0084.8 %5.0323.380.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,684.35346.0090.6 %5.0168.330.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่12,436.627,609.2038.8 %5.01,146.561,866.60-62.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,218.463,776.0010.5 %5.01,089.49621.5043.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,160.861,082.0065.8 %5.0777.51183.3476.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,694.98875.0067.5 %5.0519.01358.1531.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,303.723,752.4854.8 %5.01,317.681,855.09-40.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,194.293,069.00-39.9 %0.0513.73245.6052.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่118,211.052,293.0098.1 %5.04,613.65646.4986.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่15,645.127,917.4249.4 %5.01,393.7561.8495.6 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่43,502.5421,800.6149.9 %5.0481.73451.256.3 %3.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)10,580.4119,392.58-83.3 %0.04,061.685,316.20-30.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,020.832,173.6245.9 %5.0994.42274.2872.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,216.425,923.4951.5 %5.04,170.10765.4581.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,221.48145.0095.5 %5.070.9941.3941.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,312.70596.0082.0 %5.0880.3450.7894.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่2,925.43473.0083.8 %5.0614.10209.9565.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,915.652,070.0047.1 %5.0584.0756.8190.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่13,047.9017,913.83-37.3 %0.01,336.71373.1472.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,855.844,291.0011.6 %5.01,279.6675.6694.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,958.372,110.0076.4 %5.0861.3147.6694.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,101.557,528.00-47.6 %0.01,275.0952.9695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่11,557.751,603.0086.1 %5.0842.301,522.85-80.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,419.452,743.5037.9 %5.0975.39211.6878.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,144.661,494.0071.0 %5.0809.35386.4552.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,215.955,360.00-27.1 %0.01,070.49359.9266.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,167.745,800.00-83.1 %0.0451.4254.7987.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,110.584,440.0060.0 %5.0823.2944.6594.6 %5.0
รจจ.แพร่ 31,744.9026,725.2315.8 %5.0854.21396.3453.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,687.87736.0072.6 %5.0519.022.8599.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,402.291,437.0057.8 %5.0661.290.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,410.751,495.0056.2 %5.0576.0795.7083.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,113.346,413.25-25.4 %0.01,184.5889.3092.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,203.494,315.71-2.7 %0.01,088.53213.3880.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 13,034.2515,420.00-18.3 %0.01,464.91318.9778.2 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 216,034.576,207.8161.3 %5.01,576.51300.2381.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่11,243.869,507.2115.4 %5.02,012.3883.9395.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,421.144,093.507.4 %3.5308.31271.8111.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่101,698.1456,633.0044.3 %5.01,520.03203.5086.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่90,065.4927,438.0069.5 %5.0844.01408.0151.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่151,112.2322,670.0085.0 %5.0759.79374.5950.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่29,863.9413,815.0053.7 %5.0780.21313.0059.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง29,083.0715,165.0047.9 %5.0729.76163.5377.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง34,307.8110,817.2068.5 %5.0740.19216.5070.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,441.783,127.939.1 %4.5804.27404.9649.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,747.67989.0073.6 %5.0557.06222.3860.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่57,503.1610,265.0082.1 %5.06,934.873,149.1254.6 %5.0
รวม 1,145,093 405,280 64.61 % 62,954 23,922 62.00 %