สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน493.94781.00-58.1 %0.0587.7456.9490.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,091.887,710.9441.1 %5.071.7594.70-32.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,228.152,003.0061.7 %5.0390.2844.2288.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,121.141,793.0042.6 %5.0796.910.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,799.216,022.6164.1 %5.01,649.62287.8582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,222.761,054.0075.0 %5.0318.9884.4473.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,704.361,129.0093.2 %5.0373.6765.8782.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย7,327.93336.0095.4 %5.0400.1695.6976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น6,762.58372.0094.5 %5.0379.6095.4574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,385.19570.0083.2 %5.0288.3779.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,119.83410.0090.0 %5.0195.80103.2447.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,766.39859.0077.2 %5.0329.4952.6984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว3,800.67309.0091.9 %5.0394.1549.2487.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,739.65403.0089.2 %5.0330.4737.4388.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,535.63567.0089.8 %5.0451.5193.7479.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,248.33182.0094.4 %5.0422.7193.8277.8 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้างไม่ครบ4,071.51ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ274.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,017.166,485.96-29.3 %0.01,538.531,575.43-2.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,436.052,479.0054.4 %5.01,177.21886.2924.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,627.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ232.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,830.311,145.0059.5 %5.0681.68286.5358.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,118.082,813.0054.0 %5.01,467.55880.9240.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน40,606.315,561.9086.3 %5.08,762.90258.7997.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน3,291.442,902.9211.8 %5.01,550.22851.1045.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร72,365.8157,589.0020.4 %5.0944.82491.9547.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,259.612,074.0060.6 %5.01,272.31163.8587.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,625.731,557.004.2 %2.072.5472.110.6 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,487.121,008.0071.1 %5.0949.0454.4094.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,938.03870.0070.4 %5.0720.85472.8934.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,586.975,076.709.1 %4.51,614.581,671.10-3.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,998.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,945.701,452.9450.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,485.862,528.7927.5 %5.0949.040.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,585.893,890.0040.9 %5.01,386.39101.2392.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,305.142,997.0030.4 %5.01,049.20584.1044.3 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,746.782,749.0052.2 %5.0968.03442.1454.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,808.811,915.0031.8 %5.0644.8056.0491.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,318.041,903.0083.2 %5.01,081.07249.8476.9 %5.0
รจจ.น่าน 27,894.6526,081.976.5 %3.0878.97512.8441.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,869.76921.0067.9 %5.0701.8391.2087.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,370.592,352.5230.2 %5.0815.93355.3456.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,780.711,475.0047.0 %5.0701.83101.0685.6 %5.0
สปส.จ.น่าน5,725.407,021.18-22.6 %0.01,291.31214.8483.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,800.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,481.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน4,895.966,119.16-25.0 %0.0987.07257.4073.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 130,063.5420,496.2831.8 %5.02,669.95514.0080.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2419,867.7512,372.0597.1 %5.02,162.36462.1378.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ180.32ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน68,187.8372,288.00-6.0 %0.01,570.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน28,184.95231.2099.2 %5.0996.5828,700.00-2,779.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,651.142,622.001.1 %0.5682.81193.9171.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,173.5312,012.2443.3 %5.04,548.811,580.1865.3 %5.0
รวม 907,827 294,039 0.00 % 53,595 44,871 0.00 %