สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนกรกฎาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,691.62737.0072.6 %5.0464.95184.9960.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,679.866,084.0029.9 %5.049.95123.08-146.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,781.532,525.509.2 %4.5375.02166.1855.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,101.071,238.3060.1 %5.0711.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา11,365.099,827.9913.5 %5.01,890.64323.0782.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,193.541,640.0060.9 %5.0309.6760.7180.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,861.601,079.0072.1 %5.0459.1247.2989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,814.26755.0080.2 %5.0220.6314.1393.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,655.71492.0086.5 %5.0295.220.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,600.42513.0085.8 %5.0448.5320.3195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,760.47541.0085.6 %5.0226.6231.6086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,525.47335.0090.5 %5.0486.3643.0691.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,674.64380.0089.7 %5.0479.0546.5790.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,088.323,488.6050.8 %5.01,244.101,205.553.1 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,295.191,519.0064.6 %5.01,187.05591.1150.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,921.831,739.0040.5 %5.0692.63100.0485.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,603.611,552.0040.4 %5.0522.00161.1869.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,664.661,664.0054.6 %5.0901.811,014.69-12.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,522.084,953.36-96.4 %0.0625.63366.7941.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,039.056,420.1029.0 %5.01,453.27759.7247.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,682.832,797.0024.1 %5.0958.8766.7793.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,969.019,625.6731.1 %5.01,434.77246.5282.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,099.372,428.2040.8 %5.01,069.20150.1086.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,579.611,215.0023.1 %5.0153.552.8598.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,333.971,128.0066.2 %5.0825.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,695.731,167.0056.7 %5.0635.5996.3784.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,521.231,696.0051.8 %5.0844.7653.7093.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา4,699.6228,199.33-500.0 %0.01,339.181,291.243.6 %1.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,631.185,247.00-13.3 %0.01,072.95195.6181.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,431.61178.0094.8 %5.0806.73245.4269.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,878.437,345.22-25.0 %0.01,263.110.00100.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,066.18515.7483.2 %5.0445.03304.6131.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,782.422,200.6241.8 %5.01,091.97353.0667.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,658.022,504.0031.5 %5.0825.7545.9794.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,327.505,200.00-20.2 %0.01,053.93336.0568.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,066.123,600.00-17.4 %0.0609.3172.9188.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,809.732,728.0076.9 %5.0924.26101.7589.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา24,790.0442,680.88-72.2 %0.0811.41195.7975.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,605.92988.0062.1 %5.0530.9397.1881.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,063.652,197.3928.3 %5.0692.63119.1182.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,761.101,039.0062.4 %5.0578.5449.2991.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,423.534,510.4416.8 %5.01,187.05566.8652.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา2,691.932,187.0018.8 %5.0749.68108.4585.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,313.212,997.009.5 %4.5787.71101.0987.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 114,069.479,781.6030.5 %5.01,199.59215.9882.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 220,774.2112,791.8038.4 %5.02,098.42480.3377.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,609.304,899.00-35.7 %0.0294.97164.4944.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบ12,026.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาไม่ครบ48,384.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,328.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ21,301.5617,140.0019.5 %5.0837.95497.9040.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้22,911.3042,515.38-85.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา4,280.4318,547.23-333.3 %0.01,796.54542.5669.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 2,927.932,178.4025.6 %5.0692.63390.0743.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,629.761,007.0061.7 %5.0540.51156.0771.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,261.507,444.8851.2 %5.03,969.003,548.6510.6 %5.0
รวม 324,487 298,164 8.11 % 43,077 16,059 62.72 %